Enlunda småindustriområde (f.d. Färingsö trä)

Foto på stor butikslokal.

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska öppna för fler verksamheter i Enlunda småindustriområde. Kommunen planerar att ge plats åt fler verksamheter bredvid K-bygg (före detta Färingsö trä) på Färingsö. Här ska det också gå att bygga en rondell och gång- och cykelväg.

Område: Östra Enlunda, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Granskning

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning". En ny granskning ska genomföras, vi arbetar med granskningshandlingarna. Läs mer om de olika stegen här under.

Läs om de olika stegen i processen

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en planläggning av området runt Färingsö trä på södra Färingsö.

Vi ska undersöka lämpligheten att:

  • etablera fler verksamheter intill Färingsö Trä, på Färingsö
  • en ny cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/ Enlundavägen/Troxhammar byväg
  • en gång- och cykelväg längs med Enlundavägen.

Bakgrund

Den 19 augusti 2008 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Östra Enlunda som arbetsplatsområde.

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd och samråd. Inför utställningen av detaljplanen delade kommunen upp den i två olika planer.

Den här detaljplanen gäller Enlundavägen och ett område norr om Enlundavägen.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att skicka ut detaljplanen för Färingsö trä på granskning.

Vad är det som planeras?

  • Den befintliga trävaruhandeln Färingsö trä ska planläggas norr om Enlundavägen. Trävaruhandeln föreslås kunna utvidgas för att verksamheten ska kunna växa.
  • Området sydväst om Färingsö Trä planläggs också för småindustriverksamheter. Verksamheterna får inte vara störande för bostäder vad gäller lukt, ljus och buller.
  • En ny industrigata anläggs för verksamhetsområdet. Infarterna som Färingsö Trä har idag stängs.
  • En del av Enlundavägen blir bredare och en gång- och cykelväg ska anläggas.
  • Ny cirkulationsplats i korsningen Färentunavägen/Enlundavägen/Troxhammar byväg.
  • Förutsättningar skapas för att anlägga en infartsparkering på två platser och områden för tekniska anläggningar som avloppspumpstation och transformatorstation.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 27 november 2015 – 29 december 2018.

Samrådshandlingar

Utredningar

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 21 december 2016 – 27 januari 2017.

Vi planerar för en ny granskning. I samband med det kommer det nya granskninghandlingar.

Granskningshandlingar

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Troxhammar 7:2 med flera (Enlunda småindustriområde)


Diarienr: KS15/195


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?