Söderberga

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge plats för bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Område: Söderberga, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Samråd

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning.

Just nu arbetar vi med att utreda det vägreservat som finns med i översiktsplanen mellan Svanhagen/Söderberga och Enlunda. Utredningen sker i form av ett program. Det innebär att vi tar fram ett dokument som visar de förhållanden som råder för området och förslag på var en väg kan byggas. Dokumentet innehåller bilder och kartor för att tydliggöra detta.

När programmet är färdigt fortsätter vi arbeta med detaljplanen och utgår från resultatet i programmet. Den nya vägens läge på södra Färingsö är viktig när vi planerar för ledningar och ny bebyggelse. Vägarnas kapacitet avgör hur många fler bostadshus som kan byggas i området utan att det blir trafikproblem.

Programmet för vägreservatet väntas vara klart i början av 2023.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Detaljplanen innebär fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag, Svanhagen och Söderberga.

Planuppdrag Svanhagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-17 att skicka ut detaljplanen för Söderberga på samråd.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.
  • Möjlighet att ansluta befintliga och nya bostäder till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Breddning av Tureholmsvägen.
  • Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gång- och cykelväg längs Tureholmsvägen.
  • Utveckla och bevara den natur som finns i planområdet och säkra allmänhetens tillgång till naturen.

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: slutet av 2023.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: våren 2024.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestäm

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Söderberga 1:9 med flera


Diarienr: PLAN.2010.17


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?