Illustration av Sanduddens skola

Illustration av Anna Areskoug, Max Arkitekter

Sanduddens skola

Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma 900 elever i årskurserna F-9. Idag går det ca 400 elever på skolan i årkurserna F-6.

Område: Sandudden, Träkvista

Typ: Detaljplan

Status: Överklagad, ny detaljplan ska tas fram

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Sanduddens skola (del av Träkvista 3:99 m fl)


Diarienr: PLAN.2016.13


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 men överklagades till mark- och miljödomstolen. Domstolen har upphävt detaljplanen och nu börjar arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Beslutet kommer att försena byggandet av skolan till 2023.

Läs mer om beslutet

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Sanduddens skola ska byggas ut för att rymma cirka 900 elever i årskurs F-9.

Vad är det som planeras?

  • Nya skolbyggnader

Förslaget innebär att riva de skolbyggnader som finns och ersätta med två nya byggnader. I förslaget så kan nuvarande skolbyggnader stå kvar under byggtiden och eleverna kan alltså gå kvar i lokalerna.

  • Ny idrottshall

Idrottshallen ska ligga söder om Sanduddsvägen för att kunna skapa en tillräckligt stor skolgård runt skolan.

  • Bättre trafiksituation

Flytt av nuvarande bussvändslinga och en tydligare trafiksituation för lämning och hämtning av elever inom skolområdet.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till våren 2022.

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Nya planhandlingar kommer att tas fram under 2022.

Granskningen ägde rum: 24 mars – 26 april 2020

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Antagande

Efter granskning så har handlingar kompletterats, justerats och kommunicerats med berörda sakägare. Om du har lämnat synpunkter under granskningen meddelas du personligen eller genom kungörelse när det går att komma åt handlingarna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Nya planhandlingar kommer att tas fram under 2022.

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 9 mars 2021 och blev upphävd av Mark- och miljödomstolen efter överklagan.

Anslagstavlan

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Hur gör jag om jag vill överklaga beslutet?

Sista dagen för att överklaga kommunfullmäktiges beslut var den 12 april 2021.

Läs mer om att överklaga

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: När överklagan är behandlad, tidigast kvartal 3, 2021. Beslutet blev upphävd av Mark- och miljödomstolen efter överklagan.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Efter beslut av mark- och miljödomstolen att häva ...

  3. Byggprojektet för Stamvägens förskola är igång. Nu...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?