Om Träkvista skola

På skolan arbetar ca 75 personer med olika uppdrag och alla är inriktade på att våra elever ska trivas och utvecklas på skolan. Träkvista skola har en mycket stor andel behöriga lärare vilket vi ser som en viktig del i vårt kvalitativa arbete och en viktig förutsättning för en positiv kunskapsutveckling.

På skolan arbetar specialpedagoger i våra resurscentra F-3, 4-9 som tillsammans med lärarna fångar upp elever som behöver någon form av extra stöd i sitt skolarbete.

Senaste skolforskningen visar i allt högre grad att elevens viktigaste resurs för att lyckas i skolan är skolans pedagoger/personal. Detta är Träkvista skolas personal väl medvetna om i sitt dagliga arbete och det tar sig uttryck i att vi har höga förväntningar på våra elever, vi skapar tillitsfulla relationer och vi skapar ett varmt och omhändertagande klimat kombinerat med kreativitet för en positiv inlärning. Vi betonar elevernas förmåga till ansvarstagande.

Dessa tankar förstärks i skolans verksamhetsidé, skolans värdegrund och skolans pedagogiska plattform.

När våra elever lämnar oss efter årskurs 9 är vår ambition att de ska göra det med goda kunskapsresultat och med känslan

- Vilken tur jag hade som fick gå i Träkvista skola!