Förvaltningar & enheter

En schematisk bild över tjänstemannaorganisationen.

Tjänstemannaorganisationen Ekerö kommun. Klicka på bilden för att se den större.

Kommunens förvaltningar sköter den löpande verksamheten. Förvaltningarna är uppdelade i olika enheter.

Kontakt till en förvaltning eller enhet?

Vill du komma i kontakt med en förvaltning eller enhet? Ring eller skicka e-post till oss. "Kontakta oss" hittar du längre ner.

Kommunens förvaltningar

Kommunledningskontoret ansvarar för:

 • ekonomi
 • HR
 • IT
 • logistik
 • evenemang
 • kommunikation och relationer
 • kommunkansliet
 • näringsliv och turism
 • klimat och hållbarhet
 • mobilitet och folkhälsa
 • säkerhet
 • näringsliv och turism
 • upphandling
 • kommunens kundcenter (Ekerö Direkt).
 • överförmyndaren
 • valkansliet

Ansvarar för:

 • förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola
 • förskoleklass och grundskola
 • skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet)
 • anpassad grundskola (grundsärskola)
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola)
 • vuxenutbildning
 • central elevhälsa
 • matproduktion.

Ansvarar för:

 • biblioteken
 • Ekebyhovs slott
 • fritidsgårdar
 • förenings - och ungdomsfrågor som stöd till kultur och idrott i kommunen
 • kommunens konst och offentlig konst
 • kulturmiljöarbete
 • kulturskola med utbildning inom teater, drama, musik, film, och annan kulturverksamhet för barn och ungdom.
 • lokaler och anläggningar för aktiviteter inom kultur och fritid.

Ansvarar för:

 • äldreomsorg
 • hemtjänst
 • insatser till funktionsnedsatta
 • individ- och familjeomsorg
 • mottagande av nyanlända.

I stadsbyggnadsförvaltningen ingår bygglovsenheten, fastighetsenheten, miljöenheten, planeringsenheten, mark- och exploateringsenheten och tekniska enheten.

Bygglovsenheten ansvarar för:

 • bygglov
 • bygganmälan
 • strandskydd
 • bostadsanpassning.

Fastighetsenheten ansvarar för:

 • lokalförsörjningen i kommunen
 • skötsel av kommunens fastigheter, det vill säga ta hand om drift och underhåll
 • uthyrning av lokaler för kommunal verksamhet
 • att lokalerna används på bästa sätt
 • projektledning och beställning vid ny- och ombyggnationer
 • att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler.

Miljöenheten ansvarar för:

 • miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • enskilda avlopp
 • livsmedelsfrågor
 • tillstånd för försäljning av tobak, alkohol och läkemedel.

Planeringsenheten ansvarar för:

 • detaljplaner
 • områdesbestämmelser
 • trafikfrågor
 • översiktsplanen
 • kart- och mättjänster
 • miljöstrategiskt arbete
 • GIS.

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för:

 • upplåtelser, planering och förvaltning av mark som ägs av kommunen
 • köp och försäljning av mark som ägs av kommunen
 • frågor som rör genomförande av detaljplaner

Tekniska enheten ansvarar för:

 • drift och underhåll av kommunens allmänna grönområden
 • vägfrågor som rör kommunens egna vägar och gång- och cykelvägar
 • fullföljandet av exploateringsprojekt för kommunens räkning
 • planering och uppföljning av hantering av avfall under det kommunala ansvaret.

Roslagsvatten ansvarar för kundtjänsten för VA- och renhållning. Roslagsvatten har också huvudansvar för det kommunala avloppsnätet.

Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?