Barn som springer med ballonger.

Stipendier, bidrag och priser

Varje år delar vi ut flera bidrag, priser och stipendier inom olika områden. Du kan ansöka själv eller nominera andra. Här kan du läsa om vilka priser och stipendier som vi delar ut.

Längre ner hittar du sidan med aktuella stipendier, bidrag och priser som du kan söka. Vi lägger ofta ut våra stipendier och perioder för att söka bidrag i vår kalender eller som en nyhet på startsidan.

Kika även där!

Letar du efter stöd till föreningar?

Stöd & bidrag för föreningar

Välj område

Miljöstipendiet

Varje år delar vi ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor.

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar utveckling i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer eller till innovatörer och företagare som bor eller har sin verksamhet i Ekerö kommun.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Läs mer under Aktuella stipendier

Anna Christina Sandbergsfond

Barn- och utbildningsnämnden delar vissa år ut pengar från Anna Christina Sandbergs fond. Det går att söka pengar från fonden för vård och fostran av barn och ungdom.

Det är bara personer eller organisationer som är verksamma inom Sånga som kan ansöka.

Ansökan ska innehålla:

 • sökandens namn
 • kontaktuppgifter och adress till sökanden
 • kontonummer, för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas
 • motivering, uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att användas till.

Ansökan skickar du till:

Barn och utbildningsnämnden, Ekerö kommun, box 205, 178 23 Ekerö

Det går också att skicka med e-post till: bounamnden@ekero.se

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen ger stipendier till studerande ungdomar för att stötta i utbildningen. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Ekerö kommun och som behöver hjälp till högre studier.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Färingsö församling, till exempel som ett bidrag till utbildning.

Ansökan eller nominering märkt med "Karin och Gösta Rittners stipendium" skickar du till:

Barn- och utbildningsnämnden, Ekerö kommun, box 205, 178 23 Ekerö

Du kan också skicka med e-post till: bounamnden@ekero.se

Ansökningstiden har gått ut.

I juni utser vi en stipendiat. Stipendiaten blir kontaktad för att fylla i en blankett och kan behöva komplettera med intyg.

Det formella beslutet tas av stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond som förvaltas av Handelsbankens Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst.

Pris för insatser mot diskriminering och kränkande behandling

Med det här priset så vill barn- och utbildningsnämnden uppmuntra och lyfta fram bra exempel på förebyggande arbete och åtgärder mot diskriminerande och kränkande behandling.

Insatserna ska bidra till delaktighet och gärna stimulera till nyskapande och kreativitet. Priset har ett tydligt fokus på barn och elever. Det kan gälla både långsiktigt arbete eller punktinsatser som gör skillnad.

Prissumman är mellan 5 000 ­– 60 000 kronor. Du får priset av barn- och utbildningsnämnden vid en middag som belöning eller uppmuntran för din insats.

Bedömningskriterier

I diskrimineringslagstiftningen lyfts sju olika grunder som lagen ska motverka. De är diskriminering på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • ålder.

Bedömningskriterierna för priset har dessa som grund.

Prisets målgrupp

Målgrupp är till exempel en person eller en verksamhet som påverkar i skolan eller i samverkan med skolan.

Det kan vara arbetslag, enskild pedagog, skolledare, förening, elev eller andra. Priset kan delas ut till en person eller delas mellan flera.

Mottagaren ska vara verksam i Ekerö kommun.

När mottagaren genomfört det den vill göra med stöd av stipendiet så finns det möjlighet att få presentera arbetet eller insatsen för andra skolor.

Nominering och ansökan

Alla är välkomna att nominera. I motiveringen ska det tydligt framgå:

 • vem eller vilka som nomineras
 • vilken insats som gjorts eller är planerad
 • varför just den här insatsen ska få priset och
 • vem eller vilka som nominerar.

Utlysning

Utlysning görs varje år, vanligtvis i mars.

Priset delas ut i juni, i samband med barn- och utbildningsnämndens möte.

Om vi ser att ansökningarna som kommit in inte uppfyller kriterierna, så delas inte priset ut det året.

Sven-Olov Olsons minnesfond

Vissa år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier från Sven-Olov Olsons minnesfond.

Stipendiet delas ut till personer som bor och verkar i Ekerö kommun och som bidrar till kultur- eller hembygdslivet i kommunen.

Med hänsyn till att kommunen firar 50-år under 2021 så kommer ansökningar som innehåller insatser för att uppmärksamma 50-årsjubileet prioriteras när vi beslutar om tilldelning.

I ansökan om stipendiet ska det framgå:

 • vem eller vilka ni är som söker stipendiet
 • hur stipendiet ska används för att uppmärksamma kommunens 50-årsfirande.

Ansökningstiden har gått ut.

Kulturstipendium för ungdomar

Genom Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium vill vi stötta och uppmuntra ungdomar inom kulturen. Det delas ut som uppmuntran till fortsatt utbildning inom området.

Stipendiet är på 20 000 kr och kan delas mellan flera sökande.

Du som ansöker ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Ansökan är öppen under en begränsad tid och du ansöker genom att besvara frågorna i formuläret.

Ansökningstiden har gått ut.

Årets kulturpris

Vill du uppmärksamma och peppa en person eller förening som utmärkt sig inom kulturområdet?

Varje år delar vi ut ett kulturpris för att uppmärksamma insatser inom kulturen. Priset är på 10 000 kr och delas ut till en person eller förening som under året gjort en särskild insats för kulturlivet i kommunen.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Ansökningstiden har gått ut.

Årets idrottsprestation

Vill du uppmuntra och uppmärksamma en person eller ett lag som gjort en helt fantastisk insats inom idrottsområdet?

För att uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika insatser inom idrotten delar vi varje år ut ett pris för årets idrottsprestation. Priset uppgår till 10 000 kr.

De nominerade ska vara bosatta, verksamma eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Ansökningstiden har gått ut.

Årets eldsjäl

Vill du uppmärksamma och uppmuntra en eldsjäl?

För att uppmärksamma personer som bidragit ideellt till utveckling av kultur-och idrottslivet i kommunen och som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar och organisationer så delar vi varje år ut priset Årets eldsjäl.

Priset är på 10 000 kr.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad period och en motivering på max 100 ord ska lämnas in.

Ansökningstiden har gått ut.

Snabb slant!

Snabb slant är ett stipendium som alla över 13 år kan söka för öppna och publika aktiviteter, till exempel en kurs, en workshop eller något annat.

Att aktiviteten ska vara öppen och publik betyder att alla inom målgruppen ska vara välkomna. Du kan ansöka om som mest 10 000 kr en gång per aktivitet och år.

Aktiviteten ska vara i Ekerö kommun. Den ska också vara alkohol- och drogfri.

Innan du ansöker om Snabb slant så ska du kontakta en coach. Coacherna finns på kommunens Idélabb och på fritidsgårdarna eller så kan du mejla till: idelabbet@ekero.se

Ansök om snabb slant Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utmärkelse till ideella föreningar och organisationer

Varje år delar socialnämnden ut en utmärkelse till en ideell förening eller organisation som aktivt arbetar för människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag.

Utmärkelsen kan ges till föreningar eller organisationer som har verksamhet för boende i Ekerö kommun och som:

 • kan fungera som ett komplement till de insatser som socialnämnden ansvarar för
 • tar ett ökat socialt ansvar genom en viss satsning eller insats
 • skapar nya möjligheter för människor som behöver stöd och hjälp.

Utmärkelsen är på 10 000 kr och kan delas upp mellan flera sökande.

Det är socialnämnden som beslutar vem av de sökande som ska få utmärkelsen. Nämnden kan också föreslå mottagare.

Ansökningstiden har gått ut.

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Fondernas avkastning kan ges till behövande inom kommunen.

Det kan handla om om bistånd till barn- och ungdomsvård eller till äldre och personer med funktionsnedsättning. Pengar ur fonderna får inte användas för att täcka det behov som vår omsorg inom välfärden ska stå för.

Fondernas avkastning varierar mellan åren. Det kan vara så att fonden vissa år inte har pengar att dela ut.

Mer information om hur man ansöker om medel från dessa fonder lägger vi upp när vi kan ta emot ansökningar igen.

Årets Ekeröföretagare

Utmärkelsen ”Årets Ekeröföretagare” är instiftad av Ekerö kommun och Näringslivsrådet i samarbete med Företagarnas lokalavdelning. Ekerö, Ekerö Centrum Företagarförening, Mälaröarnas Företagarförening och SELMA nätverk.

Juryn består av en representant från vardera ovannämnda företagsorganisation samt ordförande i Näringslivsrådet och näringslivschefen i Ekerö kommun (totalt 6 ledamöter). Juryns beslut kan ej överklagas.

Krav för utmärkelsen är att företaget måste var verksamhet i kommunen och bli nominerat.

Extra plus om företaget har:

 • en intressant affärsidé eller teknisk innovation.
 • en verksamhet med positiv utveckling när det gäller omsättning, resultat, anställda, marknadsandel eller liknande.
 • svarat för särskild presentation eller insats.
 • bidragit till att utveckla det lokala näringslivet.
 • varit en god förebild för andra företagare.
 • satt Ekerö på Sverigekartan.
 • visat engagemang i andra samhällsfrågor.

Ansökningstiden har gått ut.

Mer om Årets Ekeröföretagare

Läs mer

 1. Här kan du se vilka stipendier, bidrag och priser ...

 2. För sitt engagemang att utveckla eSporten och mins...

 3. Priset ”Årets Eldsjäl” skapades ur kraften från al...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?