Ettans väg

En kartbild med ett grönmarkerat område

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Ettans väg så pågår detaljplanearbete.

Område: Kungsberga, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Granskning - Inte prioriterad 2023

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning", se nedan. Nästa steg är antagande. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande

Läs mer om de olika stegen i processen

Uppdraget ingår i Program för Kungsberga, se dokument längre ner.

Vad är det som planeras?

  • Nya bostäder i området.
  • Nya och befintliga bostäder ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 1 april - 6 maj 2015

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 23 september - 21 oktober 2016

Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Planhandlingar

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Kungsberga 1:4 m.fl. (Ettans väg)


Diarienr: KS12/131


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?