Situationsplan för Träkvista torg.

Situationsplan för Träkvista torg.

Träkvista torg

Träkvista torg är ett centrum vid Jungfrusundsvägen/Ekerövägen. Här finns behov av att utveckla centrum med både lokaler och bostäder.

Område: Träkvista, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Laga kraft - detaljplanen godkänd

Detaljplaneprocessen, laga kraft

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020 att anta/godkänna detaljplanen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. Deras beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som den 4 november 2021 beslutade att inte pröva domen vidare.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft.

Nästa steg

Nästa steg är bygglovsprövning. I det steget arbetar vi vidare med utformningen av Träkvista torg. Planen är att utveckla området till ett lokalt centrum med livsmedelshandel, butiker, bostäder, vårdboende och torg.

Byggprojektet för Träkvista torg kommer att pågå under cirka fem år. Projektet indelas i flera etapper så att vi kan säkerställa en bra trafiksituation och god miljö under byggtiden.

Vilken tidplan har projektet?

Genomförandetiden för planen beräknar vi till tio år.

Det är byggherren, Trygghem AB, som ansvarar över tidsplanen för byggnation, det vill säga den tid det tar att bygga det som antagits i en detaljplan. Byggarbetet sker etappvis för att säkerställa god miljö under byggnation och för att försöka undvika att trafiken inte blir alltför påverkad

Vem ska bygga?

Trygghem AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om de olika stegen

Uppdrag

Diskussioner om utveckling av Träkvista torg har pågått under många år. Både vad gäller utemiljöer och eventuell utökning av butiksytor.

Eftersom många har flyttat till Ekerö kommun, till bostäder nära Träkvista och till nya bostäder som byggts i Sandudden, så ser vi att det finns ett underlag för en satsning på torget.

Den 28 april 2018 gav kommunstyrelsens arbetsutskott dåvarande miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för området vid Träkvista torg.

Arbetet påbörjades genom att ta fram ett detaljplaneprogram. Programmet var på samråd och godkändes sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-15, § 162. I samma beslut fick miljö- och stadsbyggnadskontoret uppdraget att fullfölja planprocessen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett nytt uppdragsbeslut i samband med samrådsbeslutet för detaljplanen (kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02, § 55).

Enligt beslutet så ska detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen 2010:900 och bestämmelserna från och med den 1 januari 2015. Detaljplanen ska använda ett utökat förfarande.

Det fortsatta planarbetet blev också aktuellt i och med att det bolag (TryggHem Bostads AB) som köpt ett flertal fastigheter, inklusive centrumfastigheten, ville ta ett helhetsgrepp om miljön.

Tillsammans med kommunen vill bolaget skapa förutsättningar för ett mer levande torg med ett gott handels- och serviceutbud och också för ett naturnära och varierat boende.

Vad är det som planeras?

Syftet med detaljplanen är att skapa ett lokalt centrum, en mötesplats med livsmedelshandel, vårdcentral, bostäder och utökade lokaler för mindre butiker, med en tillgänglig och trygg torgmiljö.

Detaljplanen gör det också möjligt att bygga ett vårdboende (särskilt boende för äldre).

Trafik

En ny trafikkorsning med trafikljus som ökar säkerheten planeras vid Ekerövägen – Jungfrusundsvägen. Med en breddning av Ekerövägen från Tappström till Nockeby kommer också trafiksituationen att bli bättre.

Trafikutredningen visar att korsningen, med separata vänstersvängfält, är ett säkrare alternativ än en rondell.

Tidsåtgången genom Träkvista beräknas öka med 30 sekunder vid rusningstrafik. Kollektivtrafiken ska vara prioriterad vid trafikkorsningen.

Hur hög får bebyggelsen vara?

Centrumbyggnaden behöver vara fem våningar hög för att rymma det särskilda boendet för äldre som ska ligga där. En mindre del av byggnaden justerades tidigare inför granskningen.

Övrig bebyggelse har blivit lägre efter synpunkter från samrådet. Vi lägger stor vikt vid utformningen för att få en bättre karaktär, trivsel och säkerhet och för att se till att bebyggelsen smälter in bra i omgivningen.

För att utveckla Ekerö kommun på lång sikt så tillåter kommunen en tätare bebyggelse på vissa platser där det finns en bra tillgång till kommunikation och service. I översiktsplanen bedömer kommunen att Träkvista torg är en sådan plats.

Vad blir skuggningseffekterna?

Vi har tagit fram solstudier både för sommarsolståndet (i juni månad) och för vårdagjämning (i mars månad) vid fyra olika tidpunkter på dygnet.

Bebyggelsen har efter det justerats för att minska skuggningspåverkan.

Vilken tidplan har projektet?

Genomförandetiden för planen beräknar vi till tio år.

Det är byggherren, Trygghem AB, som ansvarar över tidsplanen för byggnation, det vill säga den tid det tar att bygga det som antagits i en detaljplan. Byggarbetet sker etappvis för att säkerställa god miljö under byggnation och för att försöka undvika att trafiken inte blir alltför påverkad

Vem ska bygga?

Trygghem AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd ägde rum: 7 juni -2 september 2017

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 10 november – 9 december 2019

Vi hade ett öppet hus den 10 november 2019 på biblioteket i Ekerö Centrum.

Antagande

Efter granskning så har handlingar kompletterats, justerats och kommunicerats med berörda sakägare. Senast två veckor innan beslut om antagande kommer antagarhandlingar att läggas upp. Om du har lämnat synpunkter under granskningen meddelas du personligen eller genom kungörelse när det går att komma åt handlingarna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige togs 9 december 2020.

Beslutet överklagades och ärendet gick till mark- och miljödomstolen för prövning. Den 4 november 2021 beslöt man att inte pröva domen vidare. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft.

Anslagstavlan

Vilka ändringar har gjordes i plankartan inför antagande?

Bestämmelserna för utformning av bebyggelse är ändrade så att det ska gå att bygga lägre byggnader. Avståndet mellan Ekerövägen och lekytor har utökats. Plankartan med markerade ändringar finns under kommunicering inför antagande här nedan.

Genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram har förtydligats och kompletterats med ändringar av materialval för att passa in bättre.

I planbeskrivningen har vi försökt uttrycka oss tydligare bland annat när det gäller information som kommit fram i de utredningar som gjorts.

Kompletterande utredningar för dagvatten, förorenad mark, buller och geoteknik har gjorts och en flyghinderanalys har färdigställts, vilken konstaterar att det inte finns något att invända emot planerad etablering.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Laga kraft handlingar:

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?