Det säkerhetspolitiska läget

Ukrainas flagga, Sveriges flagga, Ekerö kommuns flagga

Ekerö kommun flaggar i solidaritet med Ukraina.

Invasionen av Ukraina, Sveriges Nato-medlemskap och den förhöjda terrorhotnivån väcker många tankar, känslor och även oro. Här hittar du information och länkar som kan vara till nytta för dig. Det handlar bland annat om beredskap, var man kan få stöd för att hantera oro och vart man kan vända sig om man vill hjälpa till.

Om Sverige blir angripet av ett annat land

Kom ihåg att vi kommer aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.

Om Sverige angrips krävs motståndskraft. Gemensamt bidrar vi myndigheter till ett fortsatt starkt Sverige. Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår motståndskraft och styrka. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Tillsammans följer vi och andra myndigheter och andra aktörer händelseutvecklingen noga. Vi är ständigt beredda att vidta olika åtgärder, enskilt och tillsammans med andra.

Tillsammans värnar vi vår säkerhet, frihet och demokrati. Vi utvecklar vi vår motståndskraft, uthållighet och försvarsvilja. För ett starkare Sverige.

(Källa MSB)

Fäll ut fälten nedan och läs mer!

Hur arbetar kommunen med krisberedskap?

Kommunen är en del av samverkansorganet Samverkan Stockholmsregionen (SSR). I forumet beslutas om riktlinjer och åtgärder regionalt och nationellt.

Kommunen har en övergripande plan för kommunal krisberedskap. Planen beskriver vad kommunen ansvarar för och vad vi ska göra under mandatperioden.

Vi har också en åtgärdsplan. Det är kommunens riktlinjer för hur vi ska agera vid extraordinära händelser i fredstider men också om vi får en höjd beredskap och vid krig.

Om kommunens krisberedskap & vad vi prioriterar vid en kris

Hur arbetar kommunens krisorganisation?

Om kommunens krisorganisation

Det är också viktigt att ha en egen krisberedskap. Varje hushåll ska klara sig minst en vecka utan stöd från samhället.

Mer om din krisberedskap

Checklista för din krisberedskap på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information och kontaktvägar vid kris

Nu är Sverige en del av försvarsalliansen Nato.

Försvarsmaktens huvuduppdrag består, att försvara Sverige mot väpnat angrepp. Vi försvarar Sverige i en allians och vi försvarar tillsammans hela alliansen.

Mer information från Försvarsmakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Civilt försvar - en viktig del av Nato

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret.

Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att se över vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Civilt försvar på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur Sverige påverkas av medlemskapet i Nato:

Sverige och Nato på Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges medlemskap i Nato på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 17 augusti 2023 beslutade Säkerhetspolisen (SÄPO) att höja terrorhotnivån, från ett förhöjt till ett högt hot.

Beslutet grundas på en successivt höjd risk under våren och sommaren. Det handlar inte om någon enskild händelse, utan en samlad bedömning utifrån läget i omvärlden som utvecklats negativt vad gäller Sverige.

I samband med det förhöjda läget kommer FRA införa stickprovskontroller på Rörbyvägen vid deras huvudanläggning på Lovön.

Läs mer här: FRA inför kontroller på Rörbyvägen på Lovön - FRA Länk till annan webbplats.

Läs mer om terrorhotnivån och vad kommunen gör

Det är extra viktigt att vara källkritisk. Informationen i kommunens kanaler är alltid bekräftad information.

Hur informerar kommunen vid en kris?

Vi ser alltid till att uppdatera ekero.se med aktuell krisinformation.

www.ekero.se Länk till annan webbplats.

Om vi behöver nå ut brett så informerar vi också på kommunens Facebook-sida.

Facebook Ekerö kommun Länk till annan webbplats.

Sveriges radio P4 är Sveriges beredskapskanal och informerar om större händelser och störningar.

Sveriges radio P4 - Radio Stockholm Länk till annan webbplats.

Om det är brådskande försöker vi sprida informationen så brett som möjligt och kan också använda till exempel vår lokalradio Radio Viking. Länk till annan webbplats.

Mer om informationsvägar vid en kris - till exempel VMA ("Hesa Fredrik") & platser för krisinformation i kommunen

Var källkritisk

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Syftet kan vara att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om kriget i Ukraina från säkra källor på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritikbyrån (hjälper nätanvändare att vara kritiska) Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

Vår demokrati bygger på att du som individ är delaktig, välinformerad och källkritisk. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft.

Läs mer på bliintelurad.se Länk till annan webbplats.

Tänk säkert

Vårt samhälle är fyllt av digitala lösningar som kan underlätta din vardag. Tänk på att skydda din viktigaste information genom starka och olika lösenord. Var också försiktig med att öppna mejl och filer från okända avsändare så minskar du risken för att förlora information och bli utsatt för bedrägeri.

Att ha en egen krisberedskap är alltid viktigt. Varje hushåll ska klara sig minst en vecka utan stöd från samhället.

Mer om din krisberedskap

Checklista för din krisberedskap på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flyktingar från Ukraina

Det är Migrationsverket som ansvarar för att de som kommer till Sverige och registrerar sig hos dem, får någonstans att bo. Anvisning enligt lagen görs av alltid Migrationsverket.

