Flygfoto över Ekerö.

Enkät visar att Ekeröborna vill ha en levande småstad med mer handel och bättre parkeringslösningar

Under perioden 22 november till 12 december 2019 genomförde Ekerö kommun en dialog i biblioteket i Ekerö centrum. Målet med dialogen var att lyssna in behov och samla in idéer om framtidens Ekerö centrum. Intresset var mycket stort och hela 1698 enkätsvar lämnades in. Nu är rapporten klar och finns tillgänglig för alla på kommunens hemsida.

Ekerö kommun bjöd in samtliga invånare till dialogen för att fördjupa kunskapen som underlag för utvecklingen av framtidens Ekerö centrum. I samband med dialogen fanns möjlighet för alla att fylla i en enkät med ett antal frågor. Hela 1698 enkäter kom in. Några av de områden som väckte mest frågor och diskussioner var önskemål om bättre handel och fler mötesplatser, bättre trafiklösningar och parkeringsmöjligheter samt diskussioner om vad som ger en levande småstad.

- Jag är glad över att så många Ekeröbor har deltagit i denna dialog om Ekerö centrums framtid. Rapporten visar att invånarna bland annat vill ha ett framtida centrum med småstadskaraktär vilket ligger helt i linje med vår vision om småstad i vår unika övärld, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande, Ekerö kommun.

Utvecklad handel, service och fler mötesplatser
Enligt undersökningen använder invånarna Ekerö centrum idag huvudsakligen för handel och därefter för vård, omsorg och besök på kaféer, restauranger och bibliotek. I framtiden vill invånarna använda centrum på samma sätt som idag men med ett större och bättre utbud.

De flesta vill ta bilen - men de unga och äldre vill köra mindre

De allra flesta åker idag bil till och från Ekerö centrum (3 av 4) och vill också fortsätta använda bilen i framtiden. Detta förklarar varför parkeringsfrågan är viktig för många. Dock vill fler kunna använda miljövänliga transportmedel i framtiden som att åka kollektivt (buss, pendelbåt), cykla och gå. Det gäller framför allt de yngre invånarna (24 år eller yngre) och de äldsta (65 år eller äldre).

Bostäder för unga och äldre

Många anser att det är viktigt att bevara Ekerö centrums småstadskaraktär. Invånarnas vision om en småstad kan summeras upp till ett bra utbud av handel/service, en praktisk vardag samt affärer och andra verksamheter i bottenvåningarna. Främst efterfrågas bostäder för unga och äldre i blandade upplåtelseformer samt små bostäder.

Fakta om dialogen

• Dialogen genomfördes 22 nov - 12 dec 2019 i biblioteket i Ekerö centrum.
• Syftet med dialogen var att samla in kunskap som underlag för det pågående arbetet med utvecklingen av Ekerö centrum och särskilt de pågående detaljplanerna för del av Ekerö centrum och Tappsund.
• De tre byggaktörerna Exerton, Elisby och Wallenstam var medarrangörer.
• Under hela dialogen fanns en informationsutställning i biblioteket i Ekerö centrum och möjlighet att svara på en enkät.
• Två öppna hus genomfördes på Biblioteket i Ekerö centrum med representanter från kommunen och byggaktörerna.
• 1698 personer svarade på enkäten. Det är över 8 procent av samtliga röstberättigade i kommunen vilket är en mycket hög svarsprocent som undersökning betraktat.
• Sex fokusgruppdiskussioner genomfördes med bland andra skolelever och företagare i centrum.
• Tre arkitektledda rundvandringar genomfördes i området.
• En särskild del av utställningen riktade sig till barnen, bland annat med en teckningstävling.
• Dokumentationen finns att läsa här