En stig mellan två gröna ängar

Hästhagen, Svartsjö

Vi utreder möjligheterna för bostäder vid Hästhagen i Svartsjö .

Område: Svartsjö, Färingsö

Typ: Detaljplan

Status: Samråd

Detaljplaneprocessen, samråd.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Svartsjö 1:40, 1:53

 

Diarienr: PLAN.2007.26

 

Förfarande: Normalt planförfarande

 

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att bygga bostäder vid Hästhagen i Svartsjö.

En utredning om naturvärdena ska göras för skogsområdet. Vårt arbete är nu i uppstartsskedet.

Vad är det som planeras?

  • Vi gör en utredning för att bedöma om det är lämpligt att bygga bostäder vid Hästhagen.

Nästa steg

Detaljplanearbetet har precis startat. Nästa steg är samråd.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Samråd

När kommunens stadsbyggnadsförvaltning har tagit fram ett förslag på en detaljplan så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Planerat datum för samråd: ej bestämt

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Granskning planeras till: ej bestämt

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige sker tidigast: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan tidigast ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?