Avgifter och regler för förskolan

I Ekerö kommun tillämpas maxtaxa för verksamhet i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det innebär att avgiften är inkomstrelaterad, men med en högsta avgift per barn.

Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Syskonrabatten gäller inom och mellan både kommunal och fristående verksamhet. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas. Det är endast barn som är folkbokförda på samma adress som kan använda syskonrabatten.

Avgiften per barn 2020 (maxtaxa 49 280 kr)

  • För barn 1 betalar du 3 procent av hushållets gemensamma inkomster, dock högst
    1 478 kronor per månad.
  • För barn två betalar du motsvarande 2 procent dock högst 986 kronor per månad.
  • För barn tre betalar du 1 procent av hushållets gemensamma inkomster dock högst 493 kronor per månad.
  • För barn fyra (eller fler) så betalar du ingen avgift. 

I Självservice Barn och Utbildning fyller respektive vårdnadshavare i sin inkomst.

För 3 - 5-åriga barn är avgiften reducerad med 30 % från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med den 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.
Det är så då dessa barn enlig lag har rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år (tre timmar per dag).

I Ekerö kommun betalas avgiften 12 månader om året.

Köregler

Barn placeras i kö efter ansökningsdatum och kötiden räknas tidigast från det att barnet är tre månader.

Prioriteringsordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd – efter bedömning av kommunens resursteam.
  2. Syskon, till den enhet där äldre syskon har plats.
  3. Barnets kötid och önskat placeringsdatum.

Verksamheten har vid intagningen rätt att ta hänsyn till gruppsammansättningen i enheten.

I länkarna hittar du kompletta regler om förskoleverksamheten i vår kommun och kommunens tillämpningsregler.