Barn som skriver.

Särskilt stöd, elevhälsa

I Ekerö kommun har vi Centrala elevhälsan och där hittar du alla stödresurser till kommunens förskolor och grundskolor inom fysisk och psykisk hälsa . Särskilt stöd, är de åtgärder som rektor ansvarar för att ta fram om eleven behöver stöd för att klara kunskapskraven.

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ibland kan en elev behöva stöd i olika former.

Central elevhälsa

Central elevhälsa är en enhet inom barn- och utbildningsförvaltningen. Här arbetar skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger och skolläkare. Vår uppgift är att stödja förskolor, pedagogisk omsorg, grund- och särskola i arbetet med elevhälsa. Vi ansvarar och driver också öppna förskolans verksamhet.

Insatserna ska alltid genomföras i samarbete och dialog med pedagoger, arbetslag och rektorer på kommunens förskolor och skolor.

Det gemensamma målet är att våra barn och unga i förskola och skola ska ha möjlighet att må bra och nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi arbetar för att förebygga, stödja och sätta in åtgärder för att stärka hälsan och stötta elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Att trivas och må bra är grunden för att klara skolan.

Skolsköterska

Skolsköterskorna utför hälsobesök och vaccinationer.

Skolsköterskorna finns ute på skolorna. De pratar med eleverna om hur de mår både psykiskt och fysiskt.

Skolsköterskan kan hjälpa till med att boka tid hos en skolläkare om det behövs.

Skolkurator

Skolkuratorerna finns ute på skolorna.

Om en elev mår dåligt, känner oro eller ångest kan hen vända sig till skolkuratorn. Skolkuratorn ger stöd även när det gäller problem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Skolläkare

Skolläkaren stödjer skolsköterskorna i medicinska frågor.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar i första hand förebyggande. De stödjer förskolornas och skolornas arbete med att utveckla lek- och lärmiljöer som skapar delaktighet och fungerar för alla barn och elever.

I uppdraget ingår också att stötta pedagoger i arbetet med anpassningar och åtgärder för barn som behöver stöd.

Skolpsykologer

Skolpsykologerna är ofta ute på skolorna.

Hos skolpsykologen kan man inte boka en tid som man gör hos skolkuratorn. Skolpsykologen träffar de barn som eventuellt ska börja grundsärskolan.

Ibland träffar skolpsykologen barn och föräldrar tillsammans med lärare. Det händer att skolpsykologen kommer och hälsar på i klassrummen.

Skolpsykologen arbetar för att tillsammans med lärare och rektor för att planera för att elevernas skoldag ska bli så trygg och bra som möjligt.

Förskoleteamet

Förskoleteamet består av specialpedagog, talpedagog och förskolepsykolog. Tillsammans kan de ge personalen handledning och utbildning för att utveckla lek- och lärmiljöer som skapar delaktighet och fungerar för alla barn.

Närvaroteamet

Närvaroteamets uppdrag är att stödja skolor och rektorer i arbetet med elever med långvarig och omfattande skolfrånvaro. Det består av en skolpsykolog, en specialpedagog, en lärare och en teamledare. De arbetar för att hitta individuella lösningar som bidrar till en fungerande skolsituation. Närvaroteamet kan vara en länk mellan elev, familj och skola, men också vara sammanhållande i det viktiga arbetet med andra instanser för att få en helhet kring elevens situation och stödinsatser.

Närvaroteamet har en egen lokal belägen i Ekerö Centrum där de har möjlighet att träffas om eleven inte kommer till sin skola. Teamet har även möjlighet att göra hembesök.

Mer information om elevhälsa

Elevhälsa på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt stöd

Om ett barn visar tecken på att inte klara kunskapskraven så är det skolans ansvar att se till att eleven får det stöd som behövs.

I första hand får eleven stöd i den ordinarie undervisningen, till exempel genom extra anpassningar i klassrummet.

Om det inte räcker ska det anmälas till rektorn för att utreda om eleven behöver mer stöd, särskilt stöd.

Vem ansvarar för särskilt stöd?

Det är rektorn på skolan som beslutar om särskilt stöd och ansvarar för att ta fram ett åtgärdsprogram.

Vad är särskilt stöd?

Exempel på särskilt stöd:

  • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid
  • placering i en särskild undervisningsgrupp
  • enskild undervisning.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att eleven har ett behov av särskilt stöd så ska elevens behov sammanställas i ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet ska göras i samarbete med eleven och vårdnadshavare.

Programmet ska innehålla:

  • en beskrivning av elevens behov av särskilt stöd
  • information om vilka åtgärder som ska ingå
  • information om när stödet ska följas upp och utvärderas och vem som ska följa upp och utvärdera.

Mer information om särskilt stöd

Särskilt stöd på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. För en stor del av våra elever med hög skolfrånvar...

  2. För en stor del av våra elever med hög frånvaro, ä...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?