Bygglov

Om du planerar att bygga nytt, bygga om eller bygga till så behöver du oftast ansöka om bygglov. Du kan också behöva ta fram handlingar och dokument, till exempel en planritning och situationsplan. Här beskriver vi vad som händer i bygglovsprocessen.

Du kan skicka in din ansökan och handlingar via vår e-tjänst, med e-post eller med vanlig post. När vi fått din ansökan så skickar vi en bekräftelse. Om något saknas så kontaktar vi dig.

Planera och förbered - från start till mål

Det beror på vad du planerar att bygga om du ska ansöka om bygglov eller skicka in en anmälan.

För att bygga nytt eller göra en tillbyggnad så behöver du oftast bygglov.

Du kan också behöva söka bygglov för att ändra utseendet på ett hus eller sätta upp ett plank. Andra saker som attefallsåtgärder eller installation av eldstad eller kamin kräver en anmälan. En friggebod kan du sätta upp utan anmälan om du inte redan har utnyttjat den möjligheten. 

Du får hjälp på sidan "Vad vill du bygga?"

Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga nytt eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov.

Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carport, kräver bygglov.

Förutom en friggebod på maximalt 15 kvadratmeter så får du också bygga det som kallas attefallsåtgärder men du måste göra en anmälan.

Mer om attefallsregler

Ändring av hus - ute eller inne

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så kan du behöva bygglov för att ändra utseendet på ditt hus, till exempel byta färg på fasaden, byta typ av fasad eller ändra material på taket.

Du behöver inte bygglov för att ändra inne i huset, men du behöver lämna in en anmälan till oss om du vill göra stora förändringar av planlösningen, vatten- och avloppsledningar eller om bärande delar påverkas.

Ny användning

Om du ska byta användningen av en byggnad behöver du bygglov. Det kan till exempel vara om du ändrar från bostad till butik eller kontor.

Annat än byggnader

Du behöver också bygglov för till exempel murar och plank, permanent uppställning av bilar och uppläggning av båtar eller containrar som ska stå kvar en längre period.

Om området har en detaljplan så behöver du också bygglov för större ljusanordningar och för att sätta upp eller ändra en skylt.

Bygglov på Boverket Länk till annan webbplats.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att reda ut vilken typ av tillstånd du behöver.

Innan du börjar skissa och planera för ditt bygge ska du ta reda på vad som gäller för just din fastighet. Med fastighet menar vi en tomtmark med eller utan byggnad. Det finns olika bestämmelser som du behöver känna till innan du sätter igång.

Läs detaljplanen!

Ofta finns det en detaljplan som styr vad du får bygga och hur du får bygga. I den står det också hur marken får användas och var du får placera en byggnad.

Vi hjälper gärna till med att förklara detaljplanen. Om det du planerar att bygga inte stämmer med reglerna i detaljplanen så finns en stor risk att du inte kan bygga som du har tänkt.

Detaljplaner direkt i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför detaljplan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område så är det inte lika självklart vad som får byggas. Då rekommenderar vi att du söker förhandsbesked för att få svar på om du bör söka bygglov eller inte. Om du redan har ett bostadshus på tomten och vill bygga en komplementbyggnad så behöver du inte söka förhandsbesked.

Förhandsbesked

Vår uppgift är att se till att ditt byggprojekt uppfyller plan- och bygglagens krav.

Vilka handlingar behöver jag?

Handläggningen går mycket fortare om du redan från början skickat in alla handlingar vi behöver för att kunna ta ett beslut. För att ansökan ska anses komplett behöver du skicka in:

 • undertecknad ansökan eller så loggar du in i e-tjänsten och ansöker
 • situationsplan
 • planritning
 • fasadritning
 • sektionsritning

Senare kommer vi även behöva få in:

 • kontrollplan
 • konstruktionsritning
 • namn på kontrollansvarig (behövs vid större projekt)

Alla handlingar du skickar in måste vad i PDF:format. Mer information om de olika handlingarna hittar du här nedanför.

1. Ansökan/anmälan

Du kan ansöka om bygglov eller göra din anmälan i vår e-tjänst eller så använder du de blanketter som ligger där.

2. Ritningar

Om du planerar göra en mindre åtgärd kan så du skicka med ritningar på konstruktionen redan när du skickar in ansökan. Då sparar du tid. Annars så kan du skicka in dem efter du fått bygglov men innan du fått ditt startbesked.

Vi behöver få in:

 • planritningar
 • fasadritningar
 • sektionsritning
 • konstruktionsritning, vid mindre åtgärder, annars skickar du in detta efter att du fått bygglovet.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och ska tydligt visa vad du ska bygga. Om du känner dig osäker är det bättre att anlita någon som hjälper dig med ritningarna, gärna en arkitekt eller en byggnadsingenjör.

Titta gärna på våra exempelritningar längre ner. Där hittar du mycket bra information, till exempel i vilket format ritningarna ska vara.

3. Situationsplan

Vad är en situationsplan?

En situationsplan visar placeringen av ditt byggprojekt på en karta, sett från ovan.

I de flesta fall behöver du beställa en nybyggnadskarta. Du använder sedan din karta för att rita in ditt byggprojekt som då kallas för situationsplan. Tänk på att det kan vara lång leveranstid för att få en nybyggnadskarta så beställ den i god tid!

Exempel på en situationsplan Pdf, 998.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För mindre åtgärder kan det räcka med ett utdrag ur kommunens baskarta, om det finns en baskarta över din fastighet.

Kartor

4. Kontrollansvarig

Många gånger behöver du en kontrollansvarig, KA, för ditt byggprojekt. KA tar fram en kontrollplan, är med på tekniskt samråd, besiktningar och andra kontroller.

Om du vill hitta en kontrollansvarig kan du leta i de register som certifieringsföretagen har:

Leta kontrollansvarig i Kiwa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leta kontrollansvarig i RISE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I enkla ärenden behövs ingen KA men vi behöver ändå ha ett förslag på en kontrollplan.

5. Kontrollplan

En kontrollplan krävs för alla byggåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna och vilka intyg och andra handlingar som du ska lämna in till oss.

Vi går igenom kontrollplanen på det tekniska samrådet.

Om du har anlitat en kontrollansvarig, KA, är det ofta KA som upprättar kontrollplanen. Då är det viktigt att KA är med på det tekniska samrådet. I enkla byggprojekt behövs ingen KA men ett förslag till kontrollplan ska skickas med ansökan.

Exempelritningar och kontrollplan

Användbara dokument för byggprojekt

Ansök i e-tjänsten

Du kan enkelt skicka in din ansökan via vår e-tjänst. Där kan du ladda upp alla handlingar, arbeta med din ansökan, spara och välja att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan ansöka om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Du kan också göra anmälan i e-tjänsten. För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

Företagare. Om du är företagare och inte vill använda din personliga BankID, eller om det passar dig bättre, kan du istället e-posta dina handlingar till bygglovsenheten@ekero.se eller skicka dem med den vanliga posten.

Gör din ansökan eller anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök med blankett

Fyll i de delar i blanketten som gäller för ditt byggprojekt och mejla in dina handlingar till bygglovsenheten@ekero.se eller skicka dem med posten.

Blanketter Länk till annan webbplats.

När ärendet är komplett börjar vi med vår handläggning. Vi jämför med detaljplanen, granskar tillgänglighet, tittar om du har anpassat dina planer efter omgivningen med mera.

Ärendenummer

När vi tagit emot din ansökan får du en bekräftelse med ett ärendenummer (diarienummer). Använd ditt ärendenummer om du vill lämna in kompletterande handlingar eller om du har frågor om ditt ärende.

Första granskning

En handläggare går igenom din ansökan för att se om handlingarna är kompletta, fackmannamässiga, överensstämmer med översiktsplanen, detaljplanen, områdesbestämmelser och plan- och bygglagen.

Vi tittar också på om det behövs fler handlingar innan vi kan fortsätta granskningen och om grannar eller myndigheter ska få möjlighet att lämna synpunkter. Vi tar kontakt med dig om det behövs några kompletteringar.

Hur lång tid tar det?

Bygglovsärenden ska handläggas skyndsamt. Om det är ett komplicerat ärende eller om vi behöver skicka det på remiss tar det lite längre tid. Det viktigaste du kan göra för att snabba på ditt ärende är att lämna in en komplett och noga ifylld ansökan. Den största tidstjuven är om du behöver komplettera din ansökan.

Om du ändrar din ansökan på eget initiativ tar det längre tid eftersom ärendet behöver granskas och handläggas på nytt.

Ett bygglovsärende ska vara avgjort inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. I särskilda fall kan tiden för vår handläggning förlängas en gång med högst tio veckor, totalt 20 veckor.

När alla handlingar är granskade och vi har all information vi behöver så är det dags för beslut.

Om byggprojektet uppfyller kraven så godkänner vi din ansökan. Annars måste vi avslå den. Ibland kan vi kontakta dig för att höra om du kan göra ändringar som kan leda till att vi kan godkänna bygglovet.

Utskick och kungörelse

Beslutet skickas (delges) med e-post till den som ansökt om lov. Grannar och andra berörda sakägare får en kort notis per brev om att du fått bygglov och har tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet publiceras (kungörs) också i Post- och Inrikes Tidningar och efter det går beslutet att överklaga i fyra veckor.

Kungörelser hittar du på Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats.

Laga kraft

Om ingen överklagar så vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Då är alltså beslutet giltigt.

Efter det kan beslutet inte längre bli överklagat. Om du väljer att påbörja projektet trots att det överklagats så bygger du på egen risk och kan tvingas att riva om bygglovet blir upphävt.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga alla byggnadsnämndens beslut.

Både om det gäller beslut om att inte bevilja lov eller beslut att bevilja lov. Din överklagan går till Länsstyrelsens och deras beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ditt överklagande ska skickas till kommunen och sedan skickar kommunen det vidare till Länsstyrelsen.

Överklaga ett beslut

Hur länge gäller ett bygglov?

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

När behövs inget tekniskt samråd?

Om det inte behövs någon kontrollansvarig så behövs oftast heller inte tekniskt samråd. Vi kan dock kräva att ett tekniskt samråd hålls och det kan du som ansöker också.

När är det dags för tekniskt samråd?

När du fått ditt bygglov och det har vunnit laga kraft så kallar vi till tekniskt samråd.

Inför mötet behöver vi även få in tekniska handlingar som till exempel konstruktionsritningar. På mötet går vi tillsammans igenom vad som krävs för att kunna ge startbesked, till exempel arbetets organisation, byggnadstekniska krav och kontrollplan.

Vid mindre komplicerade projekt behövs inget tekniskt samråd.

Hur går det till?

Kommunen kallar beställaren och kontrollansvarig till möte. Du som beställare kan i din tur kalla entreprenörer, konsulter med flera till mötet om du vill.

Tillsammans går vi igenom de byggnadstekniska kraven, kontrollplanen och bygglovshandlingarna.

Vi tittar på om det finns behov av arbetsplatsbesök och slutsamråd. Vi förtydligar också att det alltid är beställaren som har det yttersta ansvaret för att följa regelverket.

Innan du börjar bygga måste du ha ett startbesked.

Vänta med att starta

Om ingen överklagar beslutet så vinner det laga kraft och du kan börja bygga så snart du har fått ditt startbesked. Om ditt ärende är överklagat eller om lovet inte har hunnit vinna laga kraft så bygger du på egen risk. Du kan då tvingas riva om en överklagan får rätt.

Startbeskedets innehåll

I startbeskedet fastställs kontrollplanen. Där står också vilka villkor som gäller för att få starta bygget och vilka handlingar som du ska lämna in för att sedan kunna få ett slutbesked.

I startbeskedet ska det också stå om det behövs en utstakning och lägeskontroll.

Arbetsplatsbesök

I de flesta fall besöker vi arbetsplatsen minst en gång. Då kontrollerar vi att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Förutom handläggaren och den kontrollansvarige kan även du som beställare vara med.

Sanktionsavgifter - böter

Om bygget påbörjas innan du fått startbesked så kan du få böter.

När byggprojektet är färdigt behöver du beställa ett slutbesked från oss. Innan du har fått det kan du inte börja använda det du byggt.

Slutsamråd

Du som beställare ska ansöka om slutbesked och skicka in en ifylld kontrollplan och andra handlingar om det står så i startbeskedet.

Ansök om slutbesked Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sedan kallar vi till slutsamråd där vi bland annat går igenom att du har följt kontrollplanen och vad som återstår för att få ett slutbesked.

Om du fick startbesked tillsammans med bygglovet så behöver du inget slutsamråd, men slutbesked måste du ha.

Slutbesked

Vi skickar ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda. Det innebär att vi anser att de åtgärder som du har ansökt om i lovet är klara.

Sanktionsavgifter - böter

Du får inte flytta in eller börja använda byggnaden innan du har fått ett slutbesked, då riskerar du att få böter.

Illustration över bygglovsprocessen

Beskrivning av bygglovsprocessen. Klicka för att se större. Vi arbetar med att ta fram en tillgänglig processbild.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Vi ska ta beslut om bygglov inom 10 veckor. Då räknar vi från det att ärendet är komplett. I vissa fall kan tiden bli förlängd till sammanlagt 20 veckor.

Tänk på att du behöver ha din situationskarta klar innan din ansökan är komplett. För det mesta innebär det att du behöver beställa en nybyggnadskarta och det kan ta lite tid.

Vad kostar mitt byggprojekt?

Det kan vara svårt att få en överblick över kostnaderna när du vill bygga något. Du kan be om en uppskattad kostnad innan du skickar in ditt bygglov.

Våra prislistor hittar du på sidan om avgifter.

Hör av dig om du har frågor!

Om du har frågor om bygglov så kan du alltid kontakta oss, vi hjälper gärna till.

Kontakt

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Leksakstraktor i en sandlåda.

  Här finns information om vanliga byggprojekt som a...

 2. Barn som bygger med lego.

  När du ska bygga nytt eller bygga till så behöver ...

 3. Brygga.

  Som granne har du möjlighet att både påverka och ö...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?