Grundskola

Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 inträder skolplikten vid sex års ålder. Det betyder att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar. Förskoleklassen är en ettårig skolform och ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Innehållet i förskoleklassen förblir detsamma efter att den blir obligatorisk, men vissa rättigheter (som idag redan erbjuds i Ekerö kommun) tillförs så som skolmåltider och skolskjuts. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året och följer det vanliga skolåret. Förskoleklass bedrivs vid alla skolor i kommunen som också har grundskola från år 1.
Ett barn får tas emot i förskoleklassen vid fem års ålder om vårdnadshavare önskar det, men det är ingen rättighet.

Grundskola

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform för alla barn mellan sju år och 16 år (utgången av vårterminen det nionde skolåret).  Ett barn får börja grundskolan redan det år barnet fyller sex år om barnet då har gått ut förskoleklassen eller om barnets vårdnadshavare begär det utan att barnet först har gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det. Det är rektorn som gör denna bedömning utifrån barnets bästa.

Eftersom det råder skolplikt har den som har vårdnaden över barnet en skyldighet att se till att barnet gör klart sin utbildning i förskoleklassen och grundskolan. Kommunens skyldighet är att se till att barnet erbjuds förskoleklass och grundskola.

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår med en hösttermin och en vårtermin. Utbildning i förskoleklass och grundskola är avgiftsfri.

Till det obligatoriska skolväsendet räknas förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg ska erbjudas alla barn från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. I Ekerö erbjuds det i form av fritidshem och fritidsklubb.

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola erbjuds som grundregel plats i fritidshem till och med vårterminen i årskurs 3. För barn som har särskilda behov erbjuds fritidshem även i årskurs 4–6. I Ekerö finns fritidshem på varje skola. Det kostar pengar att ha sitt barn i fritidsverksamhet, här kan du läsa mer om kostnaden.

Fritidsklubb

För barn i skolår 4-6 erbjuds öppen fritidsverksamhet på någon av våra fritidsklubbar. Under fliken fritidsklubb här till vänster kan du läsa var fritidsklubbarna finns samt regler och avgifter för dessa.