Asknäs bussgata

Flygfoto med markerat område för planprogrammet med gul streckad linje. 

Detaljplan för bussgata, gång- och cykelväg och ny bebyggelse i Asknäs.

Område: Mellan Sandudden och Ekerö Sommarstad, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag, pausad

Just nu

För närvarande är arbetet med detaljplanen pausat och väntar på att planprogrammet för Asknäs (östra Asknäs) ska bli godkänt.

Läs mer om planprogram för Asknäs (östra Asknäs)

Läs om de olika stegen i processen

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för bussgata, gång- och cykelväg och ny bebyggelse i Asknäs.

Planerna för en bussgata mellan Sandudden och Ekerö Sommarstad startade i samband med att detaljplanen av Sandudden togs fram.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2002-09-10 att ge Stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för en bussgata.

En bussgata skulle förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik och göra det möjligt för fler bussturer till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Kaggeholm.

Samtidigt som bussgatan planerar kommunen också fler tomter för bostäder norr om Allévägen nära Ekerö kyrkväg och att bygga ut gång- och cykelväg.

Efter samråd under våren 2003 så avstannade projekt på grund av arbetet med översiktsplanen, som blev klart 2005.

På hösten 2014 återupptog kommunen processen och kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett nytt beslut om upprättande av detaljplan 2014-09-30 § 127.

Hösten 2016 var detaljplanen ute på samråd. Sedan dess har arbetet med detaljplanen varit pausat.

Kommunstyrelsen har beslutat om flera positiva planbesked i Asknäs. Innan vi kan börja jobba med de olika detaljplanerna behöver vi utreda utvecklingen av Asknäs i sin helhet i ett planprogram.

Läs mer om planprogram för Asknäs (östra Asknäs)

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen var ute på samråd senast hösten 2026. Arbetet med detaljplanen är för närvarande pausat.

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Arbetet med detaljplanen är för närvarande pausat.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: Arbetet med detaljplanen är för närvarande pausat.

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Arbetet med detaljplanen är för närvarande pausat.

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Asknäs 1:8 med flera

Diarienr: PLAN.2003.12.214

Förfarande: Normalt förfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?