Planprocessens steg, granskning

Enlunda småindustriområde (f.d. Färingsö trä)

I Enlunda småindustriområde händer flera saker. Kommunen planerar att ge plats åt fler verksamheter bredvid K-bygg (före detta Färingsö trä) på Färingsö. Här ska det också gå att bygga en rondell och gång- och cykelväg.

Område: Östra Enlunda, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Troxhammar 7:2 med flera (Enlunda småindustriområde)


Diarienr: PLAN.2011.17


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning". Nästa steg är antagande.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en planläggning av området runt Färingsö trä på södra Färingsö.

Vi ska undersöka lämpligheten att:

 • etablera fler verksamheter intill Färingsö Trä, på Färingsö
 • en ny cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/ Enlundavägen/Troxhammar byväg och
 • en gång- och cykelväg längs med Enlundavägen.

Bakgrund

Den 19 augusti 2008 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Östra Enlunda som arbetsplatsområde.

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd och samråd. Inför utställningen av detaljplanen delade kommunen upp den i två olika planer.

Den här detaljplanen gäller Enlundavägen och ett område norr om Enlundavägen.

Internlänk

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att skicka ut detaljplanen för Färingsö trä på granskning.

Vad är det som planeras?

 • Den befintliga trävaruhandeln Färingsö trä ska planläggas norr om Enlundavägen. Trävaruhandeln föreslås kunna utvidgas för att verksamheten ska kunna växa.
 • Området sydväst om Färingsö Trä planläggs också för småindustriverksamheter. Verksamheterna får inte vara störande för bostäder vad gäller lukt, ljus och buller.
 • En ny industrigata anläggs för verksamhetsområdet. Infarterna som Färingsö Trä har idag stängs.
 • En del av Enlundavägen blir bredare och en gång- och cykelväg ska anläggas.
 • Ny cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/Enlundavägen/Troxhammar byväg.
 • Förutsättningar skapas för att anlägga en infartsparkering på två platser och områden för tekniska anläggningar som avloppspumpstation och transformatorstation.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd ägde rum: 27 november 2015 – 29 december 2018.

Samrådshandlingar

Utredningar

Här befinner vi oss nu (Granskning)

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 21 december 2016 – 27 januari 2017.

Granskningshandlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

 1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

 2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

 3. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?