Mittenstyrets budgetförslag i ett utmanande läge

Foto på politiska styret i Ekerö kommun.

Från vänster i bild: Fredrik Ohls (L), kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Emma Lövenstad (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande, Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sivert Åkerljung (KD), kommunalråd, ordförande kultur- och fritidsnämnden och Fredrik Zandrén (MP), gruppledare Miljöpartiet

Torsdagen den 12 oktober lägger Mittenstyret sitt budgetförslag för 2024. Budgeten läggs i ett mycket utmanande läge.

Välfärden står inför sin svåraste ekonomiska situation sedan 90-talet, krig i närområdet och klimatkrisen accelererar samtidigt som inflation, höga räntekostnader och höga pensionskostnader präglar merparten av kommun- och regionbudgetar ute i landet och så även vår.

Ekerö kommun har dessutom omfattande investeringar i skolor och andra fastigheter framför oss och påverkas extra hårt av inflationen och räntekostnaderna.

En budget som tar ansvar

Detta färgar Mittenstyrets budget som läggs fram i ett mycket utmanande läge.

De behöver strama åt, effektivisera samt renodla och har tagit största möjliga hänsyn till de som behöver välfärden mest - våra äldre och våra yngre samt till hur vi bygger ett starkt hållbart samhälle framåt!

I denna budget gasar och bromsar vi samtidigt. Vi höjer skatten, gör besparingar men förstärker också på områden för att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun.

I budgetförslaget som nu går ut i kommunorganisationen kan man uttyda ett svårt budgetläge och de prioriteringar som tagits av det nya styret i ett hårt pressat läge. Hårda krav har lagts på kommunens förvaltningschefer att kapa kostnader. Vi förstår konsekvenserna av dessa besparingar och vi i styret gör även vad vi kan för att spara genom att bland annat frysa våra arvoden.

Även åren 2025 och 2026 ser ut att kunna bli tuffa år som kommer att kräva fortsatta hårda prioriteringar vilket ger att vi nu satsar på att lägga fram en robust budget i balans.

Budgeten tas slutgiltigt i kommunfullmäktige den 20:e november.

Uttalanden med anledning av budget

Hanna Svensson, kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokrat säger;

- Vi har en svår tid framför oss som kräver ansvarstagande och helhetstänk. En kaotisk omvärld pressar välfärden hårt och tvingar oss till smärtsamma val och prioriteringar. Vi har gjort allt för att förhindra att förändringar ska drabba dem som behöver välfärden mest. Vår högsta prioritet är kommunens unga samt äldre och att ta ansvar för att bygga en mer hållbar ekonomi för Ekerö i framtiden.

- För Mittenstyret ligger också förbättrade förutsättningar för föreningslivet högt på agendan och det är ett område vi kommer att arbeta hårt med. – Föreningslivet bidrar till en social trygghet vilket är extra viktigt i svåra tider, det bidrar även generellt till ett stort mervärde för Mälaröborna, för såväl ung som äldre.

Fredrik Ohls, kommunalråd samhällsbyggnad och Liberal säger;

- Vi i Mittenstyret lägger fram en budget som både gasar och bromsar. Vi ökar takten och ambitionerna gällande planering av nya bostäder, centrumfunktioner, verksamhetsområden, arbetsplatser och för ökad framkomlighet i kommunen.

- Det kommer leda till förbättrad livskvalitet och en enklare vardag för våra invånare samt kommer att kunna bidra till att vårt lokala näringsliv kommer att kunna utvecklas starkare – vilket är en nödvändig investering på sikt.

Emma Lövenstad, tf. kommunalråd för Centerpartiet säger;

- I den här budgeten fortsätter vi att värna våra unga, våra äldre och våra utsatta. Något som för oss är mycket angeläget. Vi är också mycket glada att kunna göra en förstärkning inom klimat- och hållbarhetsområdet, som gör att vi kan öka arbetet med bland annat energieffektivisering och klimatanpassning. Vi tar ansvar för en balanserad budget som gasar och bromsar samtidigt.

- Vi i Mittenstyret tar inte lätt på skattehöjning, utan ser det som centralt att människor får behålla så mycket som möjligt av sin lön. Men, i den exceptionella situation vi nu är, ser vi inte något annat alternativ än att också använda skatteinstrumentet.

Sivert Åkerljung, kommunalråd och Kristdemokrat säger;

- Vi kan trots mycket tuffa tider presentera en väl avvägd budget som tar ansvar för Ekerö. Vi balanserar behov av effektivisering och vikten av att värna kvaliteten i våra kärnverksamheter.
För oss i Mittenstyret är barn och ungas uppväxtvillkor en hjärtefråga, varför vi är extra glada att kunna presentera fortsatta investeringar i nya skolor, och förskolor. Vi fortsätter värna bland annat trygghet, barn i behov av särskilt stöd och närvaroarbetet.

- I år har det tyvärr varit oundvikligt med en skattehöjning, men vi lovar att arbeta hårt för att Ekeröborna skall få mesta möjliga nytta och service för sina pengar.

Fredrik Zandrén, ansvarig för mobilitet och folkhälsa och Miljöpartist säger;

- Mittenstyret är engagerade i att skapa trygga gång- och cykelvägar – en satsning som stärker våra barns och ungas självständighet, minskar utsläppen och uppmuntrar till hållbara transportval. Detta markerar vi tydligt i budgeten. Vi är också beslutna att snabbare övergå till en eldriven bilflotta och bygger därför laddstolpar för kommunens fordon.

- Vi utforskar möjligheterna med energieffektiviseringar och solceller på fler kommunala tak, en insats som både är ekonomiskt fördelaktig och stärker vår förnybara energiproduktion. Vi lägger dessutom ett nytt demokratiuppdrag för att göra det enklare för medborgarna att inkomma med sina förslag till politiken.