Söderberga

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska ge plats för bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Område: Söderberga, Färingsö

Typ: Planprojekt - Inte prioriterad 2023

Status: Samråd

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning.

Just nu arbetar vi med att utreda det vägreservat som finns med i översiktsplanen mellan Svanhagen/Söderberga och Enlunda. Utredningen sker i form av ett planprogram. Det innebär att vi tar fram ett dokument som visar de förhållanden som råder för området och förslag på var en väg kan byggas. Dokumentet innehåller bilder och kartor för att tydliggöra detta.

Läs mer om Planprogram för ny väg Enlunda - Svanhagen Öppnas i nytt fönster.

När programmet är färdigt kan vi fortsätta arbeta med detaljplanen och utgå från resultatet i programmet. Den nya vägens läge på södra Färingsö är viktig när vi planerar för ledningar och ny bebyggelse. Vägarnas kapacitet avgör hur många fler bostadshus som kan byggas i området utan att det blir trafikproblem.

Läs om de olika stegen i processen

Detaljplanen innebär fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag, Svanhagen och Söderberga.

Planuppdrag Svanhagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-17 att skicka ut detaljplanen för Söderberga på samråd.

Vad är det som planeras?

  • Fler bostäder i Söderberga med villor, radhus, kedjehus och mindre flerbostadshus.
  • Möjlighet att ansluta befintliga och nya bostäder till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  • Utredning av möjligheten att göra Tureholmsvägen bredare.
  • Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter genom att anlägga en gång- och cykelväg längs Tureholmsvägen.
  • Utveckla och bevara den natur som finns i planområdet och säkra allmänhetens tillgång till naturen.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Söderberga 1:9 m.fl. (Söderberga)


Diarienr: KS10/101


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?