Planprocessens steg, uppdrag

Drottningholm gångtunnel

Detaljplan för område kring Ekerövägen vid Drottningholm för gångtunnel under Ekerövägen.

Område: Drottningholm, Lovö

Typ av projekt: Detaljplan

Status: Uppdrag

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Drottningholm 1:1 (gångtunnel)


Diarienummer: PLAN.2016.8.214


Förfarande: Utökat planförfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Planen befinner sig i uppstartsskede.

Läs om de olika stegen i processen

Här befinner vi oss nu (Uppdrag)

Uppdrag

Kommunen utreder möjlighet till en gångtunnel under Ekerövägen, som en del i den större ombyggnationen av Ekerövägen.

Bakgrund

Idén om en gångtunnel kom upp i arbetet med planeringen av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen.

Regeringen utsåg en styrgrupp för projektet som bestod av Trafikverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Ekerö kommun.

Styrgruppens syfte var att verka för att öka framkomligheten på Ekerövägen genom världsarvet Drottningholm. En översiktlig kartläggning gjordes 2018 av Tengbom Arkitektkontor.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: ej bestämt

Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?