Mörby 1:43 med flera

Flygfoto över Mörby 1:43 med flera.

Flygfotot visar området i Mörby som är berört av detaljplaneändringen.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge möjlighet till att avstycka åtta befintliga fastigheter och skapa möjlighet till fler fastigheter och förtäta Mörby med nya enbostadshus.

Område: Mörby, Färingsö

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Planarbete ska utföras för att undersöka möjligheten att avstycka fastigheter så att Mörby kan förtätas med fler bostäder. Tomterna ska vara minst 1000 m² för att bevara den lantliga karaktären i området. Planarbetet ska drivas av exploatören enligt beslut i Kommunstyrelsen 2019-10-22.

Kravspecifikation Mörby 1:43 med flera - ändring av befintlig detaljplan Pdf, 1022.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Planområdet ligger inom det så kallade tätortsbandet och översiktsplanen framgår att Mörby kan förätas inom redan befintlig bebyggelse.

Detaljplan 770 för Mörby vann laga kraft 2006. Nu avses detaljplanen ändras eftersom flera ansökningar om avstyckning av privata fastigheter har skickats till kommunen, vilket gällande detaljplan inte medger.

Vad är det som planeras?

  • Ändra detaljplanen så att åtta befintliga fastigheter kan avstyckas.
  • Nya fastigheter ska användas för bostadsändamål i form av friliggande enbostadshus.
  • Utredningar som ska visa om den tänkta användningen av marken är lämplig eller inte.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns till för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Ändring av detaljplan för Mörby 1:43 m.fl. (ÄDP Mörby 770)


Planprocess: exploatörsdriven process


Diarienr: KS21/69

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?