Personuppgifter, GDPR

Här kan du läsa om hur Ekerö kommun hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) bestämmer hur vi ska behandla personuppgifter.

Välj område

Personuppgifter är uppgifter som är kopplade till dig som person. Det kan vara ditt namn eller ditt personnummer, uppgifter som fastighetsbeteckning, e-postadress, telefonnummer eller fotografier.

Varje nämnd ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och på rätt sätt.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter så kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: dataskydd@ekero.se

All hantering av personuppgifter ska ske respektfullt och i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och andra regler och lagar. Vi ansvarar för att se till så att personuppgifter skyddas i olika system och att det finns rutiner för hur vi behandlar personuppgifter.

Dina personuppgifter är en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut uppgifterna till personer eller företag. Innan vi lämnar ut information så undersöker vi om uppgifterna skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Mer information om lagen finns på Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi samlar in den information som du ger till oss. Du kan ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, ringer till oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss. Ibland kontrolleras uppgifterna för att se till att personuppgifterna är korrekta hos till exempel offentliga register (till exempel Skatteverket), andra myndigheter eller kredit- och upplysningsföretag.

När du ringer till oss, skickar e-post, lämnar en synpunkt eller frågar via e-tjänster så lagras dina personuppgifter för att Ekerö kommun ska kunna nå dig.

Dina personuppgifter kan också användas vid olika typer av undersökningar, främst webb-baserade undersökningar via mejl.

Ibland kan dina personuppgifter delas med förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, som Skatteverket, SCB, eller Försäkringskassan.

Om det är aktuellt så delar kommunen dina personuppgifter till de som utför olika kommunala tjänster, så att de kan ge dig den servicen du behöver. Varje utförare har själva ett personuppgiftsansvar.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Även här är ansvaret reglerat i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

I första hand hanteras dina personuppgifter inom EU/EES. Om vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES, så ska landet vara ett godkänt enligt EU-kommissionens rekommendationer.

Dina personuppgifter hanteras den tid som det behövs för att utföra våra förpliktelser och åtaganden mot dig. I sällsynta fall bevaras uppgifterna för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Du har rätt till att:

  • få tillgång till dina sparade personuppgifter
  • få rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av personuppgifter
  • återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter
  • klaga på vår behandling av personuppgifter till IMY (före detta Datainspektionen).

Läs mer om dina rättigheter när det gäller personuppgifter på IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera uppgifter som är allmänna handlingar eller om det finns ett lagkrav på lagring, till exempel vid bokföringsregler, eller om det finns andra giltiga skäl till att uppgifterna behöver sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att bli raderad:

  • om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Ett registerutdrag innehåller information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare, eller vilka kategorier av mottagare, uppgifterna har lämnats ut.

Gör så här för att begära ett registerutdrag
Fyll i och lämna in blanketten personligen i kommunhusets reception. Du måste kunna legitimera dig.

När du lämnat in din begäran behandlas ditt ärende och du får information via sms om när ditt registerutdrag finns att hämta.

Beställ registerutdrag med denna blankett Pdf, 314.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter?

Vänd dig i första hand till den verksamhet som behandlar dina uppgifter.

Är du inte nöjd med åtgärden?

Kontakta Ekerö kommuns dataskyddsombud på e-post: dataskydd@ekero.se 

Om du ändå inte är nöjd med hur kommunen sköter ditt ärende så har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?