Tappströmsvägen - ny anslutning för trafiken

Flygfoto som visar området i Tappström 2:1 som är berört av detaljplaneändringen.

Flygfotot visar området i Tappström 2:1 som berörs av ändringen i detaljplanen. Här ser du hur den nya anslutningen skulle ledas mellan infartsparkeringen vid Tappström och Tappströmsskolan.

Kommunen utreder om det finns en möjlighet för en ny trafikanslutning mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Område: Tappström, Ekerö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Den 21 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att inleda planläggning för del av Tappström 2:1 för att utreda möjligheterna för en ny trafikanslutning mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Vi befinner oss i steget uppdrag. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen

Den 21 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att påbörja planläggning för del av Tappström 2:1.

Vad är det som planeras?

En ny anslutning för trafik mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Bakgrund

I samband med planarbetet för Ekerö centrum har vi tagit fram en trafikutredning. Utredningen visar att det vore lämpligt att skapa en trebent cirkulationsplats (rondell) i korsningen Ekerövägen/Bryggavägen/Tappströmsvägen. Den typen av rondell skulle innebära utfartsförbud mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen. Vi behöver därför hitta en ny anslutning för trafiken till och från Tappströmsvägen.

En ny lösning för att ansluta trafiken

I arbetet ska vi undersöka om det är möjligt att flytta anslutningen mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen till den rondell som ligger söder om centrumkorsningen. Trafiken skulle då ledas runt mellan infartsparkeringen och Tappströmsskolan.

I arbetet ska vi ta reda på om det är lämpligt, bland annat med hänsyn till att Tappströmsskolan ligger nära. För att utreda det tar vi fram det som kallas barnkonsekvensutredning.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Tappström 2:1 (Tappströmsvägen, ny anslutning)

Diarienr: KS21/193

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?