Svanhagen

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi ska pröva möjligheterna till fler bostäder och verksamheter när området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Område: Svanhagen, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Samråd - Inte prioriterad 2023

Just nu

Vi befinner oss i steget " Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning. Det är inte bestämt när granskningen kommer att ske.

I närheten av det här området arbetar vi med att ta fram ett planprogram för en ny väg mellan Enlunda och Svanhagen.

Läs mer om Planprogram för ny väg Enlunda - Svanhagen Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de olika stegen i processen

Vi undersöker möjligheterna till att bygga fler bostäder och verksamheter när området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag, Svanhagen och Söderberga.

Planuppdrag Söderberga

Vad är det som planeras?

  • Nya bostäder samt olika typer av verksamheter och handel.

Trafikverket arbetar samtidigt med en vägplan med en ny trafiklösning för korsningen i Svanhagen.

Huvudinriktningen är att bygga en rondell och att Tureholmsvägen ska ledas om och anslutas till den.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och ska arbetas om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan. Planarbetet är för närvarande vilande.

Samrådet ägde rum: 12 januari 2015 – 12 februari 2015.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Tidigare planhandlingar

Visas på karta

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skå-Berga 1:12 m.fl. (Svanhagen)


Diarienr: KS10/46


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?