Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) leder kommunens arbete och ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera besluten som kommunfullmäktige tar. Kommunstyrelsen fungerar på så sätt som kommunens "regering".

Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och hur Ekerö kommun ska utvecklas i framtiden.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

 • Förbereder ärenden till kommunfullmäktige
 • Genomför de beslut som kommunfullmäktige tagit
 • Planerar och följer upp kommunens ekonomi
 • Se till att kommunen sköts på ett effektivt och bra sätt.
 • Kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet
 • Köp och försäljning av mark (så kallad exploateringsverksamhet)
 • Översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism, information och marknadsföring av kommunen

Utskott

Ett utskott är en grupp inom kommunstyrelsen som har hand om en viss fråga. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott:

 • klimat- och hållbarhetsutskottet - bereder ärenden inom klimat- och hållbarhetsarbete, energiplanering och att främja energieffektivisering
 • mobilitet- och folkhälsoutskottet - bereder ärenden inom tillgänglighet, folkhälsoarbete, främja demokratiska processer och samverkan mellan olika transportslag
 • kommunstyrelsens arbetsutskott - som bereder ärenden inom kommunstyrelseförvaltningens områden.

Hur är kommunstyrelsen vald?

Politikerna i kommunstyrelsen är utsedda av kommunfullmäktige efter de allmänna valen vart fjärde år. Den nya kommunstyrelsen tillträder vid årsskiftet efter ett val.

Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Vilka är våra politiker i kommunstyrelsen?

Hanna Svensson (S) är ordförande i kommunstyrelsen.

Förtroendevalda i kommunstyrelsen och nämnder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur en kommun styrs på Sveriges kommuner och regioner, SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När har kommunstyrelsen sina möten?

Sammanträdestider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Flygbild över Ekerö centrum.

  Alla kommuner är politiskt styrda organisationer d...

 2. Flygbild över Ekerö centrum.

  Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till...

 3. Schematisk bild över Ekerö kommuns politiska organisation.

  Kommunfullmäktige och nuvarande politiska styre i ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?