Ungdom balanserar på en trästock.

Ekonomi och budget

En kommuns ekonomi måste vara i balans enligt kommunallagen. Det betyder att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för ett år blir högre än intäkterna, måste vi se till att underskottet täcks in i budgeten för nästa år.

Kommunens inkomster kommer till största delen från kommunens invånare som betalar kommunalskatt. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 19.25 procent. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur mycket skatt som kommunens invånare ska betala.

Kommunen får också intäkter från olika avgifter och taxor, till exempel från förskola, sophämtning, bygglov och vatten- och avlopp.

Kommunen får också ett antal statsbidrag. Skatteintäkterna och bidragen ingår i ett utjämningssystem mellan landets kommuner. Ekerö betalar till inkomstutjämningen och får pengar ur kostnadsutjämningen.

Tillsammans ska pengarna betala alla tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Budget 2020

2020 års budget - 1 722 miljoner kronor.

I Ekerö finns många barn och ungdomar. Det ser vi även i budgeten för skola och förskola. Mer än halva budgeten går till barn- och utbildningsnämnden.

De finansiella kostnaderna, alltså ränta på banklån och på pensioner, beräknar vi till 14,5 miljoner kronor. Efter att vi gjort avdrag för intäkter är nettot 12,7 miljoner kronor.

Den totala intäkten från skatter och generella statsbidrag beräknar vi till 1 755 miljoner kronor.

Resultat för 2020

2020 ska visa på ett överskott på 20,3 miljoner kronor. Det uppfyller det politiska målet på minst 1 procents positivt resultat.

Investeringar

Investeringarna är stora kommande år. Budgeten för 2020 är beräknad till nästan 350 miljoner. Åren efter det kommer vi att behöva investera ännu mer.

Vi ska fortsätta investera i att bygga nya och bygga om skolor och förskolor. Både så vi får en bättre utemiljö och innemiljö men också så vi får plats med fler barn och unga när allt fler flyttar hit.

Vi investerar också i teknik och förbättrad energianvändning i våra lokaler. Det finns en särskild budget för att kunna montera solceller.

Vi förbättrar också vid våra badplatser, lekplatser och på olika fritidsanläggningar.

Byggandet av badhuset kommer också sätta igång på allvar.

Läs mer om budgeten

Budget 2020 PDF

Så här fördelas verksamhetskostnaderna

Procentuell fördelning av total budget.

Barn- och utbildning 52 %

Socialtjänsten 33 %

Kultur- och fritid 4 %

Tekniska, miljö och stadsbyggnad 2 %

Central politik, revision, Överförmyndare 1 %

Kommunstyrelse 8 %

Fördelning av budget till kommunens verksamheter. 

Läs mer

  1. Kommunen tar varje år fram en budget som visar hur...

  2. Efter årets slut följer vi upp budgeten i kommunen...

  3. Kommunalskatten i Ekerö kommun är 19.25 procent

Hjälpte informationen på den här sidan dig?