Hästhagen, Svartsjö

En stig mellan två gröna ängar

Här arbetar vi med att ta fram en detaljplan. Vi utreder möjligheterna för bostäder vid Hästhagen i Svartsjö .

Område: Svartsjö, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Uppdrag

Just nu

Vi befinner oss i steget "Uppdrag", se nedan. Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs om de olika stegen i processen

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att bygga bostäder vid Hästhagen i Svartsjö.

En utredning om naturvärdena ska göras för skogsområdet. Vårt arbete är nu i uppstartsskedet.

Vad är det som planeras?

  • Vi gör en utredning för att bedöma om det är lämpligt att bygga bostäder vid Hästhagen.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samråd planeras äga rum: ej bestämt

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för utställning (granskning). Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Granskning planeras till: ej bestämt

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för del av Svartsjö 1:53 och del av Svartsjö 1:40 (Hästhagen)


Diarienr: KS07/358


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?