Politisk plattform

Soluppgång över äng.

Alla kommuner i Stockholms län växer. Vi växer också – på vårt sätt. Vi är stolta över vårt kulturhistoriska arv, våra skyddade områden, lantliga omgivningar och vi ska fortsätta att vara en unik ö-värld i Stockholmsregionen. Här kan du läsa om Ekerös politiska mål.

Vi har allt som krävs för att bli en kommun i framkant – korta beslutsvägar, stabil ekonomi och viljan att våga mer. För att lyckas provar vi nya arbetssätt, är lösningsinriktade och satsar på ökad transparens och dialog med dig som medborgare.

Här kan du läsa om kommunens politiska plattform för mandatperioden 2023-2026.

Våra elva målsättningsområden

Vi vill utveckla våra tätortsområden så att de får en småstadsprägel samtidigt som de fortsätter vara naturnära. När vi bygger nytt ska vi fokusera på vackert utseende, hållbarhet, energieffektivitet och trygghet.

För att bättre styra hur och var utvecklingen av bostäder, företagarområden och service ska ske, vill vi skapa en långsiktig plan för att äga mer mark som vi sedan kan styra med markanvisningar.

En del i den långsiktiga planeringen är att kommunen har ett större fokus på trafikplanering både för motortrafik, cykel och gående. Att trafiken flyter smidigt är också en del i att stärka hållbarheten.

Kultur, fritid och idrott bidrar till ökad hälsa hos våra medborgare. Därför ska alla, oavsett bakgrund och livsvillkor, kunna ta del av ett starkt fritids- och kulturutbud i vår kommun utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Vi behöver fortsatt hjälpa de föreningar som har behov av anläggningar av olika slag, Vi vill att det finns lek- och aktivitetsplatser för allmänheten i alla kommundelar.

Tillsammans med lokala företagare och föreningar ska vi utveckla Birka/Hovgården och besöksnäringen i andra delar av kommunen. Vi ska också öka tillgängligheten med exempelvis bättre parkeringsmöjligheter och förbättrad besöksinformation.

Alla som kommer till vår kommun ska välkomnas och vi ska gemensamt se till att nyanlända integreras i vårt samhälle. Vår övertygelse är att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag och att jobb är nyckeln till en fungerande integration. Därför vill vi möjliggöra för våra nyanlända att snabbt få ett meningsfullt arbete, lära sig svenska språket, hjälpa familjer att kunna skaffa en bra bostad och att barnen får en bra start i förskola och skola.

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Genom att vi anpassar våra beteenden på smarta sätt kan vi uppnå en mer hållbar livsstil som är bra klimatet. När det gäller avfall så ska avfallsmängderna minimeras genom en rad olika åtgärder.

Maten som serveras i kommunen ska vara närproducerad, säsongsbetonad, hållbar och gärna ekologisk.

Kommunens natur värnas genom fokus på utökad skyddad mark, skogsvård av kommunalt ägd skog och på biologisk mångfald. Arbetet med att Mälaren ska bli renare och friskare fortgår, bland annat genom att se över avlopps- och dagvattenhanteringen.

Kommunens beredskap är en viktig del i tider som dessa. Ekerö kommuns civilförsvar ska byggas upp för att kunna vara med och bidra till en god beredskap för att skydda invånarna på Mälaröarna.

En ökad samverkan med myndigheter som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Länsstyrelsen planeras och kommunens informationssäkerhet och beredskapsförmåga vid cyberattacker ska säkerställas.

Våra drygt 4 000 företag i kommunen är viktiga för oss och vi ska skapa bättre förutsättningar för att starta nya företag och för befintliga att utvecklas.

Vårt mål är att bli en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner med fokus på företag i tillväxtbranscher som exempelvis hållbar stadsbyggnad, IT och innovation, elflyg och bränslecellskraftverk.

Vi har idag en hög kvalitet i vår äldreomsorg, men vi vill bli ännu bättre. Fler insatser kan göras för att våra seniora invånare ska få ett tryggt liv, en aktiv fritid och en större frihet i val av boende.

Kommunen ska säkerställa fortsatt hög kvalitet inom vård och omsorg genom ökade krav på utbildad personal. Vi ska motverka ofrivillig ensamhet genom exempelvis sociala mötesplatser och stärka samverkan med civilsamhället, föreningar samt kyrkan.

Barn och ungdomar är vår viktigaste investering för framtiden. Ekerö kommun ska vara ledande när det gäller utbildning. Väl fungerande skolor ger våra barn och ungdomar en bra grund för att lyckas vilket också ligger till grund för ett välfungerande och hållbart samhälle

Att tidigt identifiera barn som har utmaningar och fånga upp dessa, är en framgångsfaktor för att stärka välmående, minska skolfrånvaron och öka andelen ungdomar som går ut högstadiet med fullständiga betyg. Det är av yttersta vikt att vi arbetar proaktivt med bland annat stärkt elevhälsa. Vi ska motverka mobbing, rasism och annan kränkande behandling.

När förutsättningar finns ska vi bygga en gymnasieskola. Gymnasieutredningen ska hållas levande och arbetet med gymnasiesärskola ska fortsätta.

Alla barn ska växa upp under goda förhållanden. Vi vill utöka kommunens förebyggande verksamhet mot psykisk ohälsa och vidareutveckla kommunens tidiga insatser på olika sätt. Frågan om kortare väntetid hos BUP är prioriterad och vi vill se över möjligheterna att öppna filial på våra öar.

För att kunna hejda och förebygga missbruk bör socialtjänsten öka samverkan inom kommunen samt med andra aktörer såsom polisen, hälso- och sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin, samt med ideella organisationer.

Du ska kunna ta dig dit du behöver på bästa möjliga sätt. Oavsett om det gäller transport med cykel, buss, båt eller bil. Vi behöver bygga ut gång- och cykelbanor, anlägga fler infartsparkeringar, trygga busstrafiken, stärka båttrafiken och förbättra framkomligheten för trafiken, inte minst genom Ekerö tätort.

En prioriterad fråga för oss alla i kommunen är att förbättra förbindelserna till, från och på våra öar. Kommunen ska ha ett fortsatt aktivt samarbete med Trafikverket, Region Stockholm/SL och upphandlat bussbolag för att förbättra trafiksituationen både på kort och lång sikt för samtliga trafikslag.

Vi vill att känslan av trygghet ska genomsyra kommuninvånarnas vardag på våra öar. Även om brottsligheten här är bland den lägsta i länet är den upplevda otryggheten ett problem. Därför behövs utökade satsningar för att både förebygga och motverka brott.

Vi vill se ökad polisnärvaro och möjliggöra införandet av ordningsvakter. Vi vill också möjliggöra för ett ökat engagemang hos föräldrar, grannar och andra samhällsaktörer att bidra. Vi ska öka satsningarna på trygga och attraktiva mötesplatser för unga. Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle.

Mer information inom området

  1. Flygbild över Ekerö centrum.

    Kommunalråd är förtroendevalda politiker som, till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?