Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare finns det lagar, regler och tillstånd som du behöver känna till. Du behöver till exempel ha tillstånd när du ska servera alkohol, sälja lotter och sälja på torg. Här hittar du hjälp och information om tillstånd.

På Verksamt samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket viktig information och checklistor som du kan ha nytta av om du ska starta eller driva företag.

Verksamt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj område

Du behöver alltid ansöka om serveringstillstånd om du vill servera och ta betalt för spritdrycker, vin, starköl och andra starka alkoholhaltiga drycker.

Ansök hos oss!

Om det ingår alkoholdryck i ett arrangemang där gästen betalar entré- eller deltagaravgift, så räknas det som servering.

Du behöver inte tillstånd om du uppfyller alla tre punkter:

 1. Serveringen gäller ett enstaka tillfälle, där det redan innan är bestämt vilka som ska vara med.
 2. Serveringen görs utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 3. Serveringen äger rum i andra lokaler än där det annars drivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.

Det är kommunens miljönämnd som ger tillstånd och beslutar i ärenden som gäller serveringstillstånd i kommunen.

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd.

Folköl?

Om du vill sälja eller servera folköl så behöver du först anmäla det till oss. Du hittar mer information under rubriken "Folköl".

Ansök & anmäl här

Här finns e-tjänster, blanketter och information:

Hur lång tid tar det att få tillstånd?

Vår handläggningstid varierar lite beroende på ärende men det tar maximalt åtta veckor från att vi fått in en komplett ansökan.

Tillsyn & kontroll

När vi gör tillsyn på din servering händer det att vi får sällskap av polisen. Vid en tillsyn kontrollerar vi bland annat:

 • ordning
 • nykterhet
 • 18-årsgränsen
 • matförsäljning
 • serveringstider.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning av din ansökan.

Våra avgifter

Bassängbad, simhall eller badtunna som vänder sig till allmänheten eller en större grupp, till exempel en bostadsrättsförening, arbetsplats eller ett hotell, ska anmälas till miljöenheten.

Då har vi möjlighet att lämna råd och ställa krav på lokal och verksamhet innan den startar.

Behandlingsbad där man byter ut vattnet efter varje kund behöver du inte anmäla.

Du behöver ta fram en skriftlig egenkontroll av anläggningen.

Den ska innehålla:

 • vattenanalyser
 • beskrivning av skötsel
 • arbetsrutiner med mera.

Din egenkontroll ska du skicka med din anmälan till kommunens miljöenhet.

Mer om bassängbad på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl bassängbad Pdf, 218.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om verksamheten upphör eller ändras ska du anmäla det till miljöenheten.

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter att du gjort anmälan om inte miljöenheten bestämmer något annat.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och hantering av din anmälan.

Våra avgifter

En cistern som innehåller brandfarliga vätskor som till exempel dieselolja, eldningsolja eller spillolja omfattas av särskilda bestämmelser som Naturvårdsverket har tagit fram.

Du behöver informera miljöenheten om du planerar att installera en cistern. Du behöver också informera om du ska ta cisternen ur bruk.

Informera om installation och avinstallation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kopior på utförda kontroller ska du skicka till kommunens miljöenhet.

Cistern inom vattenskyddsområde

Stora delar av Ekerö kommun ingår i vattenskyddsområde för östra Mälaren.

Om din cistern ligger inom vattenskyddsområdet och har installerats före den 1 juli 2018 så ska den ha ett så kallat sekundärt skydd innan den 1 januari 2022. Det ska också finnas en tydlig informationsskylt där det står "vattenskyddsområde” vid röret för påfyllning.

Karta över vattenskyddsområde för östra Mälaren Pdf, 33.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bestämmelserna på Naturvårdsverket i föreskrifterna, NFS 2017:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor kan vara till exempel dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat.

Det finns regler för att förebygga brand eller explosion när någon hanterar brandfarliga vätskor. Den är framtagen av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För hantering av brandfarlig vara kan du behöva tillstånd.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du driver och vilka mängder brandfarliga varor som du ska hantera.

Det är Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) som sköter tillstånd och tillsyn av explosiva och brandfarliga varor för Ekerö kommun.

För hantering av brandfarlig vara kan du även behöva tillstånd av Södertörns Brandförsvarsförbund.

Södertörns Brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Misstanke om förorening

Om du misstänker att det skett förorening av mark eller vattenområde så ska du anmäla det till kommunens miljöenhet.

