Trafikplan

En trafikplan beskriver hur kommunen kommer att jobba med trafikfrågor.

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny trafikplan. Den kommer att omfatta flera olika delar.

2017 gick en beskrivning av nuläget på remiss (ett förslag som skickats för bedömning och yttrande). Den kallas del A, nulägesbeskrivning.

Del A - nulägesbeskrivningPDF

Våren 2020 antog kommunfullmäktige vår nya trafikstrategi, del B, trafikstrategi. Den beskriver hur trafiksystemet bör byggas för att stödja samhällsutvecklingen mot kommunens uppsatta mål. Trafikstrategin ska ligga till grund för handlingsplaner, särskilda trafikprojekt och ge oss vägledning i vårt arbete med att ta fram nya detaljplaner.

Del B - trafikstrategiPDF

Nu fortsätter arbetet med att ta fram fler delar av trafikplanen. Det handlar om planer för framkomlighet, trafiksäkerhet, parkering och en uppdatering av gång- och cykelvägsplanen. Dessutom kommer vi att göra särskilda studier om hur kommunens genomfartsleder i Ekerö och Stenhamra ska se ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?