Nya regler om sopsortering

Ett fyrfackskärl

Efter ett beslut från regeringen finns det nya regler för insamling av förpackningsavfall och hur hushåll ska sortera sitt förpackningsavfall från senast 2027. Regeringen har fattat det här beslutet som ett steg i att nå upp till klimatmålen genom att göra det enklare för var och en att källsortera.

Det nya beslutet kommer att påverka på flera håll i hur vi sorterar sopor i kommunen. Bland annat hur du sorterar ditt förpackningsavfall hemma hos dig och kommunens ansvar att ta hand om förpackningsavfallet.

Vanliga frågor och svar

Fastighetsnära insamling (FNI)

De nya reglerna innebär att insamling av förpackningsavfall ska ske i direkt anslutning till ditt boende, du får alltså närmare till återvinningen. Det kallas för fastighetsnära insamling (FNI). Det kommer att krävas från och med 2027 men kan införas tidigare än så, många kommuner i Sverige har redan infört det. Det här kommer att innebära en förändring för dig som bor i Ekerö kommun i hur du hanterar dina sopor och förpackningsavfall.

Läs mer om regeringens beslut på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyrfackskärl

Kommunstyrelsen i Ekerö kommun har beslutat att vi ska använda oss av så kallade fyrfackskärl för vår fastighetsnära avfallsinsamling för enskilda hushåll. Det innebär att du som har ett eget sopkärl idag kommer att få två soptunnor med fyra fack i vardera tunna där du kan sortera ditt förpackningsavfall, matavfall och restavfall. Om lösningen med fyrfackskärl inte skulle fungera så kan vi tillämpa alternativa lösningar.

De som har gemensamma lösningar för insamling av avfall idag kommer att ha det framöver.

Vill du se hur fyrfackskärlen ser ut? Välkommen till kommunhusets reception på Tappströmsvägen 2, där står två sopkärl uppställda.

Ditt avfall är en resurs

Bakgrunden till beslutet är att fler källsorterar när insamlingen blir enkel och finns nära till hands. En stor mängd förpackningar som hade kunnat återvinnas hamnar i dag i papperskorgen. Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall. Det bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall. Det bidrar också till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar. Syftet med det nya sättet att sortera är:

  • Att öka återvinningen av förpackningar och att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
  • Att säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt.

Återvinningsstationer

Beslutet och de nya reglerna innebär också att varje kommun från och med årsskiftet 2023/2024 ska ta över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall vid återvinningsstationer. Den här förändringen innebär inte någon förändring för dig som privatperson. Återvinningsstationerna kommer fortsatt att användas på samma sätt.

När vi börjar med fastighetsnära insamling (FNI) kommer återvinningsstationerna att finnas kvar. De ska användas som ett komplement, främst för stora och skrymmande förpackningar som inte får plats i fyrfackskärlen.

Vanliga frågor och svar

Det beror på ett beslut som regeringen har fattat om nya regler för insamling av förpackningsavfall och hur hushåll ska sortera sitt förpackningsavfall. Beslutet är ett steg i att nå upp till klimatmålen genom att göra det enklare för var och en att källsortera. Det ska öka återvinningen av förpackningar och säkerställa att förpackningar tas om hand på ett bra och miljövänligt sätt.

I Förordningen om producentansvar för förpackningar, kapitel 6, står mer specifikt om kommunernas nya ansvar.

Läs Förordningen om producentansvar för förpackningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ökad service

Det nya insamlingssystemet innebär en högre service för dig. Det blir lättare att sortera och du behöver inte åka i väg för att slänga dina förpackningar utan kan lösa det på hemmaplan. Det blir lätt att göra rätt.

Ökad sortering

Systemet med fastighetsnära insamling ger bättre förutsättningar för ökad källsortering av förpackningar. Erfarenhet visar att källsorteringen ökar när det blir enklare att lämna ifrån sig det sorterade avfallet. Det är miljövänligt, resurseffektivt och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Hållbart och kostnadseffektivt

Bättre sortering leder till ökad återvinning och renare material. Med god kvalitet på insamlat material kan mer material cirkuleras och återvinnas till nya produkter. Det är miljövänligt och resurseffektivt.

Resorna med bil till återvinningsstationer minskar när förpackningar och returpapper kan lämnas vid fastigheten. Sophämtningen får också färre transporter genom att insamling av förpackningar sker i samma system som mat- och restavfallet.

Varje hushåll behöver ha två sopkärl. Yttermåtten på vardera sopkärl kommer att vara:

  • Höjd: 1100 millimeter
  • Bredd: 745 millimeter
  • Djup: 805 millimeter
Illustration av fyrfackskärlen

Vi beslutar om en ny avgift för avfallshanteringen varje år. Hur avgiften kommer att se ut när vi inför fastighetsnära insamling kan vi inte svara på i dagsläget.

Som kommuninvånare betalar du för insamling av mat- och restavfall. Producenterna betalar för insamling av förpackningar. Så är det fördelat idag och så kommer det fortsätta att vara.

Småhus

Alla som bor i småhus och har eget sopkärl idag kommer att få två sopkärl med fyrfack. I en del områden kan det bli aktuellt att ha en gemensam lösning tillsammans med sina grannar. En gemensam lösning kan till exempel vara i en mindre byggnad eller annan form av uppställningsplats. Vilka områden som kommer att få gemensamma lösningar håller vi på att undersöka just nu.

De som redan har gemensamma lösningar idag kommer fortsatt ha det.

Flerbostadshus

Hyres- och bostadsrättsföreningar ska också ha fastighetsnära insamling senast 2027. Många föreningar har redan idag tillgång till full sortering i gemensamma miljörum. De föreningar som inte har det behöver ordna ett utrymme för det innan 2027.

Nej, du kan inte välja bort de nya sopkärlen. Det är obligatoriskt för alla i hela Sverige att följa de nya reglerna om fastighetsnära insamling.

Båda kärlen behöver inte stå framme bredvid varandra hela tiden, de behöver bara stå framme på tömningsdagen. Där emellan kan du ha kärlen någon annanstans. Fundera på om du kan ha ett kärl framme och det andra till exempel bakom garaget, i garaget, bakom en buske eller annat lämpligt ställe och bara ställa fram det på tömningsdagen.

Det ena kärlet kommer att tömmas varannan vecka. Det andra kärlet kommer att tömmas var fjärde vecka.

Börja med att kolla om delar av något förråd eller parkeringsyta kan användas. Går det inte att lösa inom fastigheten kan du ta kontakt med vägföreningen eller kommunen och försöka hitta en yta i närheten.

Ja, målsättningen är att ha kvar alla återvinningsstationer. De ska användas som ett komplement, främst för stora och skrymmande förpackningar som inte får plats i fyrfackskärlen.

Miljöboxen

Ja den kommer att finnas kvar.

Läs mer om Miljöboxen här

Saknar du en Miljöbox kan du kontakta Roslagsvatten för att få en. Kontaktuppgifter till Roslagsvatten:

Gröna påsen

Den gröna påsen försvinner. Istället kommer du sortera matavfallet i komposterbara papperspåsar, och slänga dem i ett separat fack för just matavfall.

Förpackningsavfall

Med förpackningsavfall menas tomma förpackningar gjorda i metall, plast och papper, färgat och ofärgat glas samt returpapper.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?