En topografisk karta över norra Enlunda

Norra Enlunda

Detaljplan för nya bostäder och verksamheter i samband med det utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Område: Söderberga, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Norra Enlunda (Söderberga 1:36 med flera)


Diarienr: PLAN.2010.29


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd".

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-12 att ge Stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Söderberga 1:36 och närliggande fastigheter, med start 2016.

Kommunen tog ett nytt uppdragsbeslut för utökat utredningsområde och exploateringsgrad 2017-01-31.

Bakgrund

Planområdet ligger enligt översiktsplanen inom det så kallade tätortsbandet, ett stråk från Ekerö centrum via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra.

Området har bra förutsättningar för utveckling med goda kommunikationer och utvecklad service. Kommunen planerar att göra sin största satsning på utbyggnad av bostäder här.

Vad är det som planeras?

  • Möjlighet att bygga ytterligare bostäder med en variation av villor och radhus. Nya och befintliga fastigheter ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Ytterligare mark för verksamheter intill det befintliga byggvaruhuset.
  • Nya och befintliga fastigheter ska kunna anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Här befinner vi oss nu (Samråd)

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 27 oktober 2017 – 15 december 2017.

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på karta

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?