Skicka e-post till miljoenheten@ekero.se eller ring 08-124 571 00 på dagtid.

Om det är akut och sker under kväll eller helg ska du kontakta 112. 

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning av din anmälan.

Våra avgifter

Lantbruk och djurhållning gäller i stort sett all verksamhet på landsbygden som producerar mat, foder och råvaror till industrier och hästverksamheter.

Produktion av energiråvaror räknas också hit i vissa fall.

Tillstånd eller anmälan om djurhållning

Det är antalet djur i ditt lantbruk som avgör om du behöver anmäla din verksamhet eller ansöka om tillstånd.

Beräkna djurenheter på Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stora lantbruk, fler än 400 djur, klassas som B-verksamhet och behöver tillstånd från Länsstyrelsen i Stockholm.

Tillstånd för B-verksamhet på Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellanstora lantbruk, 100-400 djur, klassas som C-verksamhet och behöver anmälas till kommunens miljöenhet men kräver inget tillstånd från Länsstyrelsen.

Anmäl C-verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Små lantbruk, färre än 100 djur, räknas som en U-verksamhet och har ingen anmälningsplikt och behöver inte heller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Däremot omfattas både C- och U-verksamheter av tillsynsplikt så miljöenheten kan kräva åtgärder eller utredningar om vi upptäcker brister.

Om du bor inom detaljplanerat område och vill ha nötkreatur, häst, get, får, höns eller andra djur som inte räknas som sällskapsdjur så behöver du ansöka om tillstånd hos kommunens miljöenhet även om det är färre än 100 djur.

Anmäl djurhållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel

Du som driver lantbruk eller annan verksamhet dit allmänheten har tillträde (till exempel golfbanor) inom vattenskyddsområdet för östra Mälaren behöver också söka tillstånd om du vill använda kemiska bekämpningsmedel.

Karta över vattenskyddsområde Pdf, 33.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om kemisk bekämpning (lantbruk) Pdf, 463.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 till ansökan om kemisk bekämpning (lantbruk) Pdf, 208 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 till ansökan om kemisk bekämpning (lantbruk) Pdf, 208.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om kemisk bekämpning (golfbanor) Pdf, 471.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 till ansökan om kemisk bekämpning för golfbanor Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Det är kommunens miljöenhet som ansvarar för tillsyn av verksamheter som kan påverka miljö eller människors hälsa på ett negativt sätt.

Bland annat tittar vi på hanteringen av kemiska bekämpningsmedel, gödselhantering, buller eller spridning av allergener (ämnen som ger en allergisk reaktion).

Våra tillsynsavgifter

Information om hästhållning

Information om husdjur

När djur far illa

När det gäller djurskyddsfrågor är det Länsstyrelsen som sköter tillsynen. Om du vill anmäla att djur far illa så ska du vända dig till dem.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om det är ett akut ärende utanför kontorstid ring 112.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning av din anmälan eller ansökan.

Våra avgifter

Fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet kan leda till stora problem i ledningar och pumpstationer. I ledningarna sjunker temperaturen, fettet stelnar och fastnar på ledningarnas väggar.

För att förhindra större utsläpp av fett så ska du installera fettavskiljare om du driver en verksamhet som till exempel restaurang, gatukök, pizzeria, bageri eller andra typer av livsmedelsverksamheter.

Mer information på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Installation

Innan installationen ska du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Anmäl fettavskiljare Pdf, 204.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Krav - vår tekniska standard för vatten- och avloppsanläggningar Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underhåll

Efter installationen ska du tömma avskiljaren minst fyra gånger per år.

Fettavskiljaren töms av Recover AB. Om du behöver en extra tömning så beställer du det genom Roslagsvattens kundtjänst.

Roslagsvatten kundtjänst 08-540 835 00

Jourtömning Recover journummer 0771-10 35 00. Jourtömning kostar extra och görs inom 24 timmar.

Du som ägare är ansvarig för besiktning, tömning och underhåll.

Avfallstaxa

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till dagvattnet eller till avloppsnätet, ska ha oljeavskiljare eller annan rening.

Oljeavskiljare tillhör fastighetens VA-installation. När installationen är klar och du har anlitat en entreprenör för tömningen så ska du skicka en kopia på tömningskontraktet till miljöenheten.

