Nya medborgarlöften 2021 - fokus på unga och våld i nära relationer

Bild på lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande

Catrine Kimerius Wikström, Lokalpolisområdeschef och Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Med syfte att göra Ekerö kommun till en ännu tryggare plats att bo och verka i, har kommunen och Lokalpolisområde Vällingby gemensamt beslutat vilka medborgarlöften som ska gälla för 2021. Flertalet löften är samma som föregående år då det är områden som kräver arbete över tid. Nya medborgarlöften för 2021 är att satsa extra på ungdomar med trafikfarligt beteende samt att minska våld i nära relationer.

De lokala medborgarlöftena på Ekerö grundar sig på samverkan och dialog mellan medborgare, polis och kommun samt brottsstatistik som tillsammans utgör en gemensamt identifierad lokal lägesbild för kommunen. Den gemensamma lokala lägesbild som Lokalpolisområde Vällingby och Ekerö kommun tillsammans tagit fram, visar att man behöver prioritera samverkan kring trafik- och ungdomsproblematik samt våldsbrott och kränkningar som sker i hemmiljö under 2021.

Ungdomar med trafikfarligt beteende är ett problem som har ökat i takt med att Epa-traktorer och mopedbilar blivit allt vanligare. En ökning av anmälningar rörande våld i hemmet har skett under 2020.

- Vi behöver fortsätta dela lägesbild och följa utvecklingen tillsammans med kommunen och andra samverkansparter och arbeta riktat utifrån det. Att förhindra rekryteringen av unga till missbruk och kriminalitet är en av våra viktigaste prioriteringar. Här är hela samhället viktiga medspelare. Vi behöver också fortsätta ta extra ansvar för våra särskilt utsatta brottsoffer, som utsatta inom brott i nära relation och äldre, säger Catrine Kimerius Wikström, Lokalpolisområdeschef.

- Jag är väldigt glad över att vi för tredje året i rad skriver under på medborgarlöften tillsammans med polisen. Genom ett nära samarbete skapar vi goda förutsättningar att aktivt förebygga och bidra till en trygg och säker kommun att bo och verka i, säger Adam Reuterskiöld (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Rent statistiskt är Ekerö kommun en av de säkraste platserna att bo på. Trots detta känner medborgarna en viss otrygghet gällande t.ex. inbrott och ungdomssamlingar på allmän plats.

Medborgarlöften som står kvar sedan föregående år:

 • Kontinuerligt följa brottsutvecklingen i kommunen och så snabbt som möjligt vidta tidiga åtgärder för att bibehålla tryggheten och förebygga ungdomsbrottslighet. Dels genom ökad polisiär synlighet och gemensamma insatser utifrån lägesbilden samt ökad vuxennärvaro ute kvällar och helger.
 • Delta i de operativa och strategiska möten samt i de insatser som löpande sker i samverkan mellan kommun och polis i trygghetsfrågor rörande den offentliga miljön, ungdomar, narkotika och trafiksäkerhet.
 • Delta i ”6-års dagarna” som kommunen tillsammans med andra samhällsaktörer ordnar varje höst i syfte att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.
 • Delta i det högstadieförberedande mötet med årskurs 6 i syfte att informera om kommunens och polisens arbete och samverkan kring ungdomar.

Nya medborgarlöften för 2021

 • Samverka för att minska brott i nära relationer. Det gäller våld, hot och andra kränkningar såväl mellan makar och sambos som mellan vuxna och barn eller särskilt utsatta brottsoffer i hemmiljö.
 • Samverka kring ungdomar med trafikfarligt beteende (Epa-traktorer och mopedbilar).

Tillvägagångssätt

Polisen har redan påbörjat insatser mot ungdomar med trafikfarligt beteende tillsammans med Länstrafiken. Ekerö kommun ser över hur man på ett bra sätt kan skapa forum med föräldrar för ökad förståelse för hur barnen kör och vad man tillsammans kan göra för att öka trafiksäkerheten inom gruppen.

Våld i nära relation har ökat globalt under coronapandemin och så även på Ekerö. Nu påbörjar kommunen ett arbete som involverar alla förvaltningar, Ekerö bostäder och polisen för att tillsammans hitta former för att arbeta förebyggande, för att förhindra våld i hemmet och tidigt komma i kontakt med- och erbjuda stöd och hjälp till de familjer där våld förekommer.

Utöver nämnda medborgarlöften arbetar kommun och polis tillsammans med många fler frågor parallellt.

Om medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften gäller från polis och kommun till medborgare. Medborgarlöftets syfte är att mot medborgarna kommunicera vad polisen och kommunen gör, inom ramen för sin samverkan.

Arbetet med medborgarlöften skall utvärderas kontinuerligt under året och kommuniceras i polisens och kommunens informationskanaler för att medborgarna fortlöpande ska kunna följa hur arbetet går.

För mer information:
Lena Törnblom-Löfquist, Samordningschef, Ekerö kommun, telefon: 08-124 57 192, e-post: lena.tornblom-lofquist@ekero.se

Marie-Louise Mattsson, Tf Kommunpolis Ekerö, Lokalpolisområde Vällingby, telefon: 0702-169027, e-post: marie-louise.mattsson@polisen.se

Mer information inom området

 1. Barn som håller i en vuxen hand.

  Vad roligt att du vill vara med och stärka trygghe...

 2. Tre ungdomar står vid ett biljardbord. 

  Här i Ekerö kommun finns tre fritidsgårdar, en i T...

 3. Solnedgång.

  Sedan 2020 genomförs årliga trygghetsmätningar i R...