Gestaltningspolicy

Kollage av röda trähus, herrgårdar och slott, små stugor och trädaléer.

En gestaltningspolicy är en vision för hur vi ska bygga och utveckla Ekerö. Den visar hur visionen ska uppfyllas genom mål och vägledning för fördjupningar av översiktsplanen, detaljplaner, bygglov, allmänna platser och konst.

Vår kommun växer och det behövs ett helhetstänk så att vi växer med omsorg. Därför är en gestaltningspolicy viktigt för att ta ett helhetsgrepp för arkitektur och stadsbyggnad.

Under uppbyggnad – med medborgarna som hjälp

I arbetet med att ta fram en gestaltningspolicy gjordes en digital dialog. Här uppmanades du som medborgare att skicka in bilder med motivering på vad du tycker är finast i Ekerö.

Frågan som ställdes var:

  • Vilket hus, område eller landskap tycker du är finast i kommunen? Och varför?

Närmare 100 bilder skickades in och av dem valdes 19 bilder ut av vår stadsarkitekt Erik Edström. De utvalda bilderna har skapat en viktig del i policyarbetet och därmed visionen. Bilderna kommer att finnas med i den framtida gestaltningspolicyn.

Jag har valt ut 19 bilder som visar det spektrum av kvalitéer och dess miljöer som invånare vill lyfta fram. Bilderna är främst tagna i historiska- och slottsmiljöer, naturen, byar, öppna landskap och delar av tätorten.

Bild 1: Bilden är tagen ut mot Ekerö Kyrka som med sin placering markerar Ekerö socken. Den beskriver hur kommunen karaktäriseras av öppna landskap och att kyrkor ofta kan ses som dominerande inslag i landskapet även idag.
Foto/Inskickat av: Åsa Trulsson

Bild 2: Bilden visar vackra Norrby gård intill Munsö kyrka. Området kring kyrkan har utformats likt en by-bildning med flera gårdar. Kyrkomiljöerna med dess omgivningar är viktiga tonsättare i upplevelsen av kommunen.
Foto/Inskickat av: Mats Almquist

Bild 3: Bilden visar beteslandskap med Lovö kyrka i bakgrunden. I sin helhet målas en känsla av hur många ser på kommunen i allmänt – öppen åkermark med skog och bondebygd.
Foto/Inskickat av: Magnus Ehntorp

Bild 4: Flera bilder har inkommit från denna del av Kungsberga. Bilden från Kungsberga visar hur karaktäristiskt det är med lador som placerats nära vägen för att nyttja så mycket bördig mark som möjligt. Detta har lett till de stora öppna landskapen vi ser idag. Byarna ligger ofta en bit från åkermarken uppe på en höjd.
Foto/Inskickat av: Maria Hörnell

Bild 5: Bilden visar en öppen mark vid Asknäs med äppelträdsallén långt bort i fonden. Kommunen kännetecknas av att flera vägar har trädalléer som korsar åkrarna vilket skapar en särskilt fin upplevelse.
Foto/Inskickat av: Maria Gerle

Bild 6: Här ser man tydligt de strukturella sekvenserna som uppstår i bondebygden. Bevarade åkerholmar, en lada vid utkanten av den bördiga marken och grupperingar av hus i skogsbrynen på en höjd.
Foto/Inskickat av: Helena Strömbäck

Bild 7: Prästgården vid Nibbla är ett typiskt exempel på bondebygdens arkitektur och snickarglädje.
Foto: Kenneth Bengtsson
Inskickat av: Arnulf Langlet

Bild 8: Det här är en av tre fina bilder tagna på Ekebyhovs slott. Slottet är värt att uppmärksamma mer då det är en av Europas äldsta träslott fortfarande i bruk. Slott- och herrgårdar präglar stora delar av kommunen både genom deras storlekar och vackra karaktärer, men även deras omgivningar.
Foto/Inskickat av: Camilla Holmberg

