Flygfoto över den del av Norra Enlunda som berörs av planprojektet

Norra Enlunda

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan för nya bostäder och verksamheter i samband med det utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Område: Söderberga, Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Samråd

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Norra Enlunda (Söderberga 1:36 med flera)

 

Planprocess: exploatörsdriven process


Diarienr: PLAN.2010.29


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Detaljplanen har varit på "Samråd" och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning".

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder och samtidigt bevara höga naturvärden. Möjligheten för nya och befintliga bostäder att ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska under utredas.

Planarbetet ska drivas av en exploatör enligt tidigare beslut, se nedan.
För att säkra en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation Pdf, 857.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Om exploatörsdrivna planprocesser

Bakgrund

Detta har hänt:

  • 2012 tog kommunstyrelsen beslut att upprätta detaljplan för Söderberga 1:36 med flera. Arbetet skulle påbörjas 2016.
  • 2017 togs ett nytt beslut som innebar att planområdet utökades.
  • 2019 beslutades att planen ska drivas som ett exploatörsdrivet projekt.
  • 2021 beslutade kommunstyrelsen att minska planområdet till att endast gälla områdets södra delar. De norra delarna omfattas av ett vägreservat i översiktsplanen som behöver utredas i ett större sammanhang innan detaljplanearbete kan påbörjas.

Planområdet ligger enligt översiktsplanen inom det så kallade tätortsbandet, ett stråk från Ekerö centrum via Västeräng och Södra Färingsö till Stenhamra. Den största delen av den planerade nya bebyggelsen är tänkt att placeras inom det utpekade tätortsbandet.

Området har bra förutsättningar för utveckling. Goda kommunikationer och utvecklad service gör att vi bedömer att en satsning på utbyggnad av bostäder är lämplig.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder, samtidigt som natur med höga värden bevaras.
  • Bebyggelse med olika boendeformer så som enbostadshus, parhus, radhus och eventuellt mindre flerbostadshus.
  • Nya och befintliga fastigheter får möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Planförslaget ska utvecklas med hänsyn till och inspiration av geografiska och historiska särdrag men även spegla moderna värden. Förslaget ska fånga upp det som är karaktäristiskt för området där skogslandskapet tydligt dominerar upplevelsen.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan. Inför granskningen kommer planen att hanteras enligt våra rutiner för exploatörsdrivna planprocesser.

Mer om exploatörsdrivna planprocesser

Samrådet ägde rum: 27 oktober 2017 – 15 december 2017.

Samrådshandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på karta

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?