Om man som flykting från Ukraina är bostadslös och behöver hjälp med bostad ska man ta sig till Migrationsverkets mottagningsenhet på Pyramidvägen 2 A i Solna. Man kommer därifrån att skickas till ett av Migrationsverkets ankomstboenden.

Där utreds sedan var i landet det finns platser kvar inom kommunens anvisningstal. Man kan då hävda anknytning till en viss kommun med anledning av tex familjerelationer, arbete eller skola. Migrationsverket försöker då hitta platser så nära den kommunen som möjligt.

Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (1994:137) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan man ordna eget boende eller få hjälp med boende?

Om man som flykting ordnar boende på egen hand betalar man hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket adressen vid boende på egen hand. Om man först ordnar boende på egen hand, men situationen förändras så att hjälp med boende behövs, ska man vända sig till Migrationsverket.

Kan man inte ordna sitt boende på egen hand har man rätt till hjälp från Migrationsverket, både medan man väntar på beslut och när man har fått ett beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Ordna eget boende eller få hjälp med boende enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem ansvarar för flyktingmottagandet?

Det är Migrationsverket som ansvarar för de flyktingar som kommer till Sverige. Först när flyktingar har anvisas till kommunen hamnar de under kommunens ansvar.

Vad gäller om du kommer till Sverige från Ukraina?

Det finns tre alternativ för ukrainska medborgare som har lämnat Ukraina:

  1. Som turist. Det är möjligt att stanna upp till 90 dagar i Sverige som turist om du har biometriskt pass. Som turist behöver du kunna klara ditt uppehälle själv och ha någonstans att bo. Som turist får du ingen ersättning för boende som ordnas på egen hand eller som erbjudits av privatpersoner.
  2. Som flykting. Det är möjligt att registrera sig hos Migrationsverket som flyktning enligt "massflyktsdirektivet". Då får du tillfälligt uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige till och med 4 mars 2025. Då har du också rätt till hjälp med bostad via Migrationsverket, dagersättning för uppehälle och sjukvård. Barn har också rätt till skolgång.
  3. Söka asyl. Det är möjligt att söka asyl. Då har du rätt till hjälp med bostad och bidrag för försörjning under tiden asylansökan prövas.

Mer information på Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan du ställa upp som volontär för människor på flykt?

Vill du vara volontär och engagera dig lokalt på olika sätt för människor på flykt från Ukraina? Insatsen drivs av Ekerö kommun.

Vill du hjälpa till? Anmäl dig här:

Intresseanmälan volontär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öar utan gränser

I nätverket Öar utan gränser samarbetar Ekerö kommun med invånare och föreningar. Genom samarbete vill vi se till att människor kan mötas och bidra till delaktighet och gemenskap.

Nätverket Öar utan gränser

Välkommen till Mälaröarna - Öar utan gränser, Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli familjehem, jourhem eller kontaktfamilj?

Vi söker familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktpersoner i kommunen. Har du tid, engagemang och vill öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

Mer information om familjehem, jourhem & kontaktfamilj

Vill du bli god man för ett ensamkommande barn?

Om ett barn kommer ensamt kan det också behövas en god man. Som god man tar du beslut i vårdnadshavarnas ställe och ser till att barnet får rätt hjälp.

Mer information om god man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Länk till annan webbplats.

Anmäl ditt intresse att bli god man

God man och förvaltare - intresseanmälan (klicka på God man och förvaltare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende för flyktingar

Hur kan jag hjälpa till med boende till flyktingar från Ukraina?

Kommunen organiserar inte erbjudande om bostad till flyktingar från privatpersoner.

Det finns inget som hindrar en privatperson att erbjuda flyktingar bostad ideellt. Det finns flera organisationer och initiativ som hjälper flyktingar ideellt och söker familjer som kan ta emot flyktingar.

För att få hjälp med boende och dagersättning så behöver flyktingar registrera sig hos Migrationsverket och anmäla sitt behov av bostad. Anmälan måste göras innan uppehållstillståndet är beviljat.

Kommunen samarbetar med de olika initiativ som finns lokalt och som på olika sätt arbetar med ideell hjälp till flyktingar.

Får jag ersättning om jag erbjuder flyktingar bostad?

Nej, du får ingen ersättning om du som privatperson erbjuder flyktingar bostad. Flyktingar som ordnar eget boende får inte heller hyresbidrag.

Civilförsvar

FRG, Frivilliga Resursgruppen

Ekerö kommun samarbetar med FRG, frivilliga resursgruppen. FRG arbetar förebyggande med beredskapsfrågor. Till FRG kan du vända dig om du vill hjälpa till lokalt.

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sätt att stötta

Hjälporganisationer: Det finns många hjälporganisationer som samlar in pengar till Ukraina, till exempel Rädda Barnen, Röda Korset, FN:s flyktingorgan UNHCR och många fler.

Kläder och insamlingar: Kommunen samarbetar med de initiativ som finns lokalt och som arbetar med ideell hjälp till flyktingar. Så snart vi har möjlighet kommer vi att informera om vilka behov som finns och var du kan lämna saker.

Just nu är det bäst om du lämnar kläder och annat till större organiserade insamlingar som till exempel Läkarmissionen. Då kommer kläderna dit de behövs som bäst.

Läkarmissionens insamling till stöd för Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också skänka till en lokal organisation som Kyrkornas Second Hand.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?