Flygfoto som visar området i Tappström 2:1 som är berört av detaljplaneändringen.

Flygfotot visar området i Tappström 2:1 som berörs av ändringen i detaljplanen. Här ser du hur den nya anslutningen skulle ledas mellan infartsparkeringen vid Tappström och Tappströmsskolan.

Tappströmsvägen - ny anslutning för trafiken

Kommunen utreder om det finns en möjlighet för en ny trafikanslutning mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Område: Tappström, Ekerö

Typ: Detaljplan

Status: Uppdrag

Planprocessens steg, uppdrag

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Tappström 2:1.

Diarienr: PLAN.2021.8

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Den 21 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att inleda planläggning för del av Tappström 2:1 för att utreda möjligheterna för en ny trafikanslutning mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Vi befinner oss i steget uppdrag. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen

Uppdrag

Den 21 september 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att påbörja planläggning för del av Tappström 2:1.

Vad är det som planeras?

En ny anslutning för trafik mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen.

Bakgrund

I samband med planarbetet för Ekerö centrum har vi tagit fram en trafikutredning. Utredningen visar att det vore lämpligt att skapa en trebent cirkulationsplats (rondell) i korsningen Ekerövägen/Bryggavägen/Tappströmsvägen. Den typen av rondell skulle innebära utfartsförbud mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen. Vi behöver därför hitta en ny anslutning för trafiken till och från Tappströmsvägen.

En ny lösning för att ansluta trafiken

I arbetet ska vi undersöka om det är möjligt att flytta anslutningen mellan Tappströmsvägen och Ekerövägen till den rondell som ligger söder om centrumkorsningen. Trafiken skulle då ledas runt mellan infartsparkeringen och Tappströmsskolan.

I arbetet ska vi ta reda på om det är lämpligt, bland annat med hänsyn till att Tappströmsskolan ligger nära. För att utreda det tar vi fram det som kallas barnkonsekvensutredning.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så har handlingarna kompletterats och justerats. I granskningsutlåtandet kan du läsa om vilka yttranden som kom in under granskningen och hur de har tagits omhand.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?