Skolplikt och frånvaro

Två barn som skriver i en skrivbok.

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skola.

Här finns information om hur vi tillsammans ser till att barnet får fullfölja sin skolgång.

Information och skolplikt och frånvaro

Skolplikten börjar höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör oftast efter nionde klass. Om det finns särskilda skäl så kan barnet få börja i skolan vid 7 års ålder. Den obligatoriska skolan består av förskoleklass, grundskola (årskurs 1-9) och grundsärskola.

Riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolan i Sverige är avgiftsfri.

Vem ansvarar för att barnet går i skolan?

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat. Du som förälder ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan där barnet går, ska bland annat se till att barnet går till skolan och deltar i utbildningen. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola.

Ansvar för skolplikt på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om en elev inte vill eller kan gå till skolan

Många elever med stor skolfrånvaro har hästar som intresse och för några är stallet den enda platsen för socialt umgänge utanför hemmet. De kan få möjlighet att vara med i stallverksamheten.

Skolfrånvaro

Om en elev har mycket frånvaro ska rektorn genast starta en utredning i samråd med eleven, vårdnadshavaren och elevhälsan.

Det finns rutiner för hur längre frånvaro ska hanteras och vilka insatser som ska göras. Arbetet sker i fem steg som kortfattat beskrivs nedan. En närmare beskrivning av stegen och våra rutiner finns i dokumentet Närvarorutin.

Närvarorutin Pdf, 476.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Mentor bjuder in elev och vårdnadshavare till ett möte.
 • Eleven erbjuds stöd i skolan.
 • Vid mer än tre tillfällen av sjukfrånvaro under en termin kallas elev och vårdnadshavare till möte hos skolsköterska.
 • Ogiltig frånvaro registreras och skrivs in i terminsbetygen.

 • Vid upprepad eller längre frånvaro går ärendet vidare till ett elevhälsomöte.

 • Utredning görs av mentor tillsammans med elev, vårdnadshavare och elevhälsan.
 • Rektor informerar barn- och utbildningsförvaltningen om att en frånvaroutredning har startat.

 • Frånvaroutredningen ska resultera i en handlingsplan för att öka närvaron i skolan. Den ska presenteras inom fyra veckor från det att utredningen startade.
 • Uppföljning av handlingsplanen ska göras en gång i månaden.
 • Ärendet avslutas när eleven har god närvaro igen.

 • Om elevens frånvaro inte minskar, trots de insatser som gjorts, går ärendet vidare och kan resultera i insatser från andra myndigheter.
 • Om vårdnadshavaren inte har levt upp till sitt ansvar kan det leda till böter.

Förlängning av skolplikt

Om en elev har gått om en årskurs ska skolplikten förlängas. Det vill säga om eleven inte har börjat den högsta årskursen under sitt tionde skolår (eller elfte skolår i specialskolan) så ska en ansökan om förlängd skolplikt skickas in. Går eleven på en kommunal skola i Ekerö kommun är det rektor som fattar beslut. Kontakta rektor för ytterligare information.

Om eleven går på en fristående skola i Ekerö eller i en skola utanför Ekerö kommun är det Ekerö kommun som beslutar efter ansökan från vårdnadshavare. Ta kontakt med rektor på aktuell skola för vidare information.

Rätt att slutföra skolgången

Om skolplikten upphör innan eleven hunnit avsluta årskurs nio och eleven inte uppnått kunskapskraven har eleven rätt att slutföra utbildningen. Ta kontakt med skolans rektor för mer information.

Om eleven går på en fristående skola i Ekerö eller i en skola utanför Ekerö kommun är det Ekerö kommun som beslutar efter ansökan från vårdnadshavare. Ta kontakt med rektor på aktuell skola för vidare information.

Avsluta skolan tidigare

En del elever uppnår kunskapskraven i förväg, alltså före de normalt går ut årskurs nio. Då upphör även deras skolplikt i förväg. Går eleven på en kommunal skola i Ekerö kommun är det rektor som fattar beslut. Kontakta rektor för ytterligare information.

Om eleven går på en fristående skola i Ekerö eller i en skola utanför Ekerö kommun är det Ekerö kommun som beslutar efter ansökan från vårdnadshavare. Ta kontakt med rektor på aktuell skola för vidare information.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Elever kan få fullgöra skolplikten på annat sätt än vad som anges i skollagen. Då är det vissa förutsättningarna som krävs. Kraven är att:

 • eleven är folkbokförd i kommunen under studietiden
 • den alternativa utbildningen framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven normalt får
 • kommunen får insyn i den skola eleven ska gå
 • att synnerliga skäl finns.

Om kommunen beviljar fullgörande av skolplikt på annat sätt, sköter elevens tidigare skola tillsynen och följer upp så att eleven får den utbildning som hen har rätt till. Kommunen betalar inte för elevens utbildning.
Ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sätt ska göras i god tid.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Barn som skriver.

  Här hittar du information om inflytt, utflytt elle...

 2. Två barn som skriver i en skrivbok.

  Här hittar du information om hur du gör för att sö...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?