Svanhagen

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan där vi ska pröva möjligheterna till fler bostäder och verksamheter i området. Innan vi kan bygga nytt behöver området anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Område: Svanhagen, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Samråd

Just nu

Vi befinner oss i steget " Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning. Det är inte bestämt när granskningen kommer att ske.

Kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen för Svanhagen är en av de detaljplaner som är prioriterade under 2024. Det innebär att vi kommer utreda förslaget och jobba framåt med detaljplanen.

Vi utvecklar södra Färingsö

Samtidigt som vi jobbar med detaljplanen för Svanhagen har vi också flera andra projekt på gång inom området för södra Färingsö.

Läs mer om vad vi jobbar med just nu

Läs mer om de olika stegen i processen

Vi undersöker möjligheterna till att bygga fler bostäder och verksamheter i området. Innan vi kan bygga nytt behöver området bli anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vad är det som planeras?

  • nya bostäder
  • olika typer av verksamheter och handel

Innan Svanhagen kan anslutas behöver VA-nätet byggas ut i Söderberga.

Läs mer om planuppdraget för Söderberga

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag, Svanhagen och Söderberga.

Planprogram för södra Skå

En förutsättning för att vi ska kunna bygga ut VA-nätet i både Svanhagen och Söderberga är att en ny väg byggs mellan Enlunda och Svanhagen. Vi utreder förutsättningarna för en ny väg i ett planprogram för södra Skå, se nedan.

Läs mer om Planprogram för ny väg, södra Skå Öppnas i nytt fönster.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och ska arbetas om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan. Planarbetet är för närvarande vilande.

Samrådet ägde rum: 12 januari 2015 – 12 februari 2015.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Tidigare planhandlingar

Visas på karta

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skå-Berga 1:12 m.fl. (Svanhagen)

Diarienr: KS10/46

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?