Teknisk standard för vatten- och avloppsanläggningar Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Folköl

Med folköl menas en dryck med en alkoholhalt mellan 2,5-3,5 volymprocent. Det är samma regler för folköl som för andra alkoholhaltiga drycker med motsvarande mängd alkohol.
Innan du får sälja eller servera folköl ska du göra en anmälan till kommunen.

Om ditt försäljningsställe redan har serveringstillstånd för alkohol behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

För att få sälja folköl krävs att:

 • en anmälan skickas in
 • verksamhetens ägare ha fyllt 20 år
 • verksamheten är registrerad eller godkänd av kommunen för hantering av matvaror.

Regler för folkölsförsäljning på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med anmälan så ska du också lämna in ett program för egenkontroll.

Vägledning för egenkontroll på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur en egenkontroll kan se ut Pdf, 160.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl försäljning av folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även om du lägger ner din verksamhet, vill sluta med din försäljning av alkohol eller om företaget får ändrade ägarförhållanden eller bygger om så ska du anmäla det till oss.

Tillsyn

Miljöenheten gör besök för att säkerställa att egenkontrollen fungerar bra och att verksamheten följer de bestämmelser som finns.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning av din anmälan.

Våra avgifter

Om du vill starta en verksamhet där allmänheten erbjuds behandling som ingår i begreppet ”stickande och skärande” där det kan finnas en risk för blodsmitta eller annan smitta, så måste du anmäla detta till miljöenheten senast sex veckor innan den startar.

Sjukvårdspersonal behöver inte anmäla

Om du är du legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och utför stickande skärande verksamhet som en del i din roll, till exempel fysioterapeut som behandlar med akupunktur, är det Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet och inte miljöenheten. Då behöver du inte anmäla din verksamhet till miljöenheten.

Hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta kan till exempel vara barberare, akupunktur, fotvård, piercing, tatuering, håltagning och så kallad kroppsmodifiering. Om du är osäker så tveka inte att kontakta oss eller skicka in en anmälan för säkerhets skull. (Vi tar inte betalt för din anmälan om den inte är aktuell för oss.)

Massage och frisör behöver inte anmälas till oss om inte någon metod som inkluderar ett skärande verktyg används. Däremot ansvarar vi för tillsynen och vid inspektion granskar vi bland annat lokalen, rutiner och egenkontrollen.

Du behöver skapa en egenkontroll för din verksamhet. Där ska du beskriva rutiner för löpande kontroller av utrustning med mera. Egenkontrollen ska du skicka med din anmälan till miljöenheten.

Läs mer om egenkontroll på Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl hygienisk behandling (§ 38) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om verksamheten upphör eller ändras ska du anmäla det till kommunens miljöenhet.

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter att anmälan är gjord om inte miljöenheten bestämmer något annat.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning av din anmälan.

Våra avgifter


Vad är köldmedier?

Köldmedier är olika typer av ämnen som finns i kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. De flesta köldmedier bidrar till växthuseffekten.

För att minimera klimatpåverkan så finns regler för kontroll av anläggningar med köldmedier.

Tidigare var det antal kilo köldmedia som bestämde hur ofta kontroller efter läckage skulle göras men nu är det istället vilken typ av köldmedium som används som är avgörande.

Reglerna gäller aggregat där köldmediemängden motsvarar 5 ton CO²e (koldioxidekvivalenter) eller mer. Det innebär att vanliga kylar, frysar eller värmepumpar i lägenheter och villor vanligtvis inte behöver kontrolleras.

Meddela oss innan installation

Om du ska installera ett nytt aggregat som innehåller 14 ton CO²e eller mer så behöver du informera miljöenheten i god tid innan. Det gäller även vid förändringar av befintliga aggregat.

Meddela oss via e-post till miljoenheten@ekero.se

Årliga köldmedelsrapporter

Faktablad om köldmedier Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ska sammanställa en årsrapport över till exempel de läckagekontroller som är gjorda, så ska du skicka detta till oss senast den 31 mars året efter. Läs vad som gäller för dig i faktabladet.

E-posta rapporten till miljoenheten@ekero.se

Du kan också välja att skicka den med vanlig post till:

Ekerö kommun
Miljöenheten
Box 205
178 23 Ekerö

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning.

Våra avgifter

Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som producerar, bearbetar och/eller distribuerar mat.

Innan du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan till miljöenheten, se längre ned i texten. Lokalen där man ska tillverka, servera eller sälja livsmedel måste uppfylla särskilda krav. Kontakta oss gärna och boka ett möte för rådgivning.

