Stjärtnäs

Vi arbetar med en ny detaljplan för Stjärtnäs som ska möjliggöra utbyggnad av kommunalt avlopp och förtätning av bostäder.

Område: Stjärtnäs, Färingsö

Typ: Planprojekt - kommundriven process

Status: Utställning (Granskning) - Inte prioriterad 2023

Just nu

Planen har varit utställd 2015 men vi kommer att ha en utställning till innan antagande.

För de detaljplaner som handläggs enligt gamla plan- och bygglagen (PBL 1987:10) kallas skedet granskning för utställning.

Läs om de olika stegen i processen

En ny detaljplan i Stjärtnäs ska göra det möjligt att bygga ansluta till kommunalt avlopp och bygga fler bostäder.  

Bakgrund

Flera fastigheter i Stjärtnäs har problem med rening av avloppsvattnet. För att lösa problemet är förslaget att hela planområdet ansluts till det kommunala VA som idag finns utmed Enlundavägen.

Inom planområdet finns Mälaröarnas båtvarv som bedriver varvsverksamhet, service och reparationer, vinterförvaring och upptagning och sjösättning av båtar. Det finns ett stort behov av sjöfartsservice i östra Mälaren och målsättningen är att verksamheten kan fortsätta. Självklart under acceptabla former ur miljösynpunkt och med hänsyn till den närliggande bostadsbebyggelsen.

Vad är det som planeras?

  • Göra det möjligt för bostäderna i området att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
  • Säkerställa att den befintliga varvsverksamheten kan fortsätta utan att föra med sig ökade störningar och miljöbelastningar i området.
  • Pröva förutsättningarna att förtäta området med nya bostäder.

När ett förslag på detaljplan tagits fram så får de som påverkas av förslaget en möjlighet att lämna synpunkter. Det kallas för samråd. Samrådet finns för att samla information i ett tidigt skede.

När perioden för samråd är över så sammanställer kommunen synpunkter och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 18 februari 2013 – 8 april 2013.

Samrådshandlingar

Innan kommunfullmäktige fattar ett beslut om antagande av en detaljplan så ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Ett bearbetat förslag ska ställas ut för granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Utställningen ägde rum: 12 juni – 17 augusti 2015

För de detaljplaner som handläggs enligt nya plan- och bygglagen (PBL 2010:900) benämns detta skede för granskning.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Visa på kartan

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Sen är det upp till kommunfullmäktige att anta detaljplanen, vilket betyder att de beslutar om ett slutgiltigt förslag.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige planeras till: ej bestämt

Laga kraft är en juridisk term. När en detaljplan får laga kraft betyder det att den gäller och inte längre kan överklagas. En detaljplan kan få laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har publicerats på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Länsstyrelsen ska också ha beslutat att inte pröva detaljplanen.

Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: ej bestämt

Detaljplaneprocessen på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om detaljplan

Formellt namn: Detaljplan för Skå-Eneby 1:30 m.fl. (Stjärtnäs, södra Färingsö)

Diarienr: KS10/50

Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas den gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?