Vad vill du bygga?

test

Här finns information om vanliga byggprojekt som attefall, pool, friggebod, altan, hus och garage. En del kräver bygglov och andra en anmälan eller inget alls. Tänk på att vara ute i god tid!

Välj information ur listan

Här nedanför har vi lagt in information om de vanligaste byggprojekten. Klicka på fälten och läs och lär!

En altan är en golvkonstruktion ovanpå mark som du kan använda som uteplats. Det är i första hand storlek, höjd och placering som avgör om du behöver söka bygglov eller inte. För de flesta altaner behöver du inte söka bygglov eller göra någon anmälan.

Altan utan bygglov

Altaner som lägre än 1,4 meter kräver oftast inte bygglov. Det gäller oavsett hur de placeras i förhållande till bostadshus och tomtgräns. Men glöm inte att stämma av med dina grannar för att undvika klagomål.

Altaner som är högre altan än 1,4 meter måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen för att du ska slippa söka bygglov. Har du grannens godkännande kan du bygga närmare.

Altaner som är över 1,8 meter kräver alltid bygglov.

Läs om bygglovsbefriade altaner på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet ligger i ett område som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller ur konstnärlig synpunkt så kan det innebära att du behöver göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Kontakta oss om du har frågor.

Altan som kräver bygglov

Altan behöver bygglov om:

 • altangolvet är högre än 1,8 meter från befintlig marknivå på sin högsta punkt eller om du bygger ett rum undertill, till exempel ett förråd eller en källare.
 • du bygger in altanen, till exempel inglasning.

Det gäller både fristående altaner och altaner som byggs ihop med huset.

Lär dig mer om bygglov

Skärmtak

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra bygganmälan för ett eller flera skärmtak som tillsammans är max 15 m².

Du kan fördela ytan på flera skärmtak, till exempel över entré, uteplats, balkong eller altan. Du får inte placera taken närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan att ha din grannes godkännande.

Om du har ett en- eller tvåbostadshus så finns det några saker som du kan göra utan bygglov. De kallas attefallsåtgärder och kan vara:

 • en eller flera fristående komplementbyggnader eller komplementbostadshus på upp till 30 m²
 • tillbyggnad av enbostadshus på max 15 m²
 • tillbyggnad av max två takkupor
 • inredande av en ytterligare bostadslägenhet i ett befintligt enbostadshus.

Det är tillåtet att göra både attefallstillbyggnad och attefallshus, du behöver inte välja.

Du behöver göra en anmälan till kommunen

Innan du börjar så måste du skicka in en anmälan och sedan vänta tills du får startbesked.

Tänk på att beställa nybyggnadskarta i god tid innan du ska skicka in din anmälan! En anmälan innehåller nästan samma handlingar som en ansökan om bygglov.

Anmälan gör du via e-tjänst eller på blankett. Skicka med:

Det finns tydliga regler för vad som gäller för attefall. Om du inte följer reglerna så ska du istället söka bygglov.

I vissa delar av Ekerö kommun gäller inte attefallsreglerna.

Undantag från attefall Pdf, 8.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl attefall här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler för attefall

Du får bygga attefallsbyggnader på prickad mark (du ser vad som är prickad mark i detaljplanen). Attefall får också byggas även om det inte finns någon byggrätt kvar enligt detaljplanen.

Regler

 • Byggnadens höjd till taknock får inte vara mer än fyra meter (räknat från markens medelnivå, det betyder mitten av) inklusive grundläggning.
 • Byggnaden ska vara placerad i direkt närhet av bostadshuset.
 • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från alla tomtgränser. Om din granne godkänner att den placeras närmare så behöver du skriftligt godkännande på situationsplan och fasadritningar från din granne.
 • Byggnaden måste också vara minst 4,5 meter från gräns mot allmän plats. Det går inte att göra undantag.
 • Om byggnaden ska vara placerad inom strandskyddsområden så behöver du dispens (undantag) från strandskydd.
 • Om du ska använda byggnaden som en komplementbostad så måste den uppfylla kraven på tillgänglighet, energihushållning och även de tekniska egenskapskraven som gäller för bostadsutformning som finns i Plan- och bygglagen och Boverkets regler.
 • För byggen av komplementbostad måste du anlita en kontrollansvarig.

