Trafikplan

En trafikplan beskriver hur kommunen kommer att jobba med trafikfrågor.

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny trafikplan. Den kommer att omfatta flera olika delar.

Olika delar i trafikplanen

Nulägesbeskrivning

2017 gick en beskrivning av nuläget på remiss (ett förslag som skickats för bedömning och yttrande). Den kallas del A, nulägesbeskrivning.

Del A - nulägesbeskrivning Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikstrategi

Våren 2020 antog kommunfullmäktige vår nya trafikstrategi, del B, trafikstrategi. Den beskriver hur trafiksystemet bör byggas för att stödja samhällsutvecklingen mot kommunens uppsatta mål. Trafikstrategin ska ligga till grund för handlingsplaner, särskilda trafikprojekt och ge oss vägledning i vårt arbete med att ta fram nya detaljplaner.

Del B - trafikstrategi Pdf, 823.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Framkomlighetsplan

I juni 2021 antog kommunstyrelsen en framkomlighetsplan. Syftet med planen är att förtydliga frågor kring tillgänglighet för alla trafikslag. Frågorna baseras på de krav som har formulerats i trafikstrategin om effektiv resursanvändning och ett miljövänligt och hälsosamt transportsystem.

Del C - framkomlighetsplan Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Stråkstudie Bryggavägen 2.0

I mars 2024 antog kommunfullmäktige Stråkstudie Byggavägen 2.0 – Handlingsplan för en attraktiv småstadsgata. Bryggavägen har vuxit fram steg för steg och det har lett till en otydlighet med varierande utseende, vägbredder och standard på gång- och cykelbanor. Syftet med stråkstudien är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Bryggavägen när vi bygger om den till en småstadsgata. Den ska ligga till grund för fortsatt planering, projektering och utbyggnad av gatan och för budgetplaneringen när det kommer till ombyggnadsåtgärder.

Del D - Stråkstudie Bryggavägen 2.0 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetet fortsätter

Nu fortsätter arbetet med att ta fram fler delar av trafikplanen. Det handlar om planer för attraktiva småstadsgator, trafiksäkerhet och parkering. Dessutom kommer vi att göra särskilda studier om hur kommunens genomfartsleder i Ekerö och Stenhamra ska se ut.

Andra trafikdokument

Förutom kommunens Trafikplan finns det andra dokument som har antagits innan.

Vision Jungfrusundsvägen (2015) Pdf, 17.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Gång- och cykelplan

Klicka på länken nedan för att läsa vår gång- och cykelplan.