Drottningholm gångtunnel

Detaljplan för område kring Ekerövägen vid Drottningholm för gångtunnel under Ekerövägen.

Område: Drottningholm, Lovö

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

Läs om de olika stegen i processen

Kommunen utreder möjlighet till en gångtunnel under Ekerövägen, som en del i den större ombyggnationen av Ekerövägen.

Bakgrund

Idén om en gångtunnel kom upp i arbetet med planeringen av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen.

Regeringen utsåg en styrgrupp för projektet som bestod av Trafikverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Ekerö kommun.

Styrgruppens syfte var att verka för att öka framkomligheten på Ekerövägen genom världsarvet Drottningholm. En översiktlig kartläggning gjordes 2018 av Tengbom Arkitektkontor.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Drottningholm 1:1 (gångtunnel)

Diarienummer: KS16/115

Förfarande: Utökat planförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?