Våra avgifter

Regler om attefallshus på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om tillgänglighetskraven Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs om kontrollansvarig under bygglovssidan

Läs om strandskydd

Leta kontrollansvarig i Kiwa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leta kontrollansvarig i RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten och avlopp

Du behöver skicka en anmälan till Roslagsvatten om du ska ansluta attefallshuset till kommunalt vatten och avlopp. Detta ska du göra i god tid innan byggstart.

Kommunalt vatten och avlopp för attefallshus på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad på max 15 m²

Du får göra en tillbyggnad på högst 15 m² bruttoarea på ett en- eller tvåbostadshus.

Tillbyggnaden kan ha flera våningar, till exempel i två plan med 7,5 m² på varje plan.

Tillbyggnaden får placeras på prickmark (vad som är prickad mark ser du i detaljplanen) och kan byggas även om det inte finns någon byggrätt kvar i detaljplanen.

Tänk på följande regler:

 • Byggnaden ska vara placerad minst 4,5 meter från alla tomtgränser. Om din granne godkänner att den placeras närmare så behöver du skriftligt godkännande på situationsplan och fasadritningar från din granne.
 • Placeringen måste också vara minst 4,5 meter från allmän plats. Undantag godkänns inte.
 • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än det befintliga husets taknock. När du väl byggt din attefallstillbyggnad kan du inte göra fler tillbyggnader utan bygglov.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda en till bostad i ett enbostadshus. Även fritidshus omfattas av den regeln. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas inte.

Tänk på att:

 • Den nya bostadslägenheten måste uppfylla alla krav för bostäder till exempel tillgänglighetskraven som du kan läsa mer om under komplementbostad längre upp.
 • Du måste anlita en kontrollansvarig.
 • Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanens bestämmelse om eventuellt högsta antal lägenheter.

Takkupor

Enligt attefallsreglerna får du bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du alltså bygga ytterligare en. Du får inte göra takkupor på bygglovsbefriade komplementbyggnader eller komplementbostadshus.

Tänk på att:

 • Takkuporna inte får uppta mer än halva takfallet och kuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Om byggnadens bärande delar påverkas så behöver du bygglov.

Om du vill bygga i närheten av vatten så behöver du först sätta dig in i regelverket kring strandskydd.

Läs om strandskydd, bryggor och sjöbodar

Om du vill bygga en sjöbod behöver du också ansöka om bygglov.

Om du vill installera, eller göra en större ändring av en eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn så ska du göra en anmälan till bygglovsenheten.

Det gäller också om du vill installera eller byta ut en spisinsats i din befintliga öppna spis. Du behöver också anmäla om du byter bränsle i din huvudsakliga värmekälla i byggnaden, till exempel om du går från oljepanna till pelletsbrännare.

Om du vill sätta en rökkanal längs med fasaden så kan du behöva bygglov för fasadförändring (inom detaljplanerat område). Om du däremot ska bygga en skorsten på taket så behövs inget bygglov.

Läs om bygglov

Anmälan

En anmälan ska innehålla följande dokument:

 • planritning med eldstadens placering markerad
 • fasadritning med skorstenen, eller rökkanalen, inritad
 • kontrollplan
 • typgodkännande produktbeskrivning eller CE-märkning).

Kontrollplan Pdf, 162.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl eldstad här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning och avgifter

Om din anmälan är komplett så får du ett beslut inom fyra veckor.

Tillsammans med beslutet får du ett startbesked. Det betyder att du kan påbörja installationen av eldstaden.

När installationen är klar ska du skicka in:

 • ett sotarintyg
 • den ifyllda kontrollplanen
 • en ansökan om slutbesked.

Du får inte börja använda din eldstad innan du fått ditt slutbesked.

När du börjar elda är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar.

Läs mer om att elda inomhus

Vi tar ut en avgift för handläggningen.

Byggnadsnämndens taxor och avgifter

Om du har ett en- eller tvåbostadshus har du rätt att bygga en friggebod. En friggebod är en eller flera mindre byggnader (som inte kräver bygglov) på upp till maximalt 15 m².

En friggebod kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus. Om din friggebod uppfyller alla villkor så behöver du inte bygglov eller anmälan.

Villkoren är:

 • att det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • att friggeboden, som kan bestå av en eller flera byggnader, upptar högst 15 m² totalt på tomten
 • att taknocken är högst 3 meter på din friggebod
 • att friggeboden är fristående och ligger i direkt närhet till bostadshuset
 • att friggeboden är placerad minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Om friggeboden är placerad närmare din tomtgräns än 4,5 meter så måste dina grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från väg eller allmänning godkänns inte.

