Ettans väg

En kartbild med ett grönmarkerat område

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Ettans väg så pågår detaljplanearbete.

Område: Kungsberga, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Granskning, vilande

Just nu

Vi befinner oss i steget "Granskning", se nedan. Nästa steg är antagande. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande

Läs mer om de olika stegen i processen

Uppdrag

Uppdraget ingår i Program för Kungsberga, se dokument längre ner.

Vad är det som planeras?

  • Nya bostäder i området.
  • Nya och befintliga bostäder ska kunna anslutas till det kommunala VA-nätet.

 

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 1 april - 6 maj 2015


Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 23 september - 21 oktober 2016

Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Planhandlingar

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för fastigheterna Kungsberga 1:4 med flera


Diarienr: PLAN.2008.14


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?