Ilända

Flygfoto över planområdet Ilända 1:6. 

Planområdet markerat i gult.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi utreder förutsättningarna för fler bostäder och en utveckling av varvet.

Område: Ilända, Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven planprocess

Status: Uppdrag

Just nu

Ett förslag till detaljplan för Ilända 1:6 (Tufa Marin) var ute på samråd år 2015. Den 11 september 2023 beslutade kommunstyrelsen att avsluta det detaljplanearbetet. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att starta ett nytt planuppdrag för fastighet Ilända 1:6 m.fl. (KS §123). Beslutet togs bland annat för att kunna tillämpa ny och aktuell lagstiftning i projektet som nu börjar om med samråd som första steg.

Läs protokollet från kommunstyrelsens möte här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om de olika stegen

Kommunstyrelsen fattade beslut om att starta planuppdraget den 11 september 2023. Uppdraget ersätter ett tidigare detaljplaneuppdrag som hette Ilända 1:6 (Tufa Marin).

Vad är det som planeras?

  • Cirka åtta nya fastigheter med friliggande bostadshus.
  • Bevara och utveckla befintlig varvsverksamhet.
  • Ny förbättrad lösning för enskilt vatten och avlopp.

Exploatörsdriven detaljplan och kravspecifikation

Detaljplanen drivs av en extern exploatör. För att säkra en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation för Tufa Marin Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om exploatörsdrivna planprocesser

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Samråd planeras till: preliminärt kvartal 1, 2024

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: preliminärt kvartal 4, 2024.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: preliminärt kvartal 1, 2025.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte överpröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: preliminärt kvartal 2, 2025.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Ilända 1:6 m.fl. (Ilända)

Planprocess: exploatörsdriven detaljplaneprocess

Diarienr: KS23/290

Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?