Friggebod på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din rätt att uppföra en friggebod begränsas inte av bestämmelser i detaljplanen.

Det innebär att du till exempel får placera din friggebod även på prickmark (mark som normalt inte får bebyggas, du ser i detaljplanen vad som är prickad mark). Däremot behöver du ansöka om dispens (undantag) om du planerar att bygga nära en sjö där strandskydd gäller.

Läs mer om strandskydd

Garage och carport

Du behöver bygglov för att bygga nytt garage eller carport. Du behöver också bygglov om du vill bygga en eller flera väggar på din carport, eller göra andra stora förändringar på fasaden.

Bygglov

Om du vill bygga ett garage som är max 30 m² kan du använda attefallsreglerna.

Läs om attefall här ovanför.

Parkeringsplats

Alla en- och tvåbostadshus har rätt till att anlägga upp till två stycken parkeringsplatser utan att ansöka om bygglov, om de ska användas för fastighetens eget behov.

Om det innebär att du behöver ändra marknivån med mer än 50 centimeter så behöver du ansöka om marklov.

Läs mer om marklov

För att gräva ner en pool på tomten så behöver du i normala fall inte bygglov, marklov eller göra anmälan. Men om poolen sticker upp mer än 50 cm ur marken så räknas den som en mur och då krävs bygglov.

Däremot kan annat som du vill bygga runt poolen kräva bygglov.

Till exempel:

 • Om markens höjdläge runt poolen förändras med mer än 0,5 meter. Då behöver du marklov.
 • För en altan, ett plank, mur eller stödmur kan du behöva söka bygglov.
 • Ett pooltak som är högre än 1,2 meter över den ursprungliga marknivån behöver du bygglov för.
 • Om din fastighet omfattas av strandskydd så kan du behöva dispens (undantag) från strandskydd.

Läs mer om marklov

Läs mer om bygglov

Läs mer om strandskydd

Säkerhet runt poolen

Det är viktigt att du bygger poolen barnsäkert och att det finns ett bra skydd runt.

Enligt Boverkets byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm.

Säkerhet runt pool på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grannar

Det finns inga regler för hur nära tomtgränsen en pool får ligga.

Däremot ska du kunna sköta allt underhåll som krävs för poolen från din egen tomt.

Tänk också på att dina grannar inte vill störas av oljud från din anläggning. Rådgör helst med din närmsta granne innan du startar projektet.

Fylla vatten i poolen

Det bästa är att beställa vatten från någon entreprenör som arbetar med vattenleveranser eller ta en egen trädgårdsslang, helst på natten.

Tömning av vatten från pool

Tänk på att om du har enskilt avlopp så behöver du installera en separat tank för avledning av backspolvatten, annars finns en risk att den egna avloppsreningen fungerar sämre.

Om du använder klor är det viktigt att du avklorerar vattnet innan du tömmer poolen.

Rådgör med Roslagsvatten för mer information.

Kontakta Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För många typer av reklam krävs det bygglov.

Det gäller bland annat tavlor, bildskärmar, skyltar, ljusprojektioner eller flaggor med syftet att förmedla reklam eller information.

Om du vill sätta upp en skylt vid en väg så kan du behöva tillstånd av väghållaren (den som ansvarar för vägen).

Kommunens väghållare

När behöver jag tillstånd från kommunen?

Om du vill sätta upp en skylt på marken eller på en fasad, eller om du vill flytta eller avsevärt ändra en skylt inom ett område som är detaljplanelagt så behöver du bygglov om skylten är större än 1 m².

Ansökan om bygglov för skyltar ska innehålla:

 • en enklare situationsplan (en karta där du markerar var skylten ska stå)
 • ett fotomontage som visar skyltens placering i omgivningen
 • en detaljritning på skylten i skala 1:20 eller 1:50
 • en fasadritning (om skylten ska sitta på en fasad) där skylten är inritad skalenligt
 • uppgifter om färg, material, storlek och information om skylten ska vara belyst
 • ett förslag till kontrollplan.

Ansök om bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver också kontakta kommunen om du vill sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt på trottoaren eller inom vägområdet på någon av kommunens vägar.

Kommunens vägar

När behöver jag tillstånd från Trafikverket?

Trafikverket är väghållare för länsvägar. Om du vill sätta upp en reklam- eller visningsskylt längs länsvägens vägområde så ska du kontakta Trafikverket.

