Stjärtnäs

Vi arbetar med en ny detaljplan för Stjärtnäs som ska möjliggöra utbyggnad av kommunalt avlopp och förtätning av bostäder.

Område: Stjärtnäs, Färingsö

Typ: Planprojekt

Status: Utställning (Granskning)

Just nu

Planen har varit utställd 2015 men vi kommer att ha en utställning till innan antagande.

Just nu pågår en fastighetsbestämning kring olika fastigheter. Det innebär att vi ska säkerställa gränserna för att veta hur VA-nätet ska dras fram och inför framtida fastighetsreglering. Berörda fastigheter har fått ett brev som beskriver arbetet närmare.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs om de olika stegen i processen

Uppdrag

En ny detaljplan i Stjärtnäs ska göra det möjligt att bygga ansluta till kommunalt avlopp och bygga fler bostäder.  

Bakgrund

Flera fastigheter i Stjärtnäs har problem med rening av avloppsvattnet. För att lösa problemet är förslaget att hela planområdet ansluts till det kommunala VA som idag finns utmed Enlundavägen.

Inom planområdet finns Mälaröarnas båtvarv som bedriver varvsverksamhet, service och reparationer, vinterförvaring och upptagning och sjösättning av båtar. Det finns ett stort behov av sjöfartsservice i östra Mälaren och målsättningen är att verksamheten kan fortsätta. Självklart under acceptabla former ur miljösynpunkt och med hänsyn till den närliggande bostadsbebyggelsen.

Vad är det som planeras?

  • Göra det möjligt för bostäderna i området att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
  • Säkerställa att den befintliga varvsverksamheten kan fortsätta utan att föra med sig ökade störningar och miljöbelastningar i området.
  • Pröva förutsättningarna att förtäta området med nya bostäder.

Samråd

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 18 februari 2013 – 8 april 2013.

Samrådshandlingar

Granskning / utställning

Innan kommunstyrelsen fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Utställningen ägde rum: 12 juni – 17 augusti 2015

För de detaljplaner som handläggs enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) benämns detta skede för granskning.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på kartan

Antagande

Efter granskning så kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ett slutligt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som betyder att ett beslut inte längre kan överklagas. Den nya planen börjar gälla (får laga kraft) när överklagandetiden gått ut. En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har publicerats på kommunens anslagstavla. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Stjärtnäs (Skå-Eneby 1:30 med flera)


Diarienr: PLAN.2010.5


Förfarande: Normalt planförfarande


För detaljplanen tillämpas den gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?