Resultatet från SCB:s medborgarundersökning 2023

Flygbild över Ekerö centrum

Nu har resultatet från årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) kommit. Det visar bland annat att Ekeröborna fortsatt känner sig trygga i kommunen och är nöjda med skötseln av kommunens anläggningar och utemiljöer. Ett väntat missnöje finns samtidigt kring trafiksituationen och möjligheten att påverka kommunens utveckling.

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i deras medborgarundersökning. I år deltog 162 kommuner och Ekerö kommun var en av dem. Undersökningen skickades ut till 1208 slumpmässigt utvalda Ekeröbor över 18 år. 436 personer svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent. I undersökningen får medborgarna bedöma vad de tycker om kommunen utifrån en rad olika områden, som exempelvis skola och omsorg, samhällsservice och trygghet.

Ekerö kommun har deltagit i undersökningen varje år sedan 2021. Resultatet är ett viktigt verktyg i kommunens förbättrings- och förändringsarbete. Årets resultat är likvärdigt inom de flesta områden mot föregående år, vilket är vanligt förekommande vid attitydundersökningar då förändringsarbete tar tid.

En trygg kommun

Precis som förra året upplever Ekeröborna att det är tryggt i Ekerö kommun. Över 90 procent känner sig trygga utomhus när det är mörkt ute, förra året var motsvarande siffra 92 procent. Genomsnittet för kommuner i Sverige ligger på 76 procent. Samtidigt kvarstår uppfattningen om att polisens närvaro i kommunen behöver förbättras.

92 procent av de svarande tycker att räddningstjänsten fungerar bra. Däremot anser 55 procent att informationen om samhällsstörningar behöver förbättras, vilket även framkom i förra årets undersökning.

Hela 97 procent tycker att Ekerö är en mycket bra eller ganska bra kommun att bo i. 62 procent skulle rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Resor och kommunikationer

Vi ser väntat låga siffror när det kommer till frågor om resor och kommunikationer i kommunen. På frågan om möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil svarar 55 procent att det går ganska bra eller mycket bra. Motsvarande andel för hela riket är 91 procent, vilket tydliggör att det finns ett stort missnöje i de här frågorna i kommunen.

- Väg- och trafikproblematiken är något som vi är väl medvetna om och som vi jobbar hårt med från kommunen. Vi har regelbundna avstämningar med Trafikverket för att skynda på processer, tala kring alternativ planering och sätta stopp när vi vet att de lösningar Trafikverket föreslår har allt för negativ påverkan för Ekeröborna. Vi vilar verkligen inte en sekund från detta, säger Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens verksamheter

69 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt, det är en liten minskning från förra året då andelen var 70 procent. Förra året var i sin tur också en minskning från 2021 med 76 procent.

Hämtning av hushållsavfall och utbudet av platser för förpackningsåtervinning får fortsatt bra betyg. Skötseln och snöröjning av vägar och gång- och cykelvägar och kommunens idrottsanläggningar och naturområden rankas också högt precis som förra året. Kommunens skötsel av sina byggnader för bland annat skola och äldreboenden rankas däremot lägre. 52 procent tycker att skötseln är ganska dålig eller mycket dålig, i övriga landet är motsvarande siffra 31 procent.

Inom förskola och skola anser 91 procent att förskolan fungerar bäst följt av grundskolan med 76 procent, vilket är en liten ökning jämfört med förra året. 66 procent anser att äldreomsorgen fungerar bra. Det är bättre än genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner (56 procent).

Många är nöjda med kommunens bibliotekutbud, både vad gäller böcker och aktiviteter. Däremot tycker majoriteten att utbudet av platser för både unga och äldre att träffas på är ganska dåligt eller mycket dåligt.

- Vi ser i undersökningen att vi generellt ligger högt i skattningen om merparten av vår verksamhet, vilket vi ska vara stolta över. Men vi ser också tydligt att vi har områden där vi kan förbättra oss – vilket kommer att vara ett stort fokus under de kommande åren, säger Patrik Åhnberg, kommundirektör Ekerö kommun.

Information, inflytande och hållbarhet

Majoriteten av de svarande upplever att den senaste kontakten med kommunens tjänstepersoner och politiker har varit ganska bra eller mycket bra. Däremot upplever desto färre, omkring 25 procent, att möjligheterna att påverka innehållet i politiska beslut eller att delta aktivt i kommunens utveckling är dåliga.

Vi ser en viss ökad nöjdhet i upplevelsen av hur kommunen arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan. Förra året tyckte 35 procent att kommunen gjorde det ganska bra eller mycket bra, i år är motsvarande andel 43 procent. Det är dock fortsatt lågt jämfört med riket som ligger på 69 procent. Även kommunens information om hur medborgarna själva kan minska sin miljö- och klimatpåverkan har fått högre betyg. Förra året var det 25 procent som tyckte att informationen var ganska bra eller mycket bra, i år har det ökat till 34 procent.

Om medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en upplevelse- och attitydundersökning som genomförs varje år. Undersökningen ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till.

Jämförelse med andra kommuners resultat Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.