De är bollplanket för barnrättsfrågor i kommunen

Fen kvinnor på rad

Ekerö kommuns barnrättsrepresentanter. Från vänster: Annika Magnusson, Zaza Moe, Lena Törnblom Löfquist, Åsa Karström och Annika Ratzinger. Saknas gör Åsa Källander.

Den 20 november är det Barnkonventionens dag, som sedan januari 2020 också är lag i Sverige. För oss innebär det bland annat att en barnkonsekvensanalys ska göras vid större frågor och beslut där barn påverkas. Därför har vi sedan 2019 en barnrättsgrupp.

Inom Ekerö kommun möter vi alla barn i vårt arbete, direkt eller indirekt. Därför har vi skapat en barnrättsgrupp som samlar barnrättsrepresentanterna från samtliga förvaltningar. Gruppens jobb är att stötta förvaltningarna i deras arbete med barns rätt till inflytande och delaktighet i frågor som rör dem.

– Alla förvaltningar ska ha ett bollplank för medarbetarna i barnrättsfrågor. Vi behövs för att säkerställa att kommunens olika verksamheter har kunskap, rätt förutsättningar och verktyg för att kunna följa barnkonventionen och därmed arbeta med barns bästa som grund, berättar Lena Törnblom Löfquist, samordnare för barnrättsgruppen.

Sedan barnrättsgruppen startades 2019 har man till exempel:

  • Tagit fram barnanpassat SIP-material som möjliggör att barnets röst blir hörd vid SIP-möten (SIP står för samordnad individuell plan, och är till för den som behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt som behöver samordnas inom vård, omsorg eller skola.)
  • Genomfört projektet Barnrättsresan 2022–2024 inom socialförvaltningen, som bland annat resulterat i skapandet av rutiner för att synliggöra barn som anhöriga i utredningar samt öka barns delaktighet i utformandet av de insatser som de beviljas.
  • Utvecklat samarbetet mellan enheterna kring barnrättsfrågor i olika exploateringsprojekt så att barnrättsperspektivet finns med och följs upp från planeringsskede till genomförande.

Mer om barnkonventionen

Den 20 november 1989 antog FN konventionen om barns rättigheter. Därför firas varje år Barnkonventionens dag på just detta datum. Barnkonventionen består av 54 artiklar och vilar på fyra grundprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska alltid komma först.
  • Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt.

Källa: Rädda Barnen Länk till annan webbplats.