En kartbild med ett grönmarkerat område

Ettans väg

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Ettans väg så pågår detaljplanearbete.

Område: Kungsberga, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Granskning, vilande

Planprocessens steg, granskning

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Kungsberga 1:4 med flera


Diarienr: PLAN.2008.14


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning", se nedan. Nästa steg är antagande. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande

Läs mer om de olika stegen i processen

Uppdrag

Uppdraget ingår i Program för Kungsberga, se dokument längre ner.

Vad är det som planeras?

  • Nya bostäder i området.
  • Nya och befintliga bostäder ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

 

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 1 april - 6 maj 2015


Här befinner vi oss nu (Granskning)

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 23 september - 21 oktober 2016

Planhandlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?