Planprocessens steg, granskning

Sjöhäll

Här planerar vi för nya villor, radhus och flerfamiljshus. Förstärkt strandpromenad och grönytor.

Område: Sjöhäll, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Granskning, nästa steg är antagande.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Stockby 2:34, 4:68 med flera


Diarienr: PLAN.2009.16


Förfarande: Normalt förfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Just nu

Vi befinner oss i steget " Utställning (Granskning)". Nästa steg är antagande.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

I Sjöhäll, ca 500 meter sydväst om Stenhamra centrum, planeras det för nya bostäder i villor, radhus och flerfamiljshus. I planarbetet ingår även en förstärkt strandpromenad och grönytor.

Sjöhällsområdet är ett av centrala Stenhamras viktigaste grönområden med kopplingen till vattnet.

Bakgrund

Jola Fastighetsförvaltning AB lämnade 2009 in en ansökan om planläggning för fem parhus (55+ boende) på fastigheten Stockby 2:24.

Ärendet har vilat i väntan på en helhetsbild av utvecklingen för Stenhamra.

Den fördjupning som kommunen enligt översiktsplanen skulle göra för tätortsbandet har blivit uppdelad i tre uppdrag. Ett av uppdragen gäller Stenhamra.

Kommunen har tagit fram en helhetsbild för Stenhamra, där fastigheten Stockby 2:24 ingår.

Stadsarkitektkontoret har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stockby 2:24, 4:68 med flera.

Vad är det som planeras?

  • Fler promenadstråk och eventuellt utökad service för naturområdet.
  • Strandcafé eller liknande verksamhet.
  • Nya hus med olika typer av boende som villor, parhus, radhus och flerfamiljshus.
  • Närmast vattnet finns idag stora tomter där det i vissa fall kan bli aktuellt med förtätning genom avstyckningar.

Tanken är att detta ska kunna bli en knutpunkt för boende i området.

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 10 november 2014 - 8 december 2014.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Planhandlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Byggprojektet för Stamvägens förskola är igång. Nu...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?