Satsning på skolbibliotek för ökad läsförståelse

Skolbibliotekarie Katarina visar elev en bok

Läsförmågan bland barn och unga i Sverige sjunker. Samtidigt har bara var tredje kommunal grundskola tillgång till skolbibliotek. I Ekerö kommun har man valt en annan väg: här har alla elever i de kommunala grundskolorna tillgång till ett bemannat skolbibliotek.

Den senaste PIRLS-mätningen visar att svenska tioåringars läsförmåga sjunker i hela landet. Samma trend syns bland 15-åringarna i förra årets PISA-mätning*. Elever med en försämrad läs- och skrivförmåga löper större risk att misslyckas i skolan.

Skolbiblioteken: ett verktyg för ökad läsförståelse

Ett av verktygen för att främja både läsintresset och läsförmågan är välutrustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier. Ändå står två av tre kommunala grundskolor utan skolbibliotek, visar en rapport från Lärarstiftelsen*. I Ekerö kommun har man däremot valt att satsa på att ha skolbibliotek på samtliga kommunala skolor.

– Här har alla elever i de kommunala grundskolorna tillgång till ett bemannat skolbibliotek i sin skola, vilket är en fantastisk satsning, säger Camilla Ljungdahl, enhetschef Ekerö kulturhus och bibliotek.

Sammanlagt rör det sig om elva skolbibliotek med varierande grad av bemanning, baserat på antalet elever på respektive skola och personalresurser.

– Bra utrustade skolbibliotek som är bemannade med bibliotekarier, som har ett gott samarbete och gemensam planering med våra lärare, är en viktig del för att vi ska kunna fortsätta förbättra vår förmåga att undervisa i bland annat läs- och skrivinlärning, säger Elin Elfqvist, biträdande förvaltningschef Barn- och utbildning

Utveckling av samarbetet mellan skolorna och skolbibliotekarierna

Utöver fullt utrustade skolbibliotek är samarbetet mellan skolorna och bibliotekarierna viktigt. Här har man under 2023 startat upp arbetsgrupper bestående av lärare och skolbibliotekarier på varje skola för att gemensamt ta fram lokala handlingsplaner för skolbiblioteken.

– Målet är att se hur vi bättre kan nyttja skolbiblioteken för att öka elevernas läslust och hur vi kan använda bibliotekariernas specifika kompetenser i undervisningen som rör läs- och skrivinlärning, säger Camilla Ljungdahl.

*1) PIRLS är en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning bland elever i årskurs 4. PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige ansvarar Skolverket för studierna.

*2) Biblioteksdöden, Lärarstiftelsen (2022).

Fakta Ekerös skolbibliotek

 • Antal skolbibliotek: 11 stycken
 • Skolbiblioteken ska stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, bland annat genom att presentera åldersanpassad litteratur samt utbilda eleverna i informationssökning och källkritik. Så här står det i Ekerö kommuns biblioteksplan:
  “Skolbibliotekarierna är en central specialistfunktion i skolans arbete med media och informationskunskap samt läsfrämjande arbete. Tillsammans med skolorganisationen arbetar skolbiblioteket för att ge eleverna bästa förutsättningar att inhämta kunskaper i användandet av såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning och lärande.”

Så lånade eleverna i Ekerö kommuns skolbibliotek 2023

 • 3871 elever lånade sammanlagt 50 244 medier (cirka 13 böcker per elev).
 • Mest lästa bok bland elever 6–9 år: Handbok för superhjältar av Elias Våhlund.
 • Mest lästa bok bland elever 9–12 år: Katarina Genars bok ”Den döda flickans docka” tillsammans med Jeff Kinneys ”Dagbok för alla mina fans”.

 • Topp tre fiktion för elever 12–15 år:
  • Magnus Ljunggren: En ny vänskap
  • Camilla Jönsson: Vem bryr sig
  • Kerstin Lundberg Hahn: Dödens vita rosor
 • Topp tre faktaböcker för barn och ungdom (inte läromedel):
  • Kevin Pettman: Bli bäst på Minecraft
  • Simon Mugford: Zlatan äger
  • Fotbollsstjärnor 2022

Mer information & frågor

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun