Planprogram för Sättra, norra Adelsö

Flygfoto med aktuell progamområde markerat med gul linje

Här ska vi utreda förutsättningarna för utveckling inom området för Sättra gård på norra Adelsö.

Område: Norra Adelsö

Typ: Planprogram - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Vi arbetar med att ta fram ett första förslag till program. Nästa steg är "Samråd".

Läs om de olika stegen i processen

Syftet med planprogrammet är att studera området på en övergripande nivå och undersöka vad som är en lämplig utveckling av området. Programmet ska sen fungera som underlag för kommande detaljplaner i området. Det ska ge vägledning och ramar för hur området bör utvecklas.

Som underlag i kommande detaljplanearbete ska planprogrammet bland annat innehålla beskrivningar av områdets förutsättningar och vad som är värt att bevara. Det ska också innehålla en analys av hur barn påverkas av den föreslagna utvecklingen och vilken typ av bebyggelse som passar i landskapet.

Vad är det som planeras?

  • nya bostäder, för att i sin tur uppnå befolkningsmålet
  • utvecklad besöksnäring, verksamheter och ny bebyggelse, för att bidra till en levande landsbygd och skapa underlag för utökad service.

Bakgrund

Den 20 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen om att ge positivt planbesked för fastighet Adelsö-Sättra 3:1. Beslutet godkände att möjligheterna för utveckling av verksamheter, turism, djurhållning, viss odling och cirka 30 nya bostäder inom fastigheten ska utredas. Första steget blir att ta fram ett planprogram.

Exploatörsdriven process och kravspecifikation

Planprogrammet ska tas fram av externa exploatörer. För att säkra en hög kvalitet av programmet och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation för planprogram Adelsö-Sättra 3:1 Pdf, 503.1 kB, öppnas i nytt fönster.

När vi har tagit fram ett förslag så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: kvartal 1, 2025

Efter samråd så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om godkännande i kommunfullmäktige planeras till: kvartal 4, 2025

Information om planprogrammet

Formellt namn: Planprogram för del av Adelsö-Sättra 3:1 (Sättra, norra Adelsön)


Diarienr: KS22/275

 

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900).

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?