Värmepumpar och bergvärme

Om du installerar en värmepump får du ner energikostnaderna samtidigt som du gör en insats för klimatet. Tänk på att du i vissa fall måste ansöka om tillstånd.

Att installera en värmepump är ett klimatsmart val som dessutom sänker dina energikostnader. En värmepump tar ut värme som finns lagrat i berg, mark, vatten eller luft.

Tillstånd för berg-, jord- och ytvärmeanläggning

Om du vill installera en berg-, jord- eller ytvattenvärmeanläggning så måste du ansöka om tillstånd innan installation. För att installera en luftvärmepump behöver du inget tillstånd men det är viktigt att du tar hänsyn till dina grannar så att de inte störs av buller.

Hur ansöker jag om tillstånd?

För att ansöka behöver du skicka in följande:

  • ansökan
  • en bergvärmekarta där de planerade energibrunnarna är inritade (situationsplan).

Du kan beställa en bergvärmekarta gratis från oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Enligt miljöbalken måste berörda grannar få tillfälle att yttra sig kring den tänkta placeringen av din värmepumpsanläggning. Det är för att skyddsavståndet mellan avlopp-, vatten- och energianläggningar ska vara tillräckligt långt.

Vilka vi på miljöenheten anser vara berörda grannar beror på om du ska borra i ett område med kommunalt vatten och avlopp eller inte.

I områden som inte har kommunalt vatten och avlopp
Alla grannar vars fastighetsgräns ligger närmare än 30 meter från din planerade
värmepumpsanläggning räknas som berörda.

I områden där samtliga grannar är anslutna till kommunalt vatten och avlopp
Alla grannar är alla vars fastighetsgräns ligger närmare än 20 meter från din planerade
värmepumpsanläggning räknas som berörda.

Det är vi på miljöenheten som kontaktar berörda grannar och ber om deras yttrande. De har två veckor på sig att yttra sig innan vi fattar beslut.

Underjordiska ledningar
Glöm inte att du måste kontrollera var underjordiska ledningar (vatten, avlopp, el, tele eller liknande) finns så att de inte skadas vid anläggningsarbeten.

Köldmedium och köldbärarvätska
Välj köldmedium och köldbärarvätska så att effekten på miljön blir så liten som möjligt.
Kemikalierna i köldbärarvätskan ska vara lätta att bryta ner och får inte vara klassificerade
som miljöfarliga. Köldbäraren får inte heller vara klassificerad som hälsofarlig.
För att vi ska kunna bedöma köldbärarvätskan måste du meddela produktnamnet på
köldbärarvätskan eller skicka in ett varuinformationsblad till oss.

Normbrunn 16 samt certifierade brunnsborrare
Problem med driften och miljömässiga problem kan uppstå om en energibrunn är
felkonstruerad. För att vara säker på att allt ska fungera väl och för att minimera riskerna för
påverkan av grundvattnet har Sveriges geologiska undersökningar, SGU, tagit fram ett
dokument, ”Normbrunn - 16”, där det står beskrivet hur man ska göra när man anlägger en
bergvärmepump.

Läs om Normbrunn -16 på SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljönämnden kräver att energibrunnar ska anläggas enligt Normbrunn 16 och utföras av
brunnsborrare som är certifierade.

Saltvatteninträngning
Ekerö kommun ligger inom ett område som för länge sedan låg under havsytan.
Det innebär att djupt liggande grundvatten kan vara påverkat av saltvatten.
Förhöjda kloridhalter (salt) i energibrunnar kan ge saltvattenpåverkan i närliggande
vattenbrunnar. Därför ska  kontinuerlig mätning av kloridhalten göras vid borrning. Om en förhöjd kloridhalt (> 100 mg/l) uppmäts ska brunnshålet tätas så att vatten med förhöjda kloridhalter inte kan blandas med det söta, ovanförliggande, vattnet.

Legionella
Det är viktigt att bergvärmepumpen tillåts arbeta vid tillräckligt hög temperatur. Vid för låg temperatur i varmvattenberedaren finns risk för tillväxt av Legionellabakterier.
Hela vattenvolymen i en beredare bör hålla minst 60 grader och vid tappställe minst 50
grader för att undvika smittrisk avseende Legionella.

Markradon
För att undvika läckage av markradon bör rörgenomföringar i källarytterväggar och bjälklag
tätas noggrant med alkalibeständig elastisk fogmassa.

Om du har en oljecistern som du ska ta ur bruk ska du meddela oss.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Mer information inom området

  1. Person som sover.

    Buller är alla former av oönskat ljud. Buller kan ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?