Alla vägar består av en vägbana och ett "vägområde". Vägområdet varierar men brukar sträcka sig mellan 5-10 meter från vägbanan.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har lagt informationen om solceller på en annan sida.

Läs om solceller

En inramning av tomten med häck, staket, mur och plank kan se snyggt och ordnat ut men oftast är det trevligare för stadsbilden om det går att se in i trädgården.

Staket och spaljé

Ett bygglovsbefriat staket får ha en maximal höjd på 1,10 meter. Är staketet högre än så behöver det ha minst 80 % genomsiktlighet för att vara bygglovsbefriat.

Staketet ska byggas cirka 0,5 meter in på den egna tomten så att det går att underhålla det utan att behöva gå in på grannens tomt.

Grindar och annat med en klar och tydlig sikt igenom (cirka 80%) behöver inte något bygglov. Till exempel en pergola eller en spaljé med växter.

Riktlinjer för staket, plank och häckar Pdf, 140.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plank och skyddad uteplats

Du behöver alltid bygglov för plank.

Byggnadsnämnden brukar sällan ge lov för plank. Däremot får du anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med mur eller plank.

Om planket eller muren för den skyddade uteplatsen inte är högre än 1,8 meter och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen så behöver du inget bygglov eller bygganmälan.

Läs om bygglov

Tomtplanering

När du planerar din tomt så ska du försöka bevara tomtens ursprungliga terräng.

Ta alltid hänsyn till de tillgänglighetskrav som finns. Om du har stora nivåskillnader så kan det vara bra att bryta upp tomten i olika terrasser.

Om marknivån ändras mer än 0,5 meter så behöver du ansöka om marklov.

Läs om marklov

Mur och stödmur

Murar och stödmurar lägre än 0,5 meter kräver inget bygglov om de placeras minst 0,5 meter från tomtgränsen.

Murar närmare tomtgräns eller mur som är högre än 0,5 meter behöver bygglov.

Det finns undantag, se informationen om skyddad uteplats.

Nytt hus eller tillbyggnad

Du behöver alltid bygglov för att bygga ett nytt bostadshus eller fritidshus.

Även om du vill bygga till eller göra större ändringar så behöver du ansöka om bygglov.

Bygglov

En mindre tillbyggnad, max 15 m², kan räknas som attefallsåtgärd och i så fall räcker det med en bygganmälan. Läs mer om attefall här ovan.

Fasadförändring, yttre ändring

När det gäller möjligheten att göra ändringar på fasaden eller på taket så skiljer det sig mellan olika byggnader. Det skiljer sig också om det är inom eller utanför detaljplan.

Du kan behöva bygglov om du vill:

 • byta färg eller material på fasad eller tak så att karaktären på byggnaden ändras (gäller inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser)
 • ta upp nya fönster eller dörrar (gäller inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser)
 • ändra storlek, placering eller utseende på fönster och dörrar inom detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser.

Om du behöver du göra förändringar i en bärande konstruktion (till exempel nya reglar för ett större fönster) så behöver du göra en anmälan. Om åtgärden i sig ändå kräver bygglov enligt ovan så hanterar vi allt i samma ansökan.

E-posta ett foto på huset till oss och beskriv vilken ändring du vill göra så kan vi avgöra om du behöver söka bygglov eller inte.

Du når oss på e-postadress: info@ekero.se

Om du bor utanför sammanhållen bebyggelse kan det vara lättare att göra vissa ändringar utan bygglov.

Du behöver inte ansöka om bygglov för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad om du bor i ett sådant område.

Om du är osäker på om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse eller inte så kan du kontakta oss.

Det finns ingen begränsning i antalet tillbyggnader eller komplementbyggnader, men du får inte bygga mer än 50 procent av det ursprungliga bygglovet för huvudbyggnaden.

Reglerna som du behöver följa:

 • Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden får maximalt vara 50 procent av befintlig huvudbyggnads byggnadsarea (BYA) och inte vara större än 50 m² BYA.
 • Byggnaden får inte heller innebära begränsningar i allemansrätten och om din fastighet omfattas av strandskydd så måste du även söka strandskyddsdispens.

Läs om strandskydd

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

 1. Beskrivning av bygglovsprocessen.

  Om du planerar att bygga nytt, bygga om eller bygg...

 2. Brygga.

  Om det inte finns någon detaljplan där du planerar...

 3. Barn som bygger med lego.

  När du ska bygga nytt eller bygga till så behöver ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?