Översiktsplan och vision

Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

Alla kommuner ska ha en översiktsplan (ÖP) för hela kommunen. Planen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark och vatten och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Här kan du läsa om Ekerö kommuns översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) för hela kommunens yta.

Om översiktsplanen

 • Översiktsplanen är en vision om kommunens framtida utveckling.
 • Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om planen.
 • Planen är inte bindande men ska vara vägledande för beslut om hur mark och vatten ska användas i kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
 • Översiktsplanen ska förklara hur miljökvalitetsnormer, riksintressen, nationella och regionala mål och planer och program ska uppfyllas.
 • Översiktsplanen behandlar allmänna intressen, alltså gemensamma för kommunens invånare.

Översiktsplan för Ekerö kommun till år 2030 – med sikte på år 2050

Ekerö kommun står inför en stor omvandling

Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Ekerö kommun strävar efter en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling med attraktiva livsmiljöer.

Infrastruktur

Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att skapa nya möjligheter, till exempel genom:

 • byggande av Förbifart Stockholm/E4
 • breddning av Ekerövägen/261

Från landsortskommun till småstad

Inom en inte alltför avlägsen framtid går vi från en utpräglad landsortskommun till vår vision av en småstad.

Bevara värden för natur, kultur och miljö

Ekerö kommuns expansion ska ske utan att vi äventyrar natur-, kultur, miljövärden eller framtida utveckling.

Varsamhet, långsiktighet och hållbarhet

Ekerö kommuns utveckling till vår vision av småstad ska ske genom en varsam utbyggnad. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och beskriver kommunens utveckling till år 2030 med sikte på år 2050.

Ekerö kommun strävar efter en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling och ska kännetecknas av attraktiva livsmiljöer.

Översiktsplanen behandlar också bland annat Ekerös roll i omvärlden, riksintressen, naturmiljöer, kulturmiljöer, anspråk på markanvändning, utbyggnadsområden och riktlinjer för bebyggelse.

Aktualitetsförklaring

2018 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett förslag till ny kommunal översiktsplan. Den här översiktsplanen ersätter den tidigare från 2005.

I plan- och bygglagen regleras uppföljningen av översiktsplanen genom att kommunfullmäktige senast två år efter ordinarie val ska ha tagit fram en planeringsstrategi och i den bland annat tagit ställning till om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i lagen.

Kommunen kan besluta om att följa upp och utvärdera översiktsplanen varje år om det finns behov av det. Löpande uppföljningar av översiktsplanen fungerar som underlag för och underlättar prövningen av översiktsplanens aktualitet.

Antagandebeslut översiktsplan

Justerat protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tjänsteutlåtande Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor översiktsplan

Samrådsredogörelse Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Särskilt utlåtande Pdf, 741.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Om översiktsplanering på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar som styr översiktsplanen

Plan- och bygglagen (2010:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglagen (1987:10) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Mer information inom området

 1. En grävskopa gräver i marken.

  Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

 2. En skiss över Stamvägens nya förskola sedd från väster

  Nu pågår uppbyggnaden av Stamvägens nya förskola. ...

 3. Illustration av Sanduddens skola

  Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som s...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?