Sanduddens skola - byggprojekt

Illustration av Sanduddens skola

Illustrationsbild över det nya skolområdet.

Vi bygger en ny skola i Sandudden. Den nya skolan får större kapacitet och kommer rymma årskurs F-9. Vi bygger också en ny idrottshall i anslutning till skolan.

Vad händer här?

Vi bygger en ny skola och idrottshall i Sandudden. Den nya skolan ska ersätta den befintliga. Den nya skolan kommer att ha större kapacitet än den befintliga. Idag går omkring 400 elever i Sanduddens skola, årskurs F-6. Den nya skolan kommer att ha kapacitet för cirka 900 elever i årskurs F-9.

Den nya idrottshallen bygger vi söder om Sanduddsvägen. Den kommer att nyttjas av skolan på dagtid och föreningar på kvällar och helger.

Utöver den nya skolan och idrottshallen kommer vi att göra:

 • en ny återvinningsstation söder om Sanduddsvägen som ersätter den nuvarande
 • en ny bussvändslinga längre västerut som ersätter den nuvarande
 • anpassningar av Sanduddsvägen för att göra den mer trafiksäker
 • stabilitetsåtgärder i slänten norr om Sanduddens skola

Vad händer just nu?

Bygglovet för skolan och idrottshallen har vunnit laga kraft

Det innebär att vi kommer börja bygga skolbyggnader och idrottshallen efter sommaren. Detaljerad information kommer att uppdateras här och i nyhetsbrevet efter sommarsemestern.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här: Nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeten under sommaren

Under sommaren, vecka 28–31, kommer en stor del av arbetena i projektet pausas. Men när skolan är helt stängd passar vi på att utföra vissa arbeten på skolområdet:

 • Installera en tillfällig konstgräsplan som ska ersätta den befintliga på skolgården. Vi räknar med att den är installerad och redo för spel till skolstart. Den tillfälliga konstgräsplanen är återbrukad från Ekebyhovskolan där den behövde tas bort på grund av ombyggnation.
 • Dra ledningar under mark mellan befintliga skolbyggnaden och paviljongerna.
 • Flytta det befintliga miljöhuset som idag står framför skolan för att öka tillgängligheten och bättre flöden till och från skolans entréer.

Bullrande arbeten

Bullrande arbeten kommer generellt utföras mellan klockan 07.00 – 19.00, måndagar – torsdagar, och mellan klockan 07.00 – 16.00 på fredagar. Avvikelser kan förekomma.

Prenumerera på nyhetsbrev

Vi kommer att skicka ut nyhetsbrev löpande under projektet. Vill du prenumerera på det så anmäler du dig via länken nedan.

Anmälan nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor och svar

Vi har sökt flera olika bygglov för flera olika åtgärder i området. Det bygglovet som är överklagat gäller de två nya skolbyggnaderna och idrottshallen.

Vi har också sökt bygglov för att bygga en ny återvinningsstation och för att få sätta upp tillfälliga byggbodar med tillhörande tillfällig parkering. De byggloven har vunnit laga kraft och vi kan därför börja med det.

Vi kan också börja bygga den nya bussvändslingan eftersom den inte kräver bygglov. Den blev godkänd att bygga i och med att detaljplanen vann laga kraft.

Vi behöver fler skolplatser i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att vi ska utöka Sanduddens skolas kapacitet för att undvika att bygga på obebyggd mark, och samtidigt bygga på en plats som har bra kommunikationer och är tillräckligt stor.

Sanduddens skola saknar också viktiga funktioner så som matsal och idrottshall idag. När vi bygger en ny skola utrustar vi skolan med alla de funktioner som en modern skola ska ha.

Det kommer att vara två skolbyggnader norr om Sanduddsvägen och en idrottshall söder om Sanduddsvägen. Skolan och idrottshallen är ritad av Max Arkitekter.

Illustration av skolbyggnaderna, ett gult hus i två våningar och ett grönt hus längre bort i tre våningar.

Illustration av de båda skolbyggnaderna. Den gula byggnaden är för årskurs F-3, och den gröna byggnaden för årskurs 4-9.

Illustration av skolbyggnaderna, ett grönt hus i tre våningar och ett gult hus längre bort i två våningar.

Illustration av skolbyggnaden för årskurs 4-9.

Illustration av idrottshallen, vit hög byggnad med inslag av grönt på nedre plan. Parkering och aktivitetsyta framför byggnaden. 

Illustration av idrottshallen, framför kommer det att finnas parkering och en aktivitetsyta.

Idrottshallen kommer att vara 22 x 44 meter.

Vi kommer att förstärka slänten med stödmurar, låga gabionmurar (stålkorgar med sten i) och trästockar i släntfoten. Vi kommer också att plantera buskar i slänten som binder jorden. Allt arbete i slänten kommer att utföras så varsamt som möjligt med hänsyn till naturvärden och boenden.

Vi kommer att ha bullerdämpande åtgärder som ska minska bullerpåverkan på skolverksamheterna. Vi har också tät kontakt med skolpersonalen för att stämma av hur det fungerar.

Norr om Pysslingens förskola kommer vi att göra en tillfällig skolgård. Den planerar vi ska vara klar till hösten 2024.

Buller

Bullrande arbeten kommer generellt utföras mellan klockan 07.00 – 19.00, måndagar – torsdagar, och mellan klockan 07.00 – 16.00 på fredagar. Avvikelser kan förekomma.

Trafik

Sanduddsvägen kommer att vara öppen under hela byggtiden men framkomligheten kan vara begränsad vid vissa tillfällen. Ibland kommer vi till exempel behöva stänga av ett körfält eller leda om gående och cyklister. Innan vi gör sådana jobb stämmer vi alltid av med våra trafikhandläggare på kommunen för att säkerställa trafiksäkerheten och att det är en acceptabel påverkan på framkomligheten.

Vibrationer

Vi har gjort en riskanalys inför kommande schaktnings- och packningsarbeten som kan generera vibrationer i marken. Utifrån riskanalysen har vi tagit fram en plan för vilka fastigheter och byggnader som ska bli besiktigade innan arbetena startar och efter att de är klara. I riskanalysen står också vilka riktvärden som gäller för vibrationer och var vi ska installera vibrationsmätare. Om vibrationsmätarna mäter vibrationer som närmar sig de satta riktvärdena så får vi meddelande om det. Vi kan då vidta de åtgärder som krävs och se till så att riktvärdena inte överskrids.

Riskanalysen, besiktningar och installationer av vibrationsmätare utförs av företaget KMP Konsult. Berörda fastigheter kontaktas direkt av KMP Konsult.

Förutsatt att bygglovet vinner laga kraft ser vår tidplan för hela projektet ut så här:

 • Februari 2024 - byggstart för återvinningsstation, bussvändslinga och förberedande arbeten
 • Sommar 2025 - idrottshallen klar
 • Sommar 2026 - skolbyggnaderna och delar av skolgården klar
 • Sommar 2026 - rivning befintlig skola
 • Sommar 2027 - Sanduddsvägen och skolgård/utemiljö klart

En detaljplan består av en planbeskrivning och plankarta. Plankartan är det juridiska dokumentet som styr vad som får byggas och på vilken plats. I planbeskrivningen kan du bland annat läsa om förutsättningarna för den planerade förändringen och varför vi bygger en ny skola.

Planbeskrivning Pdf, 26.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.