Ny gång- och cykelplan antagen

Den 27 maj antog kommunstyrelsen en ny gång- och cykelplan. Syftet med planen är att förankra en långsiktig inriktning för gång- och cykelplaneringen i Ekerö kommun.

Gång- och cykelplanens mål är att öka andelen gång- och cykeltrafik genom att öka framkomligheten, tillgängligheten, trafiksäkerheten och tryggheten för dessa trafikantgrupper. Planen ska fungera som ett planerings- och beslutsunderlag för trafik- och samhällsplaneringen i kommunen.

Planen avser tidsperspektivet år 2024 till 2040, med ett åtgärdsprogram för 2024-2029 som fokuserar på vardagstrafiken, cykeltrafikens huvudstruktur och skolvägar.

Den nya gång- och cykelplanen ersätter den som kommunstyrelsen antog 2015.

Prioriterade åtgärder

I planen redovisar vi konkreta åtgärder som vi ska genomföra för att nå de uppsatta målen om att stärka gång- och cykeltrafiken i Ekerö kommun. Med åtgärderna vill vi öka förutsättningarna så att fler vill och kan gå och cykla mer i kommunen. Åtgärderna är uppdelade i tre kategorier:

  • Kommunikation och beteendepåverkan
  • Cykelservice
  • Trafikinfrastruktur

Kommunikation och beteendepåverkan

Ekerö kommun ska ta en aktiv roll för att uppmuntra fler till att cykla mer. Det kan till exempel göras genom kampanjer, ta fram en digital cykelkarta eller riktad information till nyinflyttade om cykelmöjligheterna i kommunen.

Cykelservice

I takt med att fler väljer cykel som transportmedel är det viktigt att kunna tillhandahålla mer service till cyklister. Det kan till exempel handla om rätt kapacitet på cykelparkeringar vid viktiga målpunkter eller att införa ett lånecykelsystem.

Trafikinfrastruktur

I gång- och cykelplanen har vi gjort en bristanalys som visar på ett antal återkommande problem i infrastrukturen och som nu ska hanteras av åtgärdsprogrammet. Till exempel ska lösningar på saknade länkar i gång- och cykelvägssystemet utredas. Med saknade länkar menar vi bland annat där det saknas gång- och cykelväg mellan två viktiga målpunkter.

Prioriteringsordning

I åtgärdsplanen har alla åtgärder kategoriserats utifrån fyra olika nivåer:

  • Röd (högst prioritet)
  • Gul (hög prioritet)
  • Grön (medelhög prioritet)
  • Blå (lägre prioritet, efter 2029)

Prioriteringsordningen innebär inte i vilken ordning åtgärderna kommer att genomföras.

Trafikplan

Utöver den nya gång- och cykelplanen har vi flera andra planer och strategier som tillsammans bildar vår Trafikplan. Klicka dig vidare på länken här under för att läsa mer.