Mer information på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du starta och driva livsmedelsföretag?

Registrera livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är många saker att tänka på om du vill starta och driva ett livsmedelsföretag.

Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet på en ny plats behöver du först kontrollera bestämmelserna i detaljplanen. Om detaljplanen inte tillåter livsmedelsföretag på den platsen du tänkt är det bäst att söka efter en lokal på annan plats.

Det är viktigt att lokalen är rätt anpassad.

Det behövs tillgång till vatten och avlopp samt lämplig ventilation. De förändringar som behöver göras kanske innebär att du behöver ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan.

Bygglov och bygganmälan

Restauranger, storkök, bagerier och gatukök ska ha fettavskiljare eftersom fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten från hushåll.

Läs mer under rubriken "fett- och oljeavskiljare" högre upp på sidan.

Verksamhet med animaliska eller ekologiska livsmedel

Om du vill starta en verksamhet med animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött eller fisk som du ska leverera till andra livsmedelsföretag så kan du kontakta Livsmedelsverket för att kontrollera om din verksamhet behöver godkännas innan den får starta.

Om du ska arbeta med och märka dina produkter som ekologiska livsmedel, måste du anmäla dig till ett kontrollorgan som är godkända att kontrollera och certifiera ekologiska livsmedel.

Läs mer på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera en livsmedelsverksamhet

Innan du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet så behöver du registrera den hos kommunens miljöenhet.

Registrera livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det behöver du även göra om du byter bolagsform, lokal eller inriktning på verksamheten eller lägger ner den.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den kan du få betala böter som kan variera mellan 2.500 kr och 75.000 kr.

Egenkontroll

Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. Då krävs det att du har fungerande arbetsrutiner och ett bra system för egenkontroll.

I din egenkontroll ska de rutiner som gäller i just din verksamhet kunna garantera säker mat. Du är ansvarig för verksamheten och måste övervaka att rutinerna följs.

Egenkontrollen kan till exempel innefatta:

 • utbildning av personal
 • personlig hygien
 • dricksvatten
 • skadedjursbekämpning
 • rengöring
 • kontroll av temperaturer
 • avfallshantering
 • lokaler, utrustning och underhåll.

Läs mer på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynskontroll, inspektion och revision

Miljöenheten ansvarar för livsmedelskontrollen. Det gör vi genom inspektioner, revisionen och ibland provtagningar.

En inspektion är en oanmäld kontroll där vi kontrollerar att verksamhetens rutiner fungerar i praktiken. Personalen behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller läsa dokumentation på egen hand.

En revision är ett besök vi anmäler innan så att ditt företag kan planera in besöket och att ansvariga personer finns på plats.

Då bedömer vi om ditt företag har tillräckliga rutiner för att producera säker mat och bra livsmedel. Det är företagets egenkontroll som granskas och bedöms.

Miljöförvaltningens kontroll av livsmedelsverksamhet är helt finansierad av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut de här avgifterna.

Varje anläggning måste betala en fast årlig kontrollavgift som motsvarar antalet kontrolltimmar multiplicerat med timavgiften enligt gällande taxa. Avgiften faktureras i förskott.

När vi beräknar kontrolltiden så använder vi Livsmedelsverkets beräkning.

Läs mer på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad så ska du ringa kommunens miljöenhet.

Om du anmäler snabbt så kan vi undvika att fler drabbas.

Ring 08-124 571 00 under dagtid. Du kan vara anonym.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och vår handläggning av din anmälan eller ansökan.

Våra avgifter

Vissa receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) får säljas på andra försäljningsställen än apotek.

Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Regler för försäljning på Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn och egenkontroll

När Läkemedelsverket fått din anmälan meddelar de kommunen. Miljöenheten gör besök på försäljningsstället för att kontrollera att reglerna följs. Om det finns brister så rapporterar vi till Läkemedelsverket.

Ett villkor för att få sälja receptfria läkemedel är att du har en plan för vilka kontroller du själv ska göra för att följa upp din verksamhet. Planen kallas för egenkontrollprogram, hos Läkemedelsverket hittar du information om vad som ska ingå i egenkontrollen. Du behöver lämna in en kopia av ditt egenkontrollprogram till kommunen.

Egenkontroll på Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för vår tillsyn.

Våra avgifter

Om du vill starta eller driva ett solarium måste du anmäla det till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten startar. Tänk på att också meddela miljöenheten om det blir förändringar i ägarförhållanden eller om verksamheten upphör eller flyttar.

