Stipendier, bidrag och priser

Varje år delar vi ut flera bidrag, priser och stipendier inom olika områden. Du kan ansöka själv eller nominera andra. Här kan du läsa om vilka priser och stipendier som vi delar ut.

Vi har delat upp dem i olika områden för att underlätta för dig att hitta rätt.

Välj område:

Miljöstipendiet

Varje år delar vi ut ett miljöstipendium på 30 000 kronor.

Syftet med miljöstipendiet är att stimulera hållbar utveckling i kommunen.

Stipendiet kan delas ut till enskilda, grupper, föreningar eller organisationer eller till innovatörer och företagare som bor eller har sin verksamhet i Ekerö kommun.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober varje år.

Anna Christina Sandbergsfond

Barn- och utbildningsnämnden fördelar vissa år ut pengar från Anna Christina Sandbergs fond. Det går att söka pengar från fonden för vård och fostran av barn och ungdom.

Det är bara personer eller organisationer som är verksamma inom Sånga som kan ansöka.

Ansökan ska innehålla:

 • sökandens namn
 • kontaktuppgifter och adress till sökanden
 • kontonummer, för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas
 • motivering, uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att användas till.

Ansökan ska skickas med till:

Barn och utbildningsnämnden

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Det går också att skicka med e-post till: bounamnden@ekero.se

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Stiftelsen ger stipendier till studerande ungdomar för att stötta dem i utbildningen. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Bille Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Ekerö kommun som behöver hjälp till högre studier.

Karin och Gösta Rittners stipendium delas ut till en studiebegåvad ungdom som bor i Färingsö församling till exempel som ett bidrag till utbildning.

Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas till:

Barn- och utbildningsnämnden

Ekerö kommun

Box 205, 178 23 Ekerö

Det går också att skicka med e-post till: bounamnden@ekero.se

Barn och utbildningsnämnden utlyser stipendierna i mars eller april.

Stipendiaten utses i juni och blir kontaktad för att fylla i en blankett och eventuellt komplettera med intyg.

Det formella beslutet tas av stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond som förvaltas av Handelsbankens Kapitalförvaltning, Stiftelsetjänst.

Pris för insatser mot diskriminering och kränkande behandling

Med det här priset så vill barn- och utbildningsnämnden uppmuntra och lyfta fram bra exempel på förebyggande arbete och åtgärder mot diskriminerande och kränkande behandling.

Insatserna ska bidra till inkludering och delaktighet. Insatserna får gärna stimulera nyskapande och kreativitet. Priset har ett tydligt barn- och elevfokus. Det kan gälla både långsiktigt arbete eller punktinsatser som gör skillnad.

Prissumman är mellan 5 000 ­– 60 000 kronor. Du får priset av barn- och utbildningsnämnden vid en middag som belöning eller uppmuntran för din insats.

Bedömningskriterier

I diskriminseringslagstiftningen lyfts sju olika grunder som lagen ska motverka. De är diskriminering på grund av:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • ålder.

Bedömningskriterierna för priset har dessa som grund.

Målgrupp

Målgrupp för mottagare är till exempel en person eller en verksamhet som påverkar i skolan eller i samverkan med skolan.

Det kan vara arbetslag, enskild pedagog, skolledare, förening, elev eller andra. Priset kan delas ut till en person eller delas mellan flera.

Du ska vara verksam i Ekerö kommun.

Efter att du genomfört det du vill göra med stöd av stipendiet så finns det möjlighet för att få presentera ditt arbete eller din insats för andra skolor.

Nominering och ansökan

Alla är välkomna att nominera. I motiveringen ska det tydligt framgå:

 • vem eller vilka som nomineras
 • vilken insats som gjorts eller är planerad
 • varför just den här insatsen ska få priset och
 • vem eller vilka som nominerar.

Utlysning

Utlysning görs varje år, vanligtvis i mars.

Priset delas ut i juni, i samband med barn- och utbildningsnämndens möte.

Om nämnden inte ser att ansökningarna som kommit in uppfyller kriterierna så delas inte priset ut det året.

Kulturstipendium för ungdomar

Genom Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium vill vi stötta och uppmuntra ungdomar inom kulturen.

