Mobbning, trygghet och säkerhet

Flera barn som håller varandras händer. 

Förskolan och skolan ska vara en trygg plats för alla.

Vi arbetar hela tiden med att säkerställa tryggheten, både förebyggande och genom att gripa in när något händer. Vårt arbete för likabehandling handlar om att alla elever ska få vara sig själva och bli behandlade med respekt.

Varje förskola och skola har riktlinjer för hur vi arbetar med att förhindra mobbning och kränkande behandling.

Likabehandling, plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Vi kallar det för likabehandling och det är en stor del av skolans värdegrundsarbete. Vi ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov och villkor.

Respekten för människors lika värde är en viktig grund i de mänskliga rättigheterna. Det ska främjas i förskolan och skolan.

Vi är alla olika, med olika behov och villkor. Till exempel behöver vissa barn extra stöd i undervisningen medan andra barn kanske behöver tekniska hjälpmedel. I skolans uppdrag ingår även att se till att kompensera de elever som har andra förutsättningar så att de också kan nå målen med utbildningen.

Arbetet med att ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling ska göras tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare och inkludera alla barn och elever oavsett deras:

 • kön
 • etniska tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuella läggning.

Om du vill ta del av en skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan, så kan du kontakta skolan.

Det är likabehandlingsplanen som beskriver arbetet med hur vi förebygger och använder åtgärder vid till exempel mobbing.

Olyckor och kriser

Om det händer en olycka eller en kris kan det påverka både ditt och andras barn. Därför är det viktigt att du informerar personal i förskolan eller skolan om det hänt ditt barn något eller någon i ditt barns närhet.

När vi fått din information som kommer vi efter samråd med dig se till att vi gör åtgärder för att ditt barn ska må så bra som möjligt. Varje förskola och skola har en handlingsplan med rutiner för hur de ska hantera kriser.

Exempel på en akut och allvarlig kris kan vara:

 • när ett barn skadas svårt eller avlider
 • när ett barns föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider
 • när personal skadas svårt eller avlider
 • en allvarlig sjukdom hos ett barn
 • en allvarlig sjukdom hos barns föräldrar eller syskon
 • en större katastrof eller olycka.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp, POSOM.