Egenkontroll

Du behöver skapa en egenkontroll för din verksamhet. Där ska du beskriva rutiner för löpande kontroller av utrustning med mera. Skicka med egenkontrollen med din anmälan.

Strålsäkerhetsmyndigheten har sammanställt vilka krav som gäller för solarier i Sverige.

Regler för solarier på Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl solarieverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Miljöenheten gör besök för att kontrollera strålsäkerheten och att egenkontrollen följs. Om det finns brister så ställer vi krav på åtgärder där det behövs.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och hantering av din anmälan.

Våra avgifter

Tobaksvaror

För att få sälja tobaksvaror ska du ansöka om tillstånd hos kommunen innan du börjar sälja. Krav på tillstånd gäller all försäljning, både till konsument och partihandel.

Regler för försäljning av tobak på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med anmälan så ska du också lämna in ett program för egenkontroll.

Vägledning för egenkontroll på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tobaksförsäljning Pdf, 448.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Även om du lägger ner din verksamhet, vill sluta med din försäljning av tobak eller om företaget får ändrade ägarförhållanden så ska du anmäla det till oss.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter, och påfyllnadsbehållare behöver du anmäla det till kommunen.

Regler för e-cigaretter och påfyllningsbehållare på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med anmälan så ska du också lämna in ett program för egenkontroll.

Vägledning för egenkontroll på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl försäljning av e-cigaretter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även om du lägger ner din verksamhet, vill sluta med din försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller om företaget får ändrade ägarförhållanden så ska du anmäla det till oss.

Tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter, behöver du anmäla det till kommunen.

Regler för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med anmälan så ska du också lämna in ett program för egenkontroll.

Vägledning för egenkontroll på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 465.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Miljöenheten gör besök för att säkerställa att din egenkontroll fungerar bra och att verksamheten följer de bestämmelser som finns.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för tillsyn och hantering av din anmälan eller ansökan.

Våra avgifter

Ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats

En offentlig plats är till exempel en väg, trottoar, torg, park eller strandbadplats.

Om du vill använda en offentlig plats så behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Det kan till exempel handla om att öppna en uteservering, göra en filminspelning, teater eller något liknande.

Innan du kontaktar polisen så bör du kontakta oss för rådgivning och besked om vi tror att du kommer att få tillstånd eller inte. Du når oss via e-post: info@ekero.se .

Du behöver ansöka om tillstånd hos Polisen för att till exempel:

 • ställa ut container, mobilkran, tidningsställ, byggnadsställning, ett tält med väggar, en buss, vagn eller liknande
 • ordna uteservering, julgransförsäljning, festival, filminspelning, idrottstävlingar och andra offentliga evenemang eller sammankomster.

Tänk på!

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid! Skicka med en skiss, ritning eller ifylld kartbild över platsen med mått på den yta du vill använda.

Polisen tar ut en avgift för ansökan och först när den är betald kommer de att handlägga din ansökan.

Läs mer och ansök om tillstånd på Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När polisen har fått din ansökan så skickar de den till oss på kommunen som får tycka till.

När du har fått ditt tillstånd så ska du kontakta Tekniska enheten för att teckna ett markavtal. Du når oss via e-post: info@ekero.se .

Torghandel i Ekerö centrum

Nu går det att ansöka om plats för torghandel igen.

I Ekerö centrum finns det fyra platser för torghandel som inte kräver tillstånd från polisen.

Två fasta platser som kan hyras över lång tid och två tillfälliga platser som är till för korta, tillfälliga uthyrningar, se "Torghandelsplatser vi Mälarötorg".

De fasta platserna kan hyras i högst tolv månader i taget och ansökan kan göras tidigast tre månader innan det pågående tillståndet går ut. De tillfälliga platserna kan hyras i en till sju dagar. Vi behöver din ansökan senast tre vardagar före aktuell försäljningsdag.

Obs! Du måste ha F-skattsedel och vara registrerad som arbetsgivare för att få hyra torgplats hos oss.

Ansök om torghandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torghandelsplatser vid Mälarötorg Pdf, 17.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler vid torghandel i Ekerö centrum Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Våra avgifter Pdf, 670.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi tar ingen avgift för lokala skolklasser som har tillfällig försäljning, lokala föreningar för barn- och ungdomsverksamhet, information från politiska partier och aktivitetsdagar som vi ordnar tillsammans med centrumföreningen.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?