Stenhamra norra

Flygfoto över Stenhamra, preliminärt planområde för detaljplan Stenhamra norra är markerat med gul streckad linje. 

Preliminär planområdesgräns.

Här planerar vi för ett nytt bostadsområde i norra utkanten av Stenhamra. Vi utreder möjligheterna för bostadsbebyggelse i varierad form; flerbostadshus, radhus och en- till tvåbostadshus.

Område: Norra Stenhamra, Stenhamra

Typ: Planprojekt - exploatörsdriven process

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Nästa steg är samråd.

Under vecka 8–9 utför Bjerking AB geotekniska och miljötekniska markundersökningar i området. Undersökningarna görs med borrbandvagn som kan medföra buller periodvis. Arbete kommer att ske vardagar mellan klockan 07–16.

Läs om de olika stegen i processen

Nytt bostadsområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, radhus och en- och tvåbostadshus. Detaljplanen ska också utreda om det finns ett behov av förskola och LSS-boende (bostad med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och service).

Den nya bebyggelsen kommer att bli en ny årsring i Stenhamra. Områdets struktur och bebyggelse ska utformas med inspiration från naturen och befintlig bebyggelsen i närheten. Den nya bebyggelsen ska vara varierad och ha omsorgsfulla detaljer och ge ett ”modernt pittoreskt” uttryck. Med det menar vi att bebyggelsen ska vara varierad och med en detaljrikedom. Samtidigt ska finnas en sammanhållen helhet i gestaltningen som ger området en tydlig identitet.

Hänsyn ska tas till naturvärden och områdets närhet till skogen norr om planområdet. Detaljplanen ska därför säkerställa goda natur- och parkmiljöer och en tydlig entré till skogen och elljusspåret.

Ny väg

Samtidigt håller vi också på att undersöka möjligheterna för en ny väg i området som är utpekad i översiktsplanen. Den föreslagna nya vägen är som en förlängning av Uppgårdsvägen, mellan aktuellt planområde och Fållvägen, för att sedan ansluta till Solbackavägen norr om Fållvägens anslutning.

Vad är det som planeras?

  • cirka 100 nya bostäder
  • skydd av naturvärden
  • en park
  • ny väg som leder trafik bort från Stenhamra centrum
  • eventuellt ny förskola och LSS-boende

Exploatörsdriven detaljplan och kravspecifikation

Detaljplanen drivs av externa exploatörer. För att säkra en hög kvalitet av detaljplanen och öka effektiviteten så har kommunen tagit fram en kravspecifikation för uppdraget.

Kravspecifikation för Stockby 3:13 och 4:41 (Stenhamra norra) Pdf, 600.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur vi jobbar med exploatörsdrivna detaljplaner

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 15 oktober 2019 §121 att ge positivt planbesked för att pröva ny bostadsbebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutade 12 juni 2023 §103 att godkänna en kravspecifikation för planarbetet.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: kvartal 1, 2025

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: kvartal 4, 2025

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: kvartal 2, 2026

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: kvartal 2, 2026

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stockby 3:13 och 4:41 (Stenhamra norra)


Planprocess: Exploatörsdriven process


Diarienr: KS22/383

Förfarande: Standardförfarande

För detaljplanen tillämpas plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?