Gräva och schakta

En grävskopa gräver i marken.

Innan du börjar gräva eller schakta måste du ansöka om schakttillstånd hos markägaren.

Schakttillstånd

För att få gräva och schakta i mark krävs ett så kallat schakttillstånd. Ägs marken av Ekerö kommun så ska du använda e-tjänsten längre ner på sidan. Om arbetet ska utföras på någon annans mark så ska du ansöka om schakttillstånd hos dem. Läs mer längre ner under "Vem äger marken?".

För att söka schakttillstånd ska du använda e-tjänsten längre ner på sidan men innan du gör det bör du läsa avsnittet nedan om "markavtal".

Markavtal

Om du ska gräva ner något eller anlägga något på kommunal mark som ska finnas kvar permanent, till exempel en ledning eller en nätstation, så måste du teckna ett markavtal med oss innan du kan söka ett schakttillstånd. Ett markavtal reglerar rätten att nyttja kommunens mark. Till exempel för att lägga ner en ledning eller placera en anläggning. I avtalet bestäms bland annat hur kostnader och ansvar ska fördelas.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten för markavtal.

Du når oss per e-post: markochexploateringsenheten@ekero.se

TA-planer

Om arbetet sker på eller i anslutning till kommunala gator eller gång- och cykelvägar behövs det också en trafikanordningsplan, så kallad TA-plan.

Vi har tagit fram en teknisk beskrivning för grävning och andra åtgärder i allmän platsmark, se nedan.

Teknisk beskrivning för grävning med mera Pdf, 921.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla arbeten som sker på allmän plats innebär besvär för allmänheten. Genom ett bra samarbete mellan alla parter så kan vi tillsammans minska besvären. Därför behöver vi få information om planerade arbeten i så god tid som möjligt.

Handläggningen kan ta upp till tre veckor så skicka in din ansökan i god tid.

Om problem uppstår i Rosywebb så går det att mejla till dem på: support@rosyweb.se

Vem äger marken?

Om ansökan gäller ett arbete i mark eller gator som inte är kommunens behöver du först ta reda på vem som är väghållare eller markägare och sedan kontakta dem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?