Detaljplaneprocessen, samråd.

Söderberga

Här planeras det för bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Område: Söderberga, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Söderberga 1:9 med flera


Diarienr: PLAN.2010.17


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Nästa steg

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Detaljplanen innebär fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag, Svanhagen och Söderberga.

Planuppdrag Svanhagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-17 att skicka ut detaljplanen för Söderberga på samråd.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.
  • Möjlighet att ansluta befintliga och nya bostäder till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Breddning av Tureholmsvägen.
  • Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gång- och cykelväg längs Tureholmsvägen.
  • Utveckla och bevara den natur som finns i planområdet och säkra allmänhetens tillgång till naturen.

Aktuellt

Vårt arbete med detaljplanen pågår för fullt. Under våren 2021 ska vi ta fram en bra helhetslösning för förtätningen, vatten och avlopp, vägar, kulturmiljö och naturvärden. En viktig sak är att utreda vägarnas kapacitet och hur de ska fungera i sin omgivning. Enligt den uppdaterade VA-planen är bygget av vatten- och avloppsnätet för Söderberga planerad till någon gång mellan år 2020-2025. Men innan dess måste en detaljplan upprättas.

Ekerö kommuns VA-plan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Byggprojektet för Stamvägens förskola är igång. Nu...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?