Positivt resultat i årets trygghetsmätning

Flygbild över Ekerö centrum.

85 procent av Ekeröborna känner sig mycket eller ganska trygga i Ekerö kommun. Det visar årets trygghetsmätning, som genomförs i samverkan mellan polisen och kommuner i Stockholms län. Undersökningen visar dock att fler Ekeröbor utsatts för bedrägerier, en trend som syns i hela länet.

I jämförelse med mätningarna 2020 och 2021 ligger Ekerö kommun i år ännu bättre inom de allra flesta områden, och väldigt bra i jämförelse med övriga områden i länet. Tryggheten har ökat inom alla områden och oro för att utsättas för såväl stöldbrott som våldsbrott har minskat. Även utsatthet för brott har minskat – med undantag för bedrägerier samt cykel/elcykelstölder och stöld ur fritidsbostad

– Vi noterar att bedrägerierna ökar i samhället och ser med oro på hur detta skadar tilliten människor emellan. Det är viktigt att samhället både jobbar förebyggande och med det rättsliga runt det här. I övrigt ser vi med glädje på hur tryggheten fortsätter att öka i kommunen. Vi fortsätter från kommunens sida att lägga fokus på det förebyggande arbetet, och att uppmuntra fler till positiva fritidsaktiviteter så som idrott, säger Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete

– Vi vet att våldsbrotten minskar generellt i landet, även om bilden i samhället är den motsatta just nu på grund av gängrelaterade konflikter. Det är tydligt i enkäten att den upplevda tryggheten ökar, vilket bekräftar den bild vi redan har. Vi arbetar ständigt med målet att det ska bli ännu bättre. Den 1 juli trädde lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft, som tydliggör kommunens ansvar att samverka med andra aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vi kommer under kommande året att arbeta aktivt för ökad samverkan även med näringslivet, säger Lena Törnblom Löfquist, samordningschef Ekerö kommun.

Trots förbättrade siffror inom nästan alla områden finns förbättringspotential när det kommer till frågan om man upplever att polisen respektive kommunen arbetar med problemen som finns.

– I nästan hela länet sjunker förtroendet för polisen och kommunerna i denna del, något som vi tillsammans måste arbeta för att förändra. Vi behöver bli bättre på att visa på det goda arbete som görs, säger Lena Törnblom Löfquist.

Upplevd trygghet i olika delar av kommunen

Undersökningen visar en avsevärd förbättring av den upplevda tryggheten i området Ekebyhov-Träkvista-Väsby. Jämfört med 2020 har antalet som upplever oro att gå ut kvällstid minskat från 10 till 2 procent, och antalet som känner oro att utsättas för överfall har fallit från 26 till 8 procent. Här har kommunens och polisens insatser med fler vuxna ute, ökad närvaro av fältassistenter på sena kvällar, och extra närvaro från polisens sida visat gott resultat.

– Det är mycket glädjande resultat, säger lokalpolisområdeschef Johan Olsson vid Hässelby-Vällingby lokalpolisområde. Vi ser att löpande samverkan mellan polisen och kommunen i framtagande av aktuell lägesbild och riktade insatser i enlighet med lägesbilden ger resultat.

Även i Stenhamra har den upplevda tryggheten ökat. Samtidigt har medborgarnas oro för överfall stigit, från 11 till 21 procent (vilket fortfarande är lägre än 2020 års nivå på 32 procent). Den här upplevda oron tycks varken bero på tiggeri eller ungdomar som stör ordningen, då siffrorna nästan halverats sedan 2021 års mätning. Däremot syns en ökning av oro härrörande till narkotikamissbruk i området.

Det område som visar en försämring är Ekerö centrum. Där har oron att gå ut kvällstid ökat från 11 till 17 procent, vilket är samma nivå som 2020. Påträngande tiggeri och ungdomar som stör ordningen kan vara två faktorer till ökningen av otryggheten. Oron för överfall har dock minskat stadigt i området, från 26 procent 2020 till 9 procent 2023.

Åtgärder och insatser

Kommunen har ökat närvaron av fältassistenter ute under det senaste året. Nu finns personal ute till klockan 01.00 fredagar och lördagar samt de flesta vardagskvällar till 21.00.

Polisen gör bland annat trafikkontroller riktat mot motorburen ungdom samt hastighetskontroller utanför skolor och andra känsliga platser.

Kommunen arbetar enligt EST-modellen (Effektiv samverkan för trygghet) och har utvecklat det arbetet under året med fler aktörer.

För att minska oron i Ekerö centrum har kommunens väktare och fältassistenter utökat närvaron.

Resultat 2023 (jämfört med 2021)

Tryggheten i området där du bor

 • Otrygg ute på kvällarna har minskat från 11,1 till 7,8% (2020: 13,9%)
 • Andelen som känner sig ”mycket trygg” ligger kvar på 45,8%. (2020: 35,7%)
 • Andelen som känner sig ”ganska trygg” har ökat från 35,2 till 39,6 % (2020: 40,8%)
 • Andelen som inte går ut på kvällen av oro för att utsättas för brott har minskat från 5,4% till 4,1% (2020: 13,9%)
 • Oro för att ”utsättas för överfall i området där du bor” har minskat från 13% till 10,9 % (2020: 23,7%)

Problem i området där du bor

 • Mörka områden och dålig belysning. Personer som har uppgivit detta som en otrygghetsfaktor har minskat från 51% till 50,2% (2020: 66,5%). Andelen som svarat ”ja, i stor utsträckning” har minskat från 19 till 15% (2020: 35%).
 • Otrygga platser och annat. Otrygghet på grund av: skadegörelse, nedskräpning, anlagda bränder, stökiga ungdomar och bråk på allmän plats samt motorburen problematik har alla minskat ytterligare sedan 2020 och 2021 års mätning.
 • Otrygghet på grund av stökiga grannar, klotter, påträngande tiggeri och narkotikaförsäljning utomhus ligger något högre eller lika som förra året.
 • Utsatthet för brott. En minskning när det gäller utsattheten för fysiskt våld som ger smärta från 1,7 till 0,6% (2020: 1,3%).
 • En minskning har också skett bland tillgreppsbrotten i alla kategorier (bostad, vind, källare, av och ur bil och båt), utom fritidshus och cykelstölder.

Om trygghetsundersökningen i Region Stockholm

Origo Group har genomfört trygghetsmätningen under mars till juni 2023. Trygghetsmätningar genomförs i ett forskningssamarbete med Centrum för polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet. Mätningen våren 2023 är den tredje där hela regionen mäts och används lokalt som grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna. Mätningarna kan också användas för att följa upp insatser som genomförts. Tidigare genomförda mätningar gjordes 2020 och 2021.

Urvalet i regionen består av totalt 79 694 individer 16–85 år. I Ekerö kommun har undersökningen skickats till 1000 invånare, där 448 har svarat. Det är en svarsfrekvens på 44,8 procent, vilket är något lägre än medel som ligger på 45,1 procent.

Undersökningen är grupperad i följande frågor

 • Problem i området
 • Utsatthet för: fysiskt våld, hot, stölder, skadegörelse och bedrägeri
 • Trygghet
 • Anmälan om brott

Pressfrågor?

Anna-Klara Lindholm 04.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Mer information inom området

 1. Barn som håller i en vuxen hand.

  Vad roligt att du vill vara med och stärka trygghe...

 2. Tre ungdomar står vid ett biljardbord. 

  Här i Ekerö kommun finns tre fritidsgårdar, en i T...

 3. Solnedgång.

  Sedan 2020 genomförs årliga trygghetsmätningar i R...