Detaljplaneprocessen, uppdrag

Sjöhäll

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi planerar vi för fler bostäder, förstärkt strandpromenad och grönytor.

Område: Sjöhäll, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Förnyat uppdrag, se nedan. Nästa steg är samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Stockby 2:24, 4:68 med flera


Diarienr: PLAN.2009.16


Förfarande: Utökat förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-16 att förnya planuppdraget och att arbetet med detaljplanen ska startas om och hanteras enligt gällande plan- och bygglag (PBL 2010:900)

Därmed befinner vi oss i steget " Uppdrag". Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I Sjöhäll, ca 500 meter sydväst om Stenhamra centrum, planeras det för nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus. I planarbetet ingår även en förstärkt strandpromenad och grönytor.

Sjöhällsområdet är ett av centrala Stenhamras viktigaste grönområden med kopplingen till vattnet.

Bakgrund

2009 lämnade Jola Fastighetsförvaltning AB in en ansökan om planläggning för fem parhus (55+ boende) på fastigheten Stockby 2:24. Ärendet blev vilande i väntan på en helhetsbild av utvecklingen för Stenhamra.

2018 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan som innebar att tätortsbandet har blivit uppdelad i tre uppdrag. Ett av uppdragen gäller Stenhamra. Kommunen har tagit fram en helhetsbild för Stenhamra, där fastigheten Stockby 2:24 ingår.

2021 beslöt kommunstyrelsen att förnya planuppdraget. Förutsättningen är att detaljplanen startas om och hanteras enligt gällande PBL. Dessutom ska uppdraget utökas med planering för kommunalt vatten och avlopp.

Nu kvarstår viktiga utredningar att göra innan nytt samråd kan hållas. Berörda fastighetsägare kommer att informeras under processen.

Beslutet hittas på kommunens anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är det som planeras?

  • promenadstråk och eventuellt utökad service för naturområdet
  • nya bostäder
  • framdragning av kommunalt vatten och avlopp
  • förtätning genom avstyckningar.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: 2022.

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: ännu ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?