Bild 9: Flera bilder från Kanton vid Drottningholm har skickats in. Kantongatan är en del av slottets stora anläggning och skapades som en hantverksby. Kanton räknas även som en av förebilderna för den svenska trädgårdsstaden. Tillsammans med Drottningholm och hela omgivningen är det en fantastisk upplevelse.
Foto: Linda Blanckert

Bild 10: Bilden är tagen vid inloppet till Sandudden på Ekerö. Många bor nära vattnet och Sandudden återkommer ofta som ett uppskattat område att bo i.
Foto/Inskickat av: Marguerite Bjärevall Grosholm

Bild 11: Ytterligare en bild från Sandudden. Denna visar en enhetlig gestaltning av ett område som skapar lugn och trivsel. En del variation kan ses i kulörval men ändå inom en helhet.
Foto: Kenneth Bengtsson
Inskickat av: Birgitta Persson

Bild 12: En av Ekerös första skolor vid Ekebyhov är fortfarande på sin plats och är ett typiskt äldre inslag i en lågskalig bebyggelse. Modernare bebyggelse har till viss utsträckning tagit hänsyn till och utgått från byggnadens material och kulör. Det är tydligt att invånare vill se en varsam utveckling där äldre bebyggelse får vara de bärande tonsättarna.
Foto/Inskickat av: Pernilla Olsson

Bild 13: Jungfrusunds Sjöstad med Sjöstadskajen har visat sig också vara ett uppskattat projekt. Projektet har nyttjat färjeläget som knutpunkt och möjliggjort ett nytt centrum med restauranger, butiker, kontor och bostäder.
Foto/Inskickat av: Okänd

Bild 14: Bilden visar den fina miljön i Stenhuggarbyn samt några tillskott. Nära Stenhamra centrum finns det välbevarade stenhuggarsamhället som även är utpekat riksintresse för kulturmiljövården. Bilderna visar den mycket välbevarade bebyggelse hörande stenhuggarbyn som präglas av det sena 1800-talet i planering, utformning och byggnadsdetaljer vidare och tydliga lämningar efter den industriella verksamheten som pågick mellan 1884–1937. Till miljön hör även det småskaliga vägnätet med gångstråk och bryggor.
Foto/Inskickat av: Okänd

Bild 15: Flera bilder på hästar och hagar har inkommit. Under de senaste decennierna har hästen och hästnäringen fått allt större betydelse i kommunen, vilket återspeglas i landskapet. Hästnäringen och ridsporten är en viktig del av kommunens identitet. Här finns fler än 600 hästar. Det är viktigt att värna jordbruksmarken och beteshagarna för att säkra att detta fortsätter vara en viktig del av kommunens karaktär.
Foto/Inskickat av: Ulrika Alm Bergvall

Bild 16: Värdet att vara en ö-kommun är stort. Att ha tillgång till och bo nära vattnet är viktigt för rekreation och båtliv.
Foto/Inskickat av: Okänd

Bild 17: De öppna vyerna är viktiga sekvenser av landskapsrum och i sig är en viktig upplevelse. Promenadstråk och cykelbanor och rid spår slingrar sig runt och genom rummen.
Foto/Inskickat av: Karl Bergvall

Bild 18: Mälaröarna erbjuder fantastiskt fina badplatser och är ett semesterparadis på sommaren. Strandkanterna är oftast helt opåverkade av etablering vilket har bevarat den naturliga karaktären som finns idag.
Foto/Inskickat av: Elisabeth Hansson

Bild 19: Ekebyhovsjätten vid Ekebyhovsslott är en av Sveriges största ekar. Ekebyhovsdalen har många gamla träd och närmast i storlek är eken på Gällstaö. Att värna om träd och grönska är vackert, men innehar också viktiga egenskaper såsom naturvärden, god ekologi, spridningssamband och hälsoperspektiv. Träd kan också skapa skugga, dämpa buller, med mera. Att planera utan träd är en stor miss.
Foto/Inskickat av: Okänd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?