Trafikplan

En trafikplan beskriver hur kommunen kommer att jobba med trafikfrågor.

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny trafikplan. Den kommer att omfatta flera olika delar.

Olika delar i trafikplanen

Nulägesbeskrivning

2017 gick en beskrivning av nuläget på remiss (ett förslag som skickats för bedömning och yttrande). Den kallas del A, nulägesbeskrivning.

Del A - nulägesbeskrivning Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikstrategi

Våren 2020 antog kommunfullmäktige vår nya trafikstrategi, del B, trafikstrategi. Den beskriver hur trafiksystemet bör byggas för att stödja samhällsutvecklingen mot kommunens uppsatta mål. Trafikstrategin ska ligga till grund för handlingsplaner, särskilda trafikprojekt och ge oss vägledning i vårt arbete med att ta fram nya detaljplaner.

Del B - trafikstrategi Pdf, 823.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Framkomlighetsplan

I juni 2021 antog kommunstyrelsen en framkomlighetsplan. Syftet med planen är att förtydliga frågor kring tillgänglighet för alla trafikslag. Frågorna baseras på de krav som har formulerats i trafikstrategin om effektiv resursanvändning och ett miljövänligt och hälsosamt transportsystem.

Del C - framkomlighetsplan Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Arbetet fortsätter

Nu fortsätter arbetet med att ta fram fler delar av trafikplanen. Det handlar om planer för trafiksäkerhet, parkering och en uppdatering av gång- och cykelvägsplanen. Dessutom kommer vi att göra särskilda studier om hur kommunens genomfartsleder i Ekerö och Stenhamra ska se ut.

Andra trafikdokument

Förutom kommunens Trafikplan finns det andra dokument som har antagits innan.

Gång- och cykelvägsplan Pdf, 13.1 MB.

Vision Jungfrusundsvägen Pdf, 17.9 MB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?