Sjöhäll

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga fler bostäder. Detaljplanen syftar även till att förstärka strandpromenaden och grönytor i området. I arbetet utreder vi också möjligheterna att ansluta området till kommunalt vatten- och avlopp.

Område: Sjöhäll, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Uppdrag - Inte prioriterad 2023

Just nu

Vi befinner oss i steget " Uppdrag". Nästa steg är samråd.

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 att förnya planuppdraget och att arbetet med detaljplanen ska startas om och hanteras enligt gällande plan- och bygglag (PBL 2010:900)

Läs om de olika stegen i processen

I Sjöhäll, ca 500 meter sydväst om Stenhamra centrum, planeras det för nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus. I planarbetet ingår även en förstärkt strandpromenad och grönytor.

Sjöhällsområdet är ett av centrala Stenhamras viktigaste grönområden med kopplingen till vattnet.

Bakgrund

2009 lämnade Jola Fastighetsförvaltning AB in en ansökan om planläggning för fem parhus (55+ boende) på fastigheten Stockby 2:24. Ärendet blev vilande i väntan på en helhetsbild av utvecklingen för Stenhamra.

2018 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan som innebar att tätortsbandet har blivit uppdelad i tre uppdrag. Ett av uppdragen gäller Stenhamra. Kommunen har tagit fram en helhetsbild för Stenhamra, där fastigheten Stockby 2:24 ingår.

2021 beslöt kommunstyrelsen att förnya planuppdraget. Förutsättningen är att detaljplanen startas om och hanteras enligt gällande PBL. Dessutom ska uppdraget utökas med planering för kommunalt vatten och avlopp.

Nu kvarstår viktiga utredningar att göra innan nytt samråd kan hållas. Berörda fastighetsägare kommer att informeras under processen.

Vad är det som planeras?

  • promenadstråk och eventuellt utökad service för naturområdet
  • nya bostäder
  • framdragning av kommunalt vatten och avlopp
  • förtätning genom avstyckningar.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: ännu ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: ännu ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 2:24 och del av Stockby 4:68 m.fl. (Sjöhäll)

Diarienr: KS21/237

Förfarande: Utökat förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?