Asknäs bussgata

En kartbild

Detaljplan för bussgata, gång- och cykelväg och ny bebyggelse i Asknäs.

Område: Mellan Sandudden, Ekerö Sommarstad, Ekerö

Typ: Planprojekt

Status: Samråd, vilande

Just nu

Vi befinner oss i steget "Samråd", se nedan. För närvarande är den vilande.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för bussgata, gång- och cykelväg och ny bebyggelse i Asknäs.

Planerna för en bussgata mellan Sandudden och Ekerö Sommarstad startade i samband med att detaljplanen av Sandudden togs fram.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2002-09-10 att ge Stadsarkitektkontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för en bussgata.

En bussgata skulle förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik och göra det möjligt för fler bussturer till Sandudden, Ekerö Sommarstad och Kaggeholm.

Samtidigt som bussgatan planerar kommunen också fler tomter för bostäder norr om Allévägen nära Ekerö kyrkväg och att bygga ut gång- och cykelväg.

Efter samråd under våren 2003 så avstannade projekt på grund av arbetet med översiktsplanen, som blev klart 2005.

På hösten 2014 återupptog kommunen processen och kommunstyrelsens arbetsutskott tog ett nytt beslut om upprättande av detaljplan 2014-09-30 § 127.

I behovsbedömningen framkom att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Därför ska kommunen också göra en miljöbedömning av detaljplanen och som en del i det arbetet har kommunen tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

Planen har varit ute på samråd och arbetas nu om inför nästa steg som är "Granskning", se nedan.

Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Samrådet ägde rum:

  • våren 2003
  • Detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen var på samråd under perioden 29 september – 27 oktober 2016. Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 19 oktober 2016.

Planhandlingar

Utredningar


Granskning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

 Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande. 

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Asknäs 1:8 m.fl.


Diarienr: PLAN.2003.12.214


Förfarande: Normalt förfarande


För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?