Stipendiet är på 20 000 kr och delas ut som uppmuntran till fortsatt utbildning inom området.

Du som ansöker ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Ansökan är öppen under en begränsad tid och en motivering på max tio rader ska lämnas in.

Om det finns handlingar som den som söker vill skicka medså ska de mejlas till kfn@ekero.se

Ansök här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Årets kulturpris

Vill du uppmärksamma och peppa en person eller förening som utmärkt sig inom kulturområdet?

Varje år delar vi ut ett kulturpris för att uppmärksamma insatser inom kulturen. Priset är på 10 000 kr och delas ut till en person eller förening som under året gjort en särskild insats för kulturlivet i kommunen.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öpen under en begränsad tid och en motivering på max tio rader ska lämnas in. Om det finns handlingar som du som nominerar vill skicka medså kan du mejla till kfn@ekero.se

Ansök eller nominera härlänk till annan webbplats


Årets idrottsprestation

Vill du uppmuntra och uppmärksamma en person eller ett lag som gjort en helt fantastisk insats inom idrottsområdet?

För att uppmärksamma ambitiösa och framgångsrika insatser inom idrotten delar vi varje år ut ett pris för årets idrottsprestation. Priset uppgår till 10 000 kr.

De nominerade ska vara bosatta, verksamma eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad tid och en motivering på max tio rader ska lämnas in. Om det finns handlingar som du som nominerar vill skicka med så kan du mejla till kfn@ekero.se

Ansök eller nominera här länk till annan webbplats


Årets eldsjäl

Vill du uppmärksamma och uppmuntra en eldsjäl?

För att uppmärksamma personer som bidragit ideellt till utveckling av kultur-och idrottslivet i kommunen och som bidragit till en ökad samverkan mellan föreningar och organisationer så delar vi varje år ut priset Årets eldsjäl.

Priset är på 10 000 kr.

Den nominerade ska vara bosatt, verksam eller ha anknytning till kommunen.

Nomineringen är öppen under en begränsad period och en motivering på max tio rader ska lämnas in. Om det finns handlingar som du som nominerar vill skicka med så kan du mejla till kfn@ekero.se

Ansök eller nominera här länk till annan webbplats


Snabb slant!

Snabb slant är ett stipendium som alla över 13 år kan söka för öppna och publika aktiviteter, till exempel en kurs, en workshop eller något annat.

Att aktiviteten ska vara öppen och publik betyder att alla inom målgruppen ska vara välkomna. Du kan ansöka om som mest 10 000 kr en gång per aktivitet och år.

Aktiviteten ska vara i Ekerö kommun. Den ska också vara alkohol- och drogfri.

Innan du ansöker om Snabb slant så ska du kontakta en coach. Coacherna finns på kommunens Idélabb och på fritidsgårdarna eller så kan du mejla till: idelabbet@ekero.se

Ansök om snabb slantPDF

Utmärkelse till ideella föreningar och organisationer

Varje år delar socialnämnden ut en utmärkelse till en ideell förening eller organisation som aktivt arbetar för människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag.

Utmärkelsen kan ges till föreningar eller organisationer som har verksamhet för boende i Ekerö kommun och som:

 • kan fungera som ett komplement till de insatser som socialnämnden ansvarar för
 • tar ett ökat socialt ansvar genom en viss satsning eller insats
 • skapar nya möjligheter för människor som behöver stöd och hjälp.

Utmärkelsen är på 10 000 kr och kan delas upp mellan flera sökande.

Det är socialnämnden som beslutar vem av de sökande som ska få utmärkelsen. Nämnden kan också föreslå mottagare.

Mer information om hur man ansöker lägger vi upp när datum för sista ansökningsdag är bestämt.

Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Fondernas avkastning kan ges till behövande inom kommunen.

Det kan handla om om bistånd till barn- och ungdomsvård eller till äldre och personer med funktionsnedsättning. Pengar ur fonderna får inte användas för att täcka det behov som vår omsorg inom välfärden ska stå för.

Fondernas avkastning varierar mellan åren. Det kan vara så att fonden vissa år inte har pengar att dela ut.

Mer information om hur man ansöker om medel från dessa fonder lägger vi upp när vi kan ta emot ansökningar igen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?