Söderberga

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge plats för fler bostäder i Söderberga. Nya och befintliga bostäder ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En förutsättning för det är att vägarna i området förbättras och i vissa fall breddas.

Område: Söderberga, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Samråd

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning.

Kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen för Söderberga är en av de detaljplaner som är prioriterade under 2024. Det innebär att vi kommer utreda förslaget och jobba framåt med detaljplanen.

Vi utvecklar södra Färingsö

Samtidigt som vi jobbar med detaljplanen för Söderberga har vi också flera andra projekt på gång på södra Färingsö.

Läs mer om vad vi jobbar med just nu

Läs om de olika stegen i processen

I detaljplanen undersöker vi möjligheterna för fler bostäder i Söderberga i form av villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. I samband med att området byggs ut behöver området anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En förutsättning för att kunna bygga ut och ansluta området till det kommunala VA-nätet är att vägarna i och till området förbättras, och i vissa fall breddas.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.
  • Möjlighet att ansluta befintliga och nya bostäder till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Förbättrade vägar mellan Svanhagen och Eneby
  • Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gång- och cykelväg.
  • Utveckla och bevara den natur som finns i planområdet och säkra allmänhetens tillgång till naturen.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i två separata detaljplaner, Svanhagen och Söderberga.

Läs mer om detaljplanen för Svanhagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-17 att skicka ut detaljplanen för Söderberga på samråd.

Planprogram för södra Skå

Just nu jobbar vi också med att utreda det vägreservat mellan Svanhagen/Söderberga och Enlunda som är utpekat i översiktsplanen. Utredningen sker i form av ett planprogram. Det innebär att vi tar fram ett dokument som visar de förutsättningar som området har och förslag på var en väg kan byggas.

Först när programmet är färdigt kan vi göra klart detaljplanen eftersom vi behöver utgå från resultatet i programmet. Den nya vägens läge på södra Färingsö är viktig när vi planerar för ledningar och ny bebyggelse. En förbättrad väginfrastruktur är en förutsättning för att vatten och avlopp ska kunna byggas ut och ansluta till Söderberga. Vägarnas kapacitet avgör också hur många fler bostäder som kan byggas i området utan att det blir trafikproblem.

Läs mer om Planprogram för ny väg, södra Skå Öppnas i nytt fönster.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte överpröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Söderberga 1:9 m.fl. (Söderberga)

Diarienr: KS10/101

Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?