Särskilt stöd, elevhälsa

Barn som skriver.

Hos Centrala elevhälsa finns stödresurser till kommunens förskolor och grundskolor inom fysisk och psykisk hälsa . Särskilt stöd kallas de åtgärder som rektor ansvarar för att ta fram om eleven behöver stöd för att klara kunskapskraven.

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ibland kan en elev behöva stöd i olika former.

Central elevhälsa

Central elevhälsa är en enhet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Här arbetar skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och skolläkare. Vår uppgift är att stödja förskolor, pedagogisk omsorg, grund- och anpassad grundskola i arbetet med elevhälsa. Vi ansvarar och driver också öppna förskolans verksamhet.

Insatserna ska alltid genomföras i samarbete och dialog med pedagoger, arbetslag och rektorer på kommunens förskolor och skolor.

Det gemensamma målet är att våra barn och unga i förskola och skola ska ha möjlighet att må bra och nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi arbetar för att förebygga, stödja och sätta in åtgärder för att stärka hälsan och stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vill du komma i kontakt med elevhälsan ska du kontakta rektor på din skola.

Att trivas och må bra är grunden för att klara skolan.

Skolsköterska

Skolsköterskorna utför hälsobesök och vaccinationer. Skolsköterskorna finns ute på skolorna. De pratar med eleverna om hur de mår både psykiskt och fysiskt.

Skolsköterskan kan också hjälpa till med att boka tid hos en skolläkare om det behövs.

Skolkurator

Skolkuratorerna finns ute på skolorna. Om en elev mår dåligt, känner oro eller ångest kan hen vända sig till skolkuratorn. Skolkuratorn ger stöd även när det gäller problem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Allbry, det nya sättet att nå sin skolkurator!

Elever som går i klass 6-9 kan ladda hem appen ALLBRY och chatta eller boka tid med sin skolkurator. Appen finns att ladda ner på App Store eller Google Play:

Skolläkare

Skolläkaren stöttar skolsköterskorna i medicinska frågor.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar i första hand förebyggande. De stödjer förskolornas och skolornas arbete med att utveckla lek- och lärmiljöer som skapar delaktighet och fungerar för alla barn och elever.

I uppdraget ingår också att stötta pedagoger i arbetet med anpassningar och åtgärder för barn som behöver stöd.

Skolpsykologer

Skolpsykologerna är ofta ute på skolorna. Hos skolpsykologen kan man inte boka en tid som hos skolkuratorn. Skolpsykologen träffar de barn som eventuellt ska börja i den anpassade grundskolan.

Ibland träffar skolpsykologen barn och föräldrar tillsammans med lärare. Det händer att skolpsykologen hälsar på i klassrummen. Psykologerna arbetar tillsammans med lärare och rektor för att elevernas skoldag ska bli så trygg och bra som möjligt.

Förskoleteamet

Förskoleteamet består av specialpedagoger och förskolepsykolog. Tillsammans kan de ge personalen handledning och utbildning för att utveckla lek- och lärmiljöer som skapar delaktighet och fungerar för alla barn.

Närvaroteamet

Närvaroteamet består av skolpsykologer, specialpedagoger och en lärare. Närvaroteamets uppdrag är att stödja skolor och rektorer i arbetet med elever som av olika anledningar har långvarig eller omfattande frånvaro från skolan.

Arbetet planeras utifrån elevens individuella behov. Målet är att hitta lösningar som gör det möjligt för eleven att återgå till en fungerande skolsituation igen. Närvaroteamet har en egen lokal i Ekerö Centrum. Där kan de träffa elever som inte kommer till sin skola. Teamet har också möjlighet att göra hembesök eller träffas på andra plaster.

Närvaroteamet kan också ha en samordnande roll i kontakter med andra instanser som till exempel hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Syftet är att få en helhet runt elevens situation och stöd.

Mer information om elevhälsa

Elevhälsa på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt stöd

Om ett barn visar tecken på att inte klara kunskapskraven så är det skolans ansvar att se till att eleven får det stöd som behövs.

I första hand får eleven stöd i den ordinarie undervisningen, till exempel genom extra anpassningar i klassrummet.

Om det inte räcker ska det anmälas till rektorn för att utreda om eleven behöver mer stöd, det som kallas särskilt stöd.

Vem ansvarar för särskilt stöd?

Det är rektorn på skolan som beslutar om särskilt stöd och ansvarar för att ta fram ett åtgärdsprogram.

Vad är särskilt stöd?

Exempel på särskilt stöd:

 • Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid.
 • Placering i en särskild undervisningsgrupp.
 • Enskild undervisning.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att eleven har ett behov av särskilt stöd så ska elevens behov kartläggas och insatserna sammanställas i ett åtgärdsprogram.

Elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga när åtgärdsprogrammet upprättas.

Programmet ska innehålla:

 • en beskrivning av elevens behov av särskilt stöd
 • information om vilka åtgärder som ska ingå
 • information om när stödet ska följas upp och utvärderas och vem som ska följa upp och utvärdera.

Mer information om särskilt stöd

Särskilt stöd på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

  För en del av våra elever med hög skolfrånvaro är ...

 2. Ponnyn Angel tittar ut ur sin box.

  För en stor del av våra elever med hög frånvaro, ä...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?