Planprocessen

Detaljplaneprocessen, uppdrag

Ekerö kommun arbetar med detaljplaneläggning på två olika sätt, exploatörsdrivna och kommundrivna.

Det finns två olika varianter av processer.

Välj typ av planprocess

Sedan 2020 arbetar Ekerö kommun med att ta fram detaljplaner på ett nytt sätt.

För att snabbare få fram detaljplaner så låter vi exploatörer (den som ska driva byggandet) leda och ta kostnaden för arbetet med detaljplanen. Det kallas exploatörsdrivna planprocesser.

En extern exploatör kan till exempel vara en privatperson, företag eller stiftelse som äger marken eller har fullmakt av fastighetsägaren att driva planarbetet för fastigheten. Innan arbetet kan starta behövs ett positivt planbesked.

Mer om planbesked

Exploatören ska driva och betala planarbetet. Då ingår att ta fram detaljplanen och de handlingar som behövs, beställa de utredningar som krävs och att projektleda arbetet.

Ekerö kommun har fortfarande myndighetsansvaret att se till att planprocessen är kvalitetssäker. Det säkerställer vi genom en kravspecifikation som vi tar fram och som utgår från områdets förutsättningar.

En kravspecifikation ska förtydliga krav och önskemål som finns på den nya detaljplanen och också uppskatta behovet av utredningar. Det är viktigt att kommunen på ett tidigt stadium gör detta så att vi säkrar en hög kvalitet av markanvändningen och ökar effektiviteten i planarbetet.

Kravspecifikationen måste godkännas av kommunstyrelsen innan ett planavtal kan skrivas. Först efter det kan planarbetet starta. Vi granskar också de planhandlingar och utredningar som exploatören tar fram, bereder ärendet inför politiskt beslut och ser till så att berörda invånare kan lämna synpunkter under planprocessens gång.

Kommunen har en konsult som samordnare och som är kommunens förlängda arm till exploatörerna. Det finns även detaljerade rutiner, som beskriver roller, ansvar och hur processen går till.

Rutiner för exploatörsdrivna planprocesser Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Se även vår film "Vad innebär exploatörsdrivna planer?" längre ner på sidan.

När kommunstyrelsen har gett uppdrag om en detaljplaneläggning av ett visst område så drivs och bekostas hela processen av kommunen.

Stegen i planprocessen

När ett beslut är fattat om att en ny detaljplan, eller en ändring av en befintlig detaljplan, ska tas fram så måste processen följa särskilda steg. Det står beskrivet i plan- och bygglagen (PBL).

De flesta planförslag ska kunna genomföras med standardförfarande.

Standardförfarande planprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om planförslaget till exempel inte stämmer med översiktsplanen eller om det är av betydande intresse för allmänheten så kan ett så kallat utökat förfarande användas.

Läs om planprocessens utökade förfarande på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här är stegen som ingår i planprocessen

Uppdraget startar efter det att ett beslut tagits om att göra en ny, eller ändra en befintlig, detaljplan. Kommunstyrelsen beslutar om vilka detaljplaner som ska prioriteras.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Se även vår film med Johanna längre ner på sidan.

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?