Svanhagen

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi ska pröva möjligheterna till fler bostäder och verksamheter när området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Område: Svanhagen, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Samråd

Just nu

Vi befinner oss i steget " Samråd", se nedan. Nästa steg är granskning. Planarbetet är för närvarande vilande. 

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs mer om de olika stegen i processen

Uppdrag

Vi undersöker möjligheterna till att bygga fler bostäder och verksamheter när området ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Bakgrund

Planområdet har tidigare varit ute på programsamråd. Inför samrådet delades programområdet upp i separata planuppdrag, Svanhagen och Söderberga.

Planuppdrag Söderberga

Vad är det som planeras?

  • Nya fastigheter för till exempel handel, kontor och småindustri, men också flerbostadshus.
  • På sikt flytt av fotbollsplanen till väster om Allhallen, eller att planen ligger kvar och utvecklas i befintligt läge.
  • Flytt av återvinningsstation och bensinstation.

Trafikverket arbetar samtidigt med en vägplan med en ny trafiklösning för korsningen i Svanhagen.

Huvudinriktningen är att bygga en rondell och att Tureholmsvägen ska ledas om och anslutas till den.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan. Planarbetet är för närvarande vilande.

Samrådet ägde rum: 12 januari 2015 – 12 februari 2015.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Tidigare planhandlingar

Visas på karta

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskning planeras äga rum: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt, planarbetet är för närvarande vilande.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Svanhagen


Diarienr: PLAN.2010.6


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?