Flygfoto över Ekerö.

Översiktsplan och vision

Alla kommuner ska ha en översiktsplan (ÖP) för hela kommunens yta. Här kan du läsa om Ekerö kommuns översiktsplan.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) för hela kommunens yta.

Om översiktsplanen

  • Översiktsplanen är en vision om kommunens framtida utveckling.
  • Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om planen.
  • Planen är inte bindande men ska vara vägledande för beslut om hur markområden och vattenområden ska användas i kommunen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Översiktsplanen ska förklara hur miljökvalitetsnormer, riksintressen, nationella och regionala mål och planer och program ska uppfyllas.
  • Översiktsplanen behandlar allmänna intressen, alltså gemensamma för kommunens invånare.

Översiktsplan för Ekerö kommun till år 2030 – med sikte på år 2050

Ekerö kommun står inför en stor omvandling

Vi befinner oss i en expansiv fas med tillväxt och inflyttning. Ekerö kommun strävar efter en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling med attraktiva livsmiljöer.

Infrastruktur

Under de närmaste åren kommer kommunens infrastruktur att skapa nya möjligheter, till exempel genom:

  • byggande av Förbifart Stockholm/E4
  • breddning av Ekerövägen/261

Från landsortskommun till småstad

Inom en inte alltför avlägsen framtid går vi från en utpräglad landsortskommun till vår vision av en småstad.

Bevara värden för natur, kultur och miljö

Ekerö kommuns expansion ska ske utan att vi äventyrar natur-, kultur, miljövärden eller framtida utveckling.

Varsamhet, långsiktighet och hållbarhet

Ekerö kommuns utveckling till vår vision av småstad ska ske genom en varsam utbyggnad. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och beskriver kommunens utveckling till år 2030 med sikte på år 2050.

Ekerö kommun strävar efter en långsiktigt hållbar och robust samhällsutveckling och ska kännetecknas av attraktiva livsmiljöer.

Översiktsplanen behandlar också bland annat Ekerös roll i omvärlden, riksintressen, naturmiljöer, kulturmiljöer, anspråk på markanvändning, utbyggnadsområden och riktlinjer för bebyggelse.

Ekerö kommuns översiktsplan

Översiktsplanen för Ekerö kommun antogs av Kommunfullmäktige den 6 mars 2018.

Läs hela översiktsplanen

Del 1, Inledning och visionPDF

Del 2, MarkanvändningPDF

Del 3, KartorPDF

Del 4, FörutsättningarPDF

Del 5, BilagorPDF 

Länsstyrelsens granskningsyttrandePDF

Aktualitetsförklaring

Den 6 mars 2018 beslutade Kommunfullmäktige att anta förslag till ny kommunal översiktsplan. Denna översiktsplan ersätter tidigare gällande översiktsplan från 2005.

I plan- och bygglagen regleras uppföljningen av översiktsplanen genom att kommunfullmäktige senast två år efter ordinarie val ska ha tagit fram en planeringsstrategi och i den bland annat tagit ställning till om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i lagen.

Kommunen kan besluta om att följa upp och utvärdera översiktsplanen varje år om det finns behov av det. Löpande uppföljningar av översiktsplanen fungerar som underlag för och underlättar prövningen av översiktsplanens aktualitet.

Antagandebeslut översiktsplan

Justerat protokollPDF

TjänsteutlåtandePDF

Bilagor översiktsplan

SamrådsredogörelsePDF

Särskilt utlåtandePDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

Om översiktsplanering på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagar som styr översiktsplanen

Plan- och bygglagen (2010:900)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan- och bygglagen (1987:10)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?