Barn som skriker i en megafon.

Resultatet av SCB:s Medborgarundersökning 2020 är här

Under hösten 2020 genomfördes SCB:s medborgarundersökning i Ekerö kommun. Detta är en årlig undersökning där Ekerö kommun har deltagit vartannat år. Senaste gången den genomfördes var 2018. Sammanlagt deltog 100 kommuner i år. Undersökningen skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare och totalt var det 540 svarande, dvs. 45,72 procent. Från och med nu kommer Ekerö kommun att delta varje år.

Resultatet visar på en något fallande ranking inom alla områden i jämförelse med resultatet från 2018. I årets undersökning hamnade Ekerö kommun strax under genomsnittet inom områdena Nöjd Medborgar-index och Nöjdinflytande-index men över snittet för Nöjdregion-index i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner.

- En anledning till den fallande rankingen kan vara att Ekerö kommun är under en stor omvandling med många pågående och omfattande väg- och byggprojekt som sannolikt har en påverkan på resultatet. Vi lägger stor vikt vid undersökningsresultatet i den här attitydundersökningen och kommer se över samtliga delar i rapporten. Det är värdefulla inspel i vårt fortsatta förbättrings- och planeringsarbete och vi är väldigt glada och tacksamma över att vi har så engagerade invånare, som tar sig tid att svara på undersökningen, säger Christina Hedberg, kommundirektör Ekerö kommun.

Områden där Ekerö sticker ut i jämförelse med andra kommuner, är trygghet med en ranking på 64 (69 2018). Betygsindex ligger på 55.

- Vi noterar att betyget har sjunkit något men att vår kommun fortfarande upplevs som trygg jämfört med snittet. I andra trygghetsundersökningar kan vi konstatera att den upplevda otryggheten ökat något jämfört med det faktiska utfallet av tillbud. Under de senaste två åren har den politiska ledningen fattat beslut om olika åtgärder för att möta invånarnas oro och öka tryggheten. Ett sådant exempel för att öka ungdomars trygghet har varit projektet ”Sommarpolare” som blev mycket lyckat under 2020 då det har bidragit till att minska oro och otrygghet bland ungdomar under Coronapandemin. Vi har också utifrån en god samverkan med polisen en ökad polisiär närvaro på våra öar. Under 2021 kommer vi bland annat satsa mer på kameraövervakning i kommunen för att på så vis stävja kriminalitet och öka tryggheten ytterligare, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarundersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg
(siffror inom parentes avser Medborgarundersökningen 2018)

 • Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Index för Ekerö blev 62 (64). Genomsnittet för övriga kommuner ligger på 60. Vi kan konstatera att betyget Utbildningsmöjligheter har ökat mot föregående år 43 (40).
 • Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Index för Ekerö blev 51 (53) övriga kommuner 55. Respondenterna ger förskolan 69 (67), vilket är högre jämfört med betygsindex, men däremot sjunker betyget när det gäller stöd för utsatta personer 46 (51).
 • Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om möjligheten till inflytande i kommunen

Index för Ekerö blev 36 (38), övriga kommuner 40. Ekerö kommun har ett omfattande och pågående arbete kring samverkan med civilsamhället och en helt ny webbplats som lanserades under perioden för undersökningen.

Tilläggsfrågor om Gröna Påsen, hantering av coronapandemin och information från kommunen
Ekerö kommun hade med tilläggsfrågor om användandet av Gröna Påsen (används i kommunen för sortering av matavfall), frågor kring hur kommunen hanterat coronapandemin samt kring hur välinformerade invånarna känner sig om vad som sker i kommunen.

Några utvalda delar ur rapporten visar att:

 • 52 % vill ha mer information kring samhällsplanering.
 • 41 % använder lokaltidningarna som främsta informationskälla, 34 % använder kommunens webbplats.
 • 37 % tycker att kommunen informerar ganska bra vid samhällsstörningar.
 • 74 % använder rikstäckande media för att inhämta information om samhällsstörningar. 32 % använder kommunens webbplats eller sociala medier.
 • 42 % har inte påverkats så mycket personligen av coronapandemin, 32% har påverkats ganska mycket.
 • 31 % tycker att de åtgärder kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin är ganska bra. 39 % vet inte/har ingen åsikt.
 • 39 % tycker att de åtgärder som regionen vidtagit med anledning av coronapandemin är ganska bra. 25 % vet inte/har ingen åsikt.
 • 45 % tycker att de åtgärder som myndigheter har vidtagit med anledning av
  coronapandemin är ganska bra. 26 % tycker det är mycket bra.

Om medborgarundersökningen
SCB:s medborgarundersökning är en upplevelse- och attitydundersökning som genomförs varje år. Undersökningen ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till.

Datainsamlingen genomfördes som post- och webbenkät från Statistiska Centralbyrån (SCB) under perioden 7 september till och med 3 november. Svarsandelen för Ekerö blev 45,72 procent av totalt 1200 tillfrågade.

Undersökningen innehåller olika modellanalyser som syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som medborgarna ger sin kommun. Att höja en faktors betygsindex behöver inte nödvändigtvis betyda att en faktor eller ett verksamhetsområde måste förbättras. Det kan vara så att medborgarna saknar kunskap om hur en viss verksamhet eller ett visst område fungerar och därför kan en slutsats vara att det behövs mer information om den verksamheten eller inom det området.

Rapporten finns i sin helhet här: Medborgarundersökning SCB

För mer information, kontakta:

Anna-Klara Lindholm, Kommunikatör, Ekerö kommun
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97

Läs mer

 1. Från och med 2021 kommer Ekerö kommun att varje år...

 2. SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfa...

 3. Här hittar du vägar till